Pytsje de Graaf hâldt op as wethâlder fan Noardeast-Fryslân

Pytsje de Graaf hâldt op as wethâlder fan Noardeast-Fryslân

🕔13:02, 28.Jul 2021

Wethâlder Pytsje de Graaf (FNP) leit nei mear as tsien jier wethâlderskip har funksje del fanwegen har sûnens. Se makke dat bekend yn in brief oan de foarsitter fan de gemeenteried, boargemaster Johannes Kramer. “Us ynwenners, it ferieningslibbben, amtners en

Lês it folsleine artikel
Efkes laitsje

Efkes laitsje Fernijd

🕔10:50, 28.Jul 2021 Lês it folsleine artikel
Bezos wol moannelâner foar NASA ûntwikkelje

Bezos wol moannelâner foar NASA ûntwikkelje

🕔09:34, 28.Jul 2021

Amazon-oprjochter en miljardêr Jeff Bezos wol dat de Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA ek syn bedriuw Blue Origin de opdracht gunt om in moannelâner te bouwen. Hy stelt foar om de kommende trije jier maksimaal twa miljard dollar oan de ûntwikkelingskosten net

Lês it folsleine artikel
Beskikberheidswizer foar passende help foar bern en jongelju yn Fryslân

Beskikberheidswizer foar passende help foar bern en jongelju yn Fryslân

🕔09:00, 28.Jul 2021

Sosjaal Domein Fryslân presintearret de ynfiering fan de Beskikberheidswizer yn Fryslân. Dat is in ynteraktive (web)applikaasje dy’t de beskikberens fan jeugdhelp oersichtlik yn byld bringt foar ferwizers. Op tiisdei 27 july is Jeudsoarchregio Fryslân úteinset mei de Beskikberheidswizer. Dat is

Lês it folsleine artikel
Grutte groepen wer wolkom op ’e pleats

Grutte groepen wer wolkom op ’e pleats

🕔08:46, 28.Jul 2021

Win in wykeintsje by de boer foar tsien persoanen Yn ferbân mei de koroanamaatregels hawwe boeren en túnkers mei in groepsakkomodaasje de doarren in goed jier tichthâlde moatten. Underwilens binne de groepsferbliuwen by de boer wer iepen. Om dat te

Lês it folsleine artikel
Eardere Fedde Schurerlêzingen

Eardere Fedde Schurerlêzingen

🕔08:12, 28.Jul 2021

Dit is in skeakelberjocht foar lêzers fan De Nije. Hjirûnder stean keppelingen nei ferslaggen fan eardere Fedde Schurerlêzingen:   https://www.itnijs.frl/2019/11/minder-jarre-mear-boeren-mear-fugels/   https://www.itnijs.frl/2018/12/millennials-oan-set/   https://www.itnijs.frl/2017/11/de-fedde-schurerlezing-fan-saterdei-25-novimber/   https://www.itnijs.frl/2017/12/in-alternatyf-foar-frjentsjer/   https://www.itnijs.frl/2017/12/wat-is-dat-dochs-mei-fedde-schurer/   https://www.itnijs.frl/2016/11/rinnooy-kan-en-waslander-oer-underwiis-druk/   https://www.itnijs.frl/2015/11/nei-in-tsjerke-mei-in-eigen-fryske-identiteit/   https://www.itnijs.frl/2014/11/oerheden-moatte-lokale-media-keapje/   https://www.itnijs.frl/2013/11/trede-feddeschurerlezing/   https://www.itnijs.frl/2012/11/fedde-schurerlezing-2012/

Lês it folsleine artikel
Tiid foar ferriking

Tiid foar ferriking

🕔15:30, 27.Jul 2021

Folkshegeskoalle Schylgeralân by Hoarne op Skylge hat foar it kommende healjier in stikmannich nije kursussen yn syn programma opnommen: in workshop Spekstien en in pear nije retrêten. Dêrneist komme de populêre sjongwykeinen, kreative dagen en meditaasjegroepen ek werom. Edukaasje, natuer

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk TV: ‘Deafet’

Praat mar Frysk TV: ‘Deafet’ Fernijd

🕔15:00, 27.Jul 2021 Lês it folsleine artikel
47e Fryske Bûsboekje: diel de romte

47e Fryske Bûsboekje: diel de romte

🕔11:32, 27.Jul 2021

“Ast romte joust, kinst romte werom krije” It nije Bûsboekje, edysje 2022, is juster presintearre. It earste eksimplaar gie nei Jantien de Boer, bekend fan har ferhalen oer ‘lânskipspine’. Yn ferbân mei it tema ‘diel de romte’ wie de presintaasje

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Magneetfiskjen yn Ljouwert

De Fryske flogger: Magneetfiskjen yn Ljouwert Fernijd

🕔09:30, 27.Jul 2021 Lês it folsleine artikel