De kening yn it bûthús

novimber 10, 2022 12:26

Ynstjoerd

In fraaie foto yn ’e krante fan 9 novimber: ús kening oan in grutte tafel – mei boerebûsdoek – midden yn in modern bûthús mei allegear keallen. De boeren of harren fertsjintwurdigers hiene it fansels oer stikstof. Jawol! De kening yn eigen persoan docht syn bêst om in oplossing te finen. Syn fraach: Hoe kin it wol? Hoe kin der lykwicht brocht wurde tusken it boerebedriuw en de natoer? In ferhelderjend antwurd waard net fûn.

Wat in fertoaning! In better – moat wêze; in falsker – byld fan de ympasse dêr’t it stikstofdebat yn ferkeart, kin net jûn wurde. Prachtich: mei de kening om de de tafel yn in bûthús. Spitich: de keallen wiene sa lûdroftich, dat de minsken inoar hast net ferstean koene.

Inger Wets

novimber 10, 2022 12:26
Skriuw in reaksje

1 opmerking

  1. Lútsen novimber 10, 13:54

    Klassike muzyk (fan Mozart bygelyks) bêdet del.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.