Friezen yn Nederlân en Dútslân wurkje gear by assertiviteitstraining minderheidstaalpraters

Friezen yn Nederlân en Dútslân wurkje gear by assertiviteitstraining minderheidstaalpraters

🕔12:39, 28.Sep 2021

As op in ôfdieling fan njoggen meiwurkers trije it Hylpersk as memmetaal hawwe, trije it Frysk en trije it Hollânsk, dan wol dat net automatysk sizze dat alle trije talen like faak brûkt wurde. It Hollânsk sil nei alle gedachten

Lês it folsleine artikel
Provinsje stipet rjochtssaak tsjin EU om taalbelied

Provinsje stipet rjochtssaak tsjin EU om taalbelied

🕔12:14, 28.Sep 2021

Deputearre Steaten fan Fryslân skriuwe dat se in rjochtssaak tsjin de Europeeske Kommisje “aktyf stypje sille”. De rjochtssaak wurdt oanspand troch de Dútske organisaasje foar minderheden FUEN (dêr’t de Ried fan de Fryske Beweging by oansletten is) dy’t fan betinken

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning

Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning

🕔09:38, 28.Sep 2021

Kollum Dy útdrukking komt my de lêste wiken gauris yn ’t sin as ik op de telefyzje sjoch hoe’t it yn it Haachske om en ta giet. Foar wa’t de útdrukking net bekend foarkomt: ‘Eine as in lús op in

Lês it folsleine artikel
Relatyf net folle baankânsen foar starters yn Fryslân

Relatyf net folle baankânsen foar starters yn Fryslân

🕔08:18, 28.Sep 2021

Fryslân hat relatyf net folle baankânsen foar starters. Fan alle Nederlânske ôfstudearren komt 4% út Fryslân, wylst in lytser part fan alle Nederlânske fakatueren binnen de Fryske provinsjegrinzen te finen is (2,3%). Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan

Lês it folsleine artikel
Efkes laitsje

Efkes laitsje Fernijd

🕔07:53, 28.Sep 2021 Lês it folsleine artikel
Filtsjes om by de hoareka ‘mooi dyn aigen taal’ te praten

Filtsjes om by de hoareka ‘mooi dyn aigen taal’ te praten

🕔07:49, 28.Sep 2021

Dit berjocht is ek yn it Biltsk en it Frentsjerters te lêzen (sjoch ûnder de Fryske tekst) Meartaligenskoördinator Gerard de Jong wie sneon 25 septimber yn it ramt fan de Europeeske Dei fan de Talen op paad mei filtsjes en

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk?

🕔21:30, 27.Sep 2021 Lês it folsleine artikel
De taspraken fan de ‘Wylde Warnsbetinking’

De taspraken fan de ‘Wylde Warnsbetinking’

🕔21:20, 27.Sep 2021

Hoewol’t de Jongfryske Mienskip it ien en oar taret hie, mei sels in diske dêr’t tee, kofje en bearenburch omparten waard, waard de Betinking fan de Slach by Warns dit jier yn haadsaak troch guon oanwêzigen op ’e dolle roes

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Rein en minder myld

Waarpraatsje: Rein en minder myld

🕔18:59, 27.Sep 2021

DE JOUWER – It bleau moandei lang drûch, mar lang om let waard it dan dochs wiet, al foel it wol wat ta. Fan woansdei ôf bliuwt it foarearst gjin dei drûch. Yn ‘e nacht nei tiisdei ta binne der

Lês it folsleine artikel
SPD wint Dútske ferkiezingen

SPD wint Dútske ferkiezingen

🕔08:59, 27.Sep 2021

De sintrumloftse SPD hat de Dútske Bûnsdeiferkiezingen mei 25,7 persint fan de stimmen wûn. De sintrumrjochtse CDU/CSU folget op it twadde plak mei 24,1 persint fan de stimmen, it minste lanlike resultaat yn de skiednis fan de partij. Dat docht

Lês it folsleine artikel