Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen

Santich jier nei Kneppelfreed is it de ryksoerheid noch hieltyd gjin tinken mei it brûken fan de Fryske taal. En dêrmei hâldt it regear him net oan de wet. Dat … Continue reading Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen