Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

augustus 28, 2023 11:15

Skôging

Der wurdt de lêste tiid hiel wat omtinken oan ChatGPT jûn. Dat dêr ek Frysktalige opdrachten oan jûn wurde kinne, makke my nijsgjirrich. Dêrom dat ik ûndersteande opdracht formulearre.

Skriuw in kritysk opinystik yn it Frysk oer de foardracht fan Wopke Hoekstra as opfolger fan Frâns Timmermans mei as titel: Wopke Hoekstra funksje earne oars. Fraach is oft se Hoekstra hjir graach kwyt wolle omdat der him neat út de hannen komt en hy allinne mar algemienheden wit te produsearjen as der him wat frege wurdt. Boppedat hat er it CDA ek net út ’e stront helpe kinnen. En wat moat sa’n knoffelhakke yn Brussel mei in portefúlje dêr’t er noch nea in ferstannich wurd oer sein hat?

Dit wie it antwurd dat ik krige:
Ik sil besykje om in krytysk opninystik yn it Frysk te skriuwen oer de foardracht fan Wopke Hoekstra as opfolger fan Frâns Timmermans. Dit is wat ik betocht ha:

Wopke Hoekstra funksje earne oars

It is in frjemde kar fan it CDA om Wopke Hoekstra foar te dragen as de nije EU-kommisaris foar klimaat en enerzjy. Hoekstra hat him yn syn karriêre as minister fan Finânsjes en CDA-foarsitter net profilearre as in fisyonear of in ynnovator op dit mêd. Hy hat himsels ek nea útsprutsen oer de klimaatkrisis, de enerzjetransysje of de rol fan Europa yn dizze grutte útdagingen. Hy hat allinne mar algemienheden witte te produsearjen as er him wat frege waard, sa as dat er “it belang fan in duorsum en sosjaal Europa” ûnderstreekt of dat er “in realistysk en ambisjeus klimaatbelied” foarstiet.

Hoekstra hat ek gjin goede reputaasje opboud yn Brussel. Hy hat him as lid fan de sa-neamde ‘frugale fjouwer’ ferset tsjin de Europeeske herstelfûns foar de koronakrisis, dy’t er te djoer en te genereus fûn foar de súdlike lannen. Hy hat ek gjin freonen makke mei syn útspraak dat “it net ferstannich is om in brân te blussen mei jild dat jo net hawwe”, dêrmei de solidariteit tusken de EU-lidsteaten ûndermynjend. Hy hat sels erkend dat er “net altyd like populêr” is yn Europa.

It liket derop dat it CDA Hoekstra graach kwyt wol, omdat er it partij net út de stront helpe kinnen hat. Syn lieding wie net oertsjûgjend en hy koe gjin ein meitsje oan de ynterne striid en de dalende peilingen. Hy hat ek gjin heldere fyzje of koers foar it CDA presintearre, mar allinne mar reagearre op de aktualiteit. Hy hat ek gjin antwurd hân op de fraach wat syn partij wol mei in “funksje elders” foar Pieter Omtzigt, dy’t him troch it CDA ûnrjochtfeardich behannele fielt.

It is dêrom in frage oft Hoekstra wol geskikt is foar in hege funksje yn Brussel, dêr’t er in wichtige portefeulje krijt dy’t grutte ynfloed hat op de takomst fan Europa en de wrâld. It is ek in frage oft hy wol entûsjast is foar dizze útdaging, of dat er it sjocht as in flechtwei út Den Haach. It soe better wêze as it CDA in oare kandidaat socht, dy’t wol kompetint en motivearre is om Europa te fertsjintwurdigjen op it mêd fan klimaat en enerzjy. Wopke Hoekstra kin better in funksje sykje dy’t better by him past, sa as boekhâlder of bankier.

Neiskrift Jabik van der Bij
Der wurdt beweard dat ChatGPT yn in flok en in skeet in stikje skriuwe kin. Ik woe oan ’e hân fan in aktueel ûnderwerp ris sjen wat dêrfan wier is. It falt op dat der noch hiel wat flaters yn sitte. Ik haw ek noch in twadde opdracht jûn om in stikje te skriuwen mei as boadskip dat Hoekstra in tige geskikte kandidaat foar de funksje is. It slagget ChatGPT eins net om dêr oan te foldwaan. It bliuwt in kritysk stikje oer Hoekstra op dy funksje. De oarsaak lit him maklik riede: der binne mear krityske as positive data beskikber.

 

augustus 28, 2023 11:15
Skriuw in reaksje

2 opmerkingen

  1. Frâns Kuipers augustus 28, 18:31

    Prachtich Jaap en noch wier ek!!’

  2. Erwin2.0 augustus 29, 15:40

    De kwaliteit fan ‘e data is sa heech as dat fan syn boarne… Rubbish in = rubbish out.

    Oan Jabik, it is in systeem yn opbou. Kinst sels ek ferbetteringen en suggestjes oan ChatGPT trochjaan.

    Fansels wol moai dat it yn it Frysk is.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.