Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried

oktober 22, 2022 09:39

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum
Tiid: tongersdei 27 oktober 2022 om 19.30 oere

It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers, de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen en oare belangstellenden fan herte út foar de gearkomste op 27 oktober fan de Grutte Ried.

Wurklist

1. Iepenjen en fêststellen fan de wurklist

2. Meidielings en ynkommen stikken

3. Oantekens lêste Riedsgearkomste d.d. 23-4-2022*

4. Bestjoerssaken: – beneamen Reinder Reitsma ta ynterim-foarsitter

Gearkomste Grutte Ried yn Nij Franjum, ferline jier
Foto © It Nijs

5. Aktiviteiten:

– itnijs.frl en sosjale media
– Frysk Bûsboekje
– Fear/Plombrief
– Ynternasjonale kontakten
– Fedde Schurerlêzing
– POK en oare bewegingssaken

SKOFT

6. Takomst fan de Ried:

– Beliedsplan 2023-2027*
– Begrutting 2023

7. Wat op it aljemint komt

8. Sluten

Neisit mei drankje en flaubyt

* Byhearrende stikken binne op te freegjen fia ynfo@fryskebeweging.nl.

oktober 22, 2022 09:39
Skriuw in reaksje

Gjin opmerkingen

Noch gjin opmerkings

Der binne noch gjin opmerkingen, mar jo kinne de earste wêze

Skriuw in reaksje
Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.