Gjin mûlekapkes yn Fryslân

Gjin mûlekapkes yn Fryslân

🕔13:27, 30.Jul 2020

Friezen hoege gjin mûlekapkes foar. Dat seit Roel Sluiter, de boargemaster fan Harns. Hy hat út namme fan de feilichheidsregio Fryslân mei minister fan folkssûnens Tamara van Ark oerlein. De wittenskiplik adviseurs fan it regear hawwe te witten dien dat

Lês it folsleine artikel
Yndiëbetinking op It Hearrenfean

Yndiëbetinking op It Hearrenfean

🕔12:43, 30.Jul 2020

Alle jierren wurdt op It Hearrenfean de pleatslike Yndiëbetinking holden. It seit himsels dat it dit jier yn in oare foarm getten wurdt. It alternative programma begjint om 19.00 oere by Yndiëmonumint op it Gashâlderplein. Der wurdt in krâns lein,

Lês it folsleine artikel
Into The Great Wide Open yn nije foarmen

Into The Great Wide Open yn nije foarmen

🕔09:56, 30.Jul 2020

Into The Great Wide Open giet op Flylân net troch, mar wol yn oare foarmen. Wat oars op it eilân ta utering komt wurdt no tusken 27 augustus en 2 septimber presintearre yn in Utsjoering, in Tydskrift en in Doaze.

Lês it folsleine artikel
It Welsk wurdt stadichoan ek in taal foar de bêtawittenskippen

It Welsk wurdt stadichoan ek in taal foar de bêtawittenskippen

🕔09:25, 30.Jul 2020

Wittenskiplike faktermen binne hast altiten betocht, alhiel as se hearre by nije wittenskipsgebieten. Wol in taal as wittenskipstaal funksjonearje, dan moatte de faktermen betocht wurde. Foar it Frysk waard dat yn it ferline dien troch it Taalburo fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Fjouwer hoarekasaken ticht

Fjouwer hoarekasaken ticht

🕔08:16, 30.Jul 2020

Feilichheidsregio Fryslân hat mei yngong fan hjoed in tal lokaasje yn de gemeenten Súdwest- Fryslân en Smellingerlân as ferbean gebiet oanwiisd. Soks fanwegen it net neilibjen fan de maatregels út de needferoardering. It giet om Club 1841 en Café Neighbours,

Lês it folsleine artikel
Foto (3)

Foto (3)

🕔07:14, 30.Jul 2020

De redaksje fan De Nije skreau yn syn temanûmer Lânskip & ekonomy (oktober 2019) in fotowedstriid út mei as tema ‘Lânskip en ekomomy yn byld’. Fiif fotografen stjoerden mei-inoar sechtjin foto’s yn. Yn it nûmer fan jannewaris 2020 binne de trije winnende

Lês it folsleine artikel
Ried Fryske Beweging sleept noch gjin skoallen foar de rjochter

Ried Fryske Beweging sleept noch gjin skoallen foar de rjochter

🕔22:34, 29.Jul 2020

Is it oanhâldend strieminne ûnderwiis yn it Frysk en fangefolgen – yn kombinaasje mei just wol goed ûnderwiis yn it Nederlânsk – it ôftakjen fan de kwaliteit en de libbenskrêft fan de Fryske taal, gjin reden om skoallen foar de

Lês it folsleine artikel
Fleurige sirkusdei foar bern yn AZC’s

Fleurige sirkusdei foar bern yn AZC’s

🕔19:22, 29.Jul 2020

Yn tritich AZC’s sil it Wolketeäter de bern fermeitsje mei online filmkes. Dy bern libje noch hieltyd ûnder it rezjym fan de koroanamaatregels. De simmerfakânsje makket it nochris ekstra dreech, want der is gjin ôflieding en wêr soene se hinne

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t ‘skûlk’ inkeld mar yn it Frysk ûntstean koe

Wêrom’t ‘skûlk’ inkeld mar yn it Frysk ûntstean koe

🕔16:51, 29.Jul 2020

It wurd ‘skûlk’ hie yn it Hollânsk nea ûntstean kinnen. It is ferkoarte út ‘skûteldoek’ op in manier dy’t neffens it Fryske taalgefoel wol kin, mar net neffens it Hollânske taalgefoel. Dat komt trochdat de Fryske yntonaasje oars wurket en

Lês it folsleine artikel
Boargemaster makket mei bern bije- en ynsektehotels

Boargemaster makket mei bern bije- en ynsektehotels

🕔16:20, 29.Jul 2020

Justermiddei wie boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen efkes ‘bijeboargemaster’. Mei in groep bern makke er yn de edukative bijegreide yn It Surhústerfean bije- en ynsektehotels. Mei Brommelswyfke brocht er op in edukative en boartlike wize it tema bioferskaat by de

Lês it folsleine artikel