FNP hat noed oer brûken Frysk by de rjochter

augustus 22, 2023 09:27

Nei oanlieding fan in ynsidint oer it brûken fan it Frysk by in saak yn de rjochtbank fan Swol stelt de FNP-Steatefraksje fragen oan it kolleezje. Yn dy saak waard in tsjûge syn rjocht skeind om in Fryske ferklearring ôf te lizzen. Steatelid Sita Land-Dotinga fynt dat it net sa wêze mei dat it rjocht fan Friezen om har eigen taal te brûken ferdwynt inkeld omdat in saak troch in oare rjochter behannele wurdt.

Fjouwer jier lyn hat de FNP ek fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten steld oer it rjocht om it Frysk te brûken yn saken dy’t om redenen fan spesjalisaasje bûten de rjochtsealen fan de rjochtbank Noard-Nederlân en it Gerjochtshôf Arnhim-Ljouwert behannele wurde. It kolleezje antwurde doe dat it mei de bestjoeren fan de rjochtbank en it Gerjochtshôf yn petear soe oer dizze situaasje.

De FNP wol no fan it kolleezje witte wat de petearen opsmiten hawwe en oft it miskien net better is om mei de nasjonale oerheid te wurkjen oan nije wetjouwing dy’t dat gat yn de wet tichtsje kin. Mei oare wurden, dy’t ynwenners fan Fryslân dy’t bûten Fryslân yn de rjochtseal stean, it rjocht jouwe om de eigen taal te brûken.

Fierder seit de FNP dat it goed wêze soe as rjochters yn it hiele lân har bewust wurde fan de posysje fan it Frysk en de mooglikheid om it Frysk yn de rjochtseal te brûken. Dat in senior rjochter yn Swol mei in hiel soad ûnderfining net op ’e hichte is fan it rjocht om de eed of ferklearring yn it Frysk út te sprekken, seit neffens de partij hiel wat.

Taheakke: Skriftlike fragen FNP oer Frysk by de rjochter

augustus 22, 2023 09:27
Skriuw in reaksje

1 opmerking

  1. Jan A. Schulp augustus 25, 09:07

    Hoe stiet it feitlik Mei de krochten fan Friezen om útens?

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.