Akademydei 2023: 85e dies natalis

augustus 26, 2023 08:04

Sa’n 85 jier lyn begûn de Fryske Akademy mei in pear keammerkes yn it Coulonhûs. Troch de tiid hinne hat de Akademy fansels de nedige ferbouwingen en feroaringen hân, mar noch altiten stiet de wittenskip oangeande it Frysk/Fryslân foarop.

Fryske Akademy (foto: Wikimedia Commons/Wutsje – CC BY.SA 3.0)

It 85-jierrich bestean wurdt op freed 8 septimber fierd. It bliuwt dat wykein feest, want op sneontemiddei 9 septimber wurde de doarren fan de eigen gebouwen iepenset, omdat de Akademy mei noch sa’n 40 oare organisaasjes meidocht oan Uit in Huis. Nigethawwers binne fan herte wolkom.

Programma Akademydei 2023

Freed 8 septimber, Westcord WTC Hotel, Ljouwert

13.30 oere: Ynrin, ûntfangst mei kofje/tee;
14.00 oere: Iepenjen en wolkom troch Marit Bijlsma; taspraak troch dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, direkteur-bestjoerder Fryske Akademy; Muzyk – Fryske sjonger & lietskriuwer Marcel Smit;
14.30 oere: Lêzing dr. Han Nijdam, ‘Freeska Landriucht (sirka 1485): in wichtige Aldfryske boarne én it âldste printe boek yn it Frysk’;
15.00 oere: Skoft mei kofje/tee;
15.30 oere: Presintaasje fan de Undersyksaginda Fryske Akademy troch dr. Jelske Dijkstra en dr. Simon Halink; Muzyk – 2de part optreden Marcel Smit; beneamen nije leden;
16.30 oere: Ofsluting en neipetear mei in hapke en drankje.

Oanmelde kin fergees, foar 1 septimber fia VanPlan.

augustus 26, 2023 08:04
Skriuw in reaksje

2 opmerkingen

  1. Cor Jousma foar de Topografyske Wurkgroep Fryslân augustus 26, 14:56

    Ik haw de Fryske Akademy melden dat ik net fan doel bin om it Nederlânsktalige opjefte formulier fan Van Plan yn te foljen. Boppedat kinne allinne mar de offisjele Frysktalige nammen brûkt wurde.

    Soks binne wy net wend fan de Akademy!

  2. Bouke (Herr) Slofstra augustus 27, 09:19

    Hielendal mei iens!

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.