Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’

Rjochtbanktolk Frysk Fedde Dijkstra hat sneon fan de Ried fan de Fryske Beweging de ‘Fear yn ’e Broek’ útrikt krige om’t er it rjocht fan de Friezen om harren memmetaal … Lês fierder Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’