Steateferkiezingen 2023: Wat wolle BVNL en AWP mei it Frysk?

maart 2, 2023 08:01 Fernijd

Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de Fryske Beweging ha we de partijprograms fan de santjin partijen dy’t yn Fryslân meidogge, spesjaal besjoen op de stânpunten en foarnimmens oangeande it Frysk. Yn oanrin nei dy ferkiezingen publisearje we alle dagen op It Nijs de bydrage sa’t dy yn de ûnderskate partijprograms oer it Frysk opnommen is. Foar de folchoarder fan publisearjen hâlde we de grutte fan de partijen by de ferkiezingen yn 2019 oan. Troch tuskentiidske ôfsplitsingen is it politike lânskip yn de Steaten yntusken wer feroare.
As sechtjinde en santjinde BVNL en AWP, dy’t yn 2019 net meidiene oan de ferkiezingen.

By beide gjin wurd oer taal en kultuer, dêrom op ien side.

 

BVNL: Fryslân foarút!
(program allinnich yn it Hollânsk)

 

Neat oer taal en kultuer.

————————————————————————————-

 

 

AWP voor Water, Klimaat en Natuur: Alles is Water
(program allinnich yn it Hollânsk)

 

Allinnich lanlik program op webside AWP Fryslân, en in stikmannich provinsjale spearpunten.
Neat oer taal en kultuer.


Lês hjir wat de oare partijen mei it Frysk wolle.

 

 

maart 2, 2023 08:01 Fernijd
Skriuw in reaksje

1 opmerking

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.