Jongfryske Mienskip komt mei oanfalsplan foar mear Frysk op ’e dyk

De Jongfryske Mienskip hat in ‘oanfalsplan sichtberens Fryske taal en identiteit’ oanbean oan deputearre en taalskipper Sietske Poepjes. De JFM pleitet ûnder oare foar Frysktalige ferkearsbuorden en romte foar it … Continue reading Jongfryske Mienskip komt mei oanfalsplan foar mear Frysk op ’e dyk