Start netwurkgearkomsten foar wurksikers yn Fryslân

Start netwurkgearkomsten foar wurksikers yn Fryslân Fernijd

🕔08:49, 7.Feb 2021

Op woansdei 10 febrewaris jout wethâlder Friso Douwstra, foarsitter WSP Fryslân Werkt!, it startsein foar de gearwurking tusken JobOn en de achttjin Fryske gemeenten. Fan dat momint ôf organisearret JobOn, de lanlike frijwilligersorganisaasje foar wurksikers, moanliks (online) sollisitaasjewurksjops en netwurkgearkomsten

Lês it folsleine artikel
Bidde

Bidde

🕔06:17, 7.Feb 2021

Oertinking In protte minsken fiele it ferlet om harren tinken oer it leauwen yn rêst en mei tawijing te oarderjen. It wol of net yn stilte útsprekken nei de Unneambere, it Godlike, wurdt ek wol bidden neamd. Dat kin op

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Dôfhûdige politisy

Frâns Kuipers: Dôfhûdige politisy

🕔20:00, 6.Feb 2021

Kollum Elkenien wit no sa stadichoan wol dat it koroanafirus, mei alderhande ‘mutaasjes’, net samar yn it hok te krijen is. Troch parsekonferinsjes fan Mark en Hugo en troch sjoernaals en telefyzjepraatprogramma’s wurde wy alle dagen ‘byspikere’ oer it hâlden

Lês it folsleine artikel
Fryske boeren krije advys op eigen hiem

Fryske boeren krije advys op eigen hiem

🕔08:54, 6.Feb 2021

Ynkoarten kinne Fryske boeren mei harren bedriuwspesifike kennisfragen oer natuerynklusive omrinlânbou by de Landbouwadviespool (LAP) terjochte. De pool is in netwurk fan ûnôfhinklike, net-kommersjele adviseurs dat Fryske boeren op harren hiem helpt. Dêr slút Fryslân mei oan by inisjativen fan

Lês it folsleine artikel
Israel ferrommet koroanamaatregels

Israel ferrommet koroanamaatregels Fernijd

🕔08:51, 6.Feb 2021

Israel ferrommet snein in tal koroanamaatregels. Minsken hoege aanst net mear binnen in straal fan in kilometer om harren hûs hinne te bliuwen. Dêrneist meie kappers en skjintmesalons de doarren wer iepenje. De grinzen bliuwe wol ticht en ek de

Lês it folsleine artikel
Nuvere buorlju (ferhaal)

Nuvere buorlju (ferhaal)

🕔07:27, 6.Feb 2021

Us buorlju, Jokke en Blijke, binne wat bysûndere minsken. Myn oandacht foel ris op Blijke har klaaiïng. “Heden Blijke, wat rinne jo der frjemd by, it iene swarte jak oer ’t oare hinne?” “Och ja”, sei se, “ik ferlear myn

Lês it folsleine artikel
Hoe seist dat no yn it Frysk?

Hoe seist dat no yn it Frysk? Fernijd

🕔17:00, 5.Feb 2021 Lês it folsleine artikel
Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (2)

Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (2)

🕔15:32, 5.Feb 2021

Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (2) troch Willem Verf Kwa status hie it Frysk iuwenlang neat om ’e hakken: yn it bestjoerlik ferkear waard it net brûkt. Der wie gjin ûnderwiis yn de taal. Likegoed oerlibbe it Frysk op it plattelân,

Lês it folsleine artikel
Biotrack kriget 25.000 euro foar it fierder ûntwikkeljen fan koroanatest

Biotrack kriget 25.000 euro foar it fierder ûntwikkeljen fan koroanatest Fernijd

🕔08:57, 5.Feb 2021

It Fryske bedriuw Biotrack ûntwikkelet in nij testpakket om de koroana-ynfeksjes te ûndersykjen. Foar dat projekt kriget Biotrack in ynsidintele subsydzje fan 25.000 euro fan de provinsje Fryslân. It koroanafirus soarget derfoar dat bedriuwen har oanpasse moatte. Biotrack is dêr

Lês it folsleine artikel
LTO: meitsje straffen swierder foar ynslûpers boerebedriuwen

LTO: meitsje straffen swierder foar ynslûpers boerebedriuwen

🕔08:51, 5.Feb 2021

Minsken dy’t sûnder te freegjen by agraryske bedriuwen binnenslûpe, moatte hurder straft wurde. Dêrfoar pleitet belange-organisaasje LTO Nederlân. Oanlieding is in rjochtsaak tsjin de Vegan Streaker, dy’t yn 2019 binnenslûpte by in kninehâlder yn Vragender (Gld). Dêr krige er freed

Lês it folsleine artikel