Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de … Continue reading Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?