Studint Menno Aden lit sjen: Taalwrâlden botse yn âldereinhuzen

july 14, 2023 08:22

It Sealterlân en East-Fryslân binne de lêste desennia yn in protte opsichten in soad feroare, ek taalkundich: sechstich jier lyn wiene it Sealterfrysk en Nederdútsk dêr de talen fan it deistich libben, hjoed is dat foar de measte ynwenners it Heechdútsk. De âlde en de nije wrâld treffe inoar yn âldereinhuzen. Menno Ehme Aden út Leer beskriuwt yn syn bachelorskripsje hoe’t de âldbewenners en it folle jongere ferpleechpersoniel omgeane mei dy kultuerskok.

Menno Ehme Aden (foto: Esther Hoorn)

Aden, dy’t ferline jier yn de media omtinken krige foar syn boek Über die friesische Sprache des osterlauwersfriesischen/ostfriesischen Kulturraumes, die as folwoeksene in korrespondinsjekursus sosjaal wurk oan de Ynternasjonale Universiteit en behannele yn syn proefskrift de taal yn de âldereinwenten.

Hy prate mei bewenners en personiel yn âldereinhuzen yn East-Fryslân en Sealterlân en kaam derefter dat foar in soad ynwenners de eigen taal tige wichtich is. Foar guon is dat de taal fan harren wrâld, om’t se altyd it Sealterfrysk (yn it Sealterlân) of Platdútsk (yn East-Fryslân) praat hawwe en mar in beheinde kennis fan it Standertdútsk hawwe. By oaren ferdwynt de behearsking fan it Heechdútsk troch demintens en bliuwt allinnich de behearsking fan de memmetaal oer. It personiel, dat faak út it bûtenlân komt, praat dy talen mar yn útsûnderlike gefallen en de omgongstaal yn de âldereinhuzen is it Standertdútsk.

De âldere minsken sizze dat it lang gebrûk wie dat nijkommers de streektaal learden. Stadichoan feroare dat en moasten de autochtoanen harren taal oanpasse yn stee fan oarsom. Dat makket guon hjoed noch tryst of lilk. It personiel yn de wenningen wit oer it algemien hoe wichtich oft it Sealterfrysk en it Nederdútsk foar de bewenners binne. Hja wolle ek dat de taal net ferdwynt en guon besykje de talen ek te praten, mar oer it algemien fine se dat se net genôch tiid hawwe om de talen fan de regio dêr’t se wurkje goed te learen. Ta beslút pleitet Aden derfoar dat âldereinhuzen it “kulturele isolemint” fan bewenners tsjingeane, troch mear gebrûk te meitsjen fan harren talen yn it deistich libben.

It bachelorwurk fan Menno Ehme Aden waard mei syn tastimming publisearre op ’e webside fan it Seeltersk Kontoor. It is hjir te finen.

july 14, 2023 08:22
Skriuw in reaksje

1 opmerking

  1. Rommert Tjeerdsma july 20, 20:37

    Hiel nijsgjirrich. Komt oerien mei risseltaten fan ûndersiken út oare lannen (foar in part al wat langer lyn) Wol in opmerking: in bachelorskripsje is hiel wat oars as in proefskrift. De redaksje fan It Nijs hellet it trochinoar.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.