Nij Kenniskluster foar fraachstikken oer sâlt wurden fan grûn yn delta’s

jannewaris 27, 2023 08:23 Fernijd

It sâlt wurden fan lânbougrûn is in grutter wurdend probleem. Benammen yn noardlike klaaiskyl yn Fryslân en Grinslân, de Wieringermarpolder yn Noard-Hollân, de Siuwske delta, mar ek yn in tal feangreidegebieten. Dêrom wurdt in Kenniskluster foar fersâltingsfraachstikken yn delta’s oprjochte. De provinsje Fryslân hat dêr ien miljoen euro foar beskikber steld.

Foto: Peter Prins

It Kenniskluster hat as doel om kennis oer fraachstikken oer it sâlter wurden fan grûn te sammeljen en te fersprieden. It giet dan bygelyks om it wittenskiplik fêstlizzen fan besteande kennis, it ynbringen fan de kennis en best practices yn opliedingen, it advisearjen fan oerheden en op ‘e praktyk rjochte foarljochting fan de lânbousektor. It kluster sil sels gjin ûndersyk útfiere, mar as partner of begelieder fungearje. Mei partners wol it Kenniskluster ta in Nasjonale Kennisaginda komme, dy’t bepalend wurdt foar de aktiviteiten fan it kluster.

Ferskate organisaasjes wurkje gear yn it kluster. Under oare de provinsjes Fryslân, Grinslân, Noard-Hollân en Seelân, it Ministearje fan LNV, wetterskippen, hegeskoallen en universiteiten, lânboupartijen en organisaasjes foar praktykûndersyk lykas SPNA. It bedriuwslibben is útnûge om ek oan te sluten. De kommende moannen wurdt fierder wurke oan it bondeljen fan krêften.

Sâlte grûn en reguliere tylten
Mei it Kenniskluster wurdt ynfolling jûn oan it bestjoersresultaat: “Potato Valley is in tagonklik en essinsjeel kennissintrum op it mêd fan sâlte tylt wurden en biedt ûndernimmers perspektyf op nije fertsjinnersmodellen.” Wol yn oanpaste foarm, want der is keazen foar in gearwurking tusken ferskate partijen, dêr’t Potato Valley ien fan is. De fokus leit net allinnich op sâlte tylten, mar benammen ek op de relaasje tusken fersâlting en reguliere tylten.

Op 2 febrewaris 2023 presintearret it Kenniskluster himsels, de nije namme én in oanset ta in Kennisaginda by in sympoasium yn Hegeskoalle Van Hall Larenstein yn Ljouwert.

jannewaris 27, 2023 08:23 Fernijd
Skriuw in reaksje

Gjin opmerkingen

Noch gjin opmerkings

Der binne noch gjin opmerkingen, mar jo kinne de earste wêze

Skriuw in reaksje
Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.