Wy kinne it lânskip fan alearen weromkonsumearje

Troch de eardere ûntjouwing fan produksje- en konsumpsjepatroanen is ús lânskip fearrinnewearre. Mar dat kin likegoed wer oars, sa ferdútst Ytsen Kooistra yn in opiny-artikel yn De Nije mei konkrete … Continue reading Wy kinne it lânskip fan alearen weromkonsumearje