De muontsen fan de ekokatedraal

Yn tydskrift De Nije beskriuwt Aant Mulder syn moeting mei in tal ‘folgelingen’ fan Louis le Roy. Dat wie in tekenlearaar, skriuwer en byldhouwer dy’t himsels ‘ekotekt’ neamde. It projekt … Continue reading De muontsen fan de ekokatedraal