Komme de boeren mei in medisyn tsjin de lânskipspine?

Greidboer Pieter van der Valk kin it mei biolooch Theunis Piersma lykfine dat der skielk oars buorke wurde moatte sil. Want meidat it grutste part fan de grûn yn besit … Continue reading Komme de boeren mei in medisyn tsjin de lânskipspine?