Seeltersk-Kontoor biedt wurkatelier oer taalpsychology oan yn Roomelse

july 29, 2023 08:37

It Seeltersk Kontoor biedt op 28 augustus in wurkatelier Spraakpsychology oan. Dosint is Tjallien Kalsbeek. It wurkatelier rjochtet him op taal, meartaligens en taalferoaring. De dielnimmers leare wat psychologen ûntdutsen hawwe oer it omgean mei talen en ferkenne hoe’t se yn it deistich libben omgeane mei meartaligens. Eardere dielnimmers beskreaune it wurkatelier mei de wurden “Net dreech, mar hielendal cool!”

Logo fan it LISTEN-projekt (ôfbylding: Afûk)

Tjallien Kalsbeek (eigen foto)

It wurkatelier waard ûntwikkele as ûnderdiel fan it troch de EU finansiere ynternasjonale LISTEN-projekt. It is al ferskate kearen oanbean yn de regio’s West-Fryslân, Wales, Ierlân, Kataloanië en ûnder de Hongaarske minderheid yn Roemenië. Oant no ta koene yn Sealterlân allinnich organisaasjes meidwaan, mar de dosint biedt no ek in oantal wurkateliers oan dêr’t elkenien him foar oanmelde kin.

Foarkennis is net nedich
It wurkatelier is op 28 augustus 2023 fan 19.00 oant 21.30 oere yn it Sealterske gemeentehûs yn Roomelse (Dútsk: Ramsloh). Meidwaan is fergees. As de dielnimmers wolle, wurdt in pear wike letter in ferfolchgearkomste organisearre om de resultaten te bepraten.

Belangstellenden kinne har oanmelde by de dosint op kalsbeek@saterland.de of telefoanysk op 0031 6531 37 982. Omdat de groepsgrutte beheind is ta maksimaal tsien dielnimmers, jildt it folgjende: wa’t it earst yn ’e roef komt, hat it earst plak. Meidwaan is fergees.

Koarte beskriuwing fan it wurkatelier
As men it oer talen hat, hat men it ek oer wikseljen: wannear skeakelet men oer nei in oare taal? Pas ik my bewust of ûnbewust oan de taalkar fan de petearpartner oan? Soms is de kar ûnbewust en praat men automatysk de mearderheidstaal, it Heechdútsk. Mar wêrom eins?

Foto: Seeltersk-Kontoor

It wurkatelier giet oer de eigen taalkar. Der wurdt praat oer it brûken fan jins eigen taal en oer hokker taal men kiest. It wichtichste is: elke kar is goed, salang’t it goed trochtocht is en foar jinsels yn oarder is. Der is gjin ferkearde taalkar.

Dielnimmers ûndersykje wêrom’t se fan taal wikselje en oft sy en harren petearpartners der bliid mei binne of net. Doel is om taalbewuster te wurden, wat helpe kin om lytse talen yn Europa libben te hâlden. It idee is dat it nijsgjirrich is om te witten wat der efter jins taalkar sit en dy fan freonen en kollega’s. Men bestudearret de psychology fan taal. As men ​​mear wit oer de eftergrûn fan it wikseljen, dan kin men besykje jins hâlden en dragen sels oan te passen. It is te sjen as in spultsje. En men kin ek ûntdekke dat wikseljen in gewoante is dy’t feroare wurde kin. Wat bart der as men jins eardere oannamen loslit? De dielnimmers ûntwikkelje mei de dosint in strategy om har taalbewuster te op te stellen.

Sjoch ek op seeltersk.de.

july 29, 2023 08:37
Skriuw in reaksje

Gjin opmerkingen

Noch gjin opmerkings

Der binne noch gjin opmerkingen, mar jo kinne de earste wêze

Skriuw in reaksje
Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.