Alde

Alde

🕔11:59, 29.Sep 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
30 jier Master Frankeskoalle – Gearwurkingsskoalle

30 jier Master Frankeskoalle – Gearwurkingsskoalle

🕔09:20, 29.Sep 2019

Dit jier bestiet de Master Frankeskoalle tritich jier. De Master Frankeskoalle yn Earnewâld wie de earste formele gearwurkingsskoalle fan Nederlân. De skoalle hat dat fierd troch in moanne lang mei de learlingen keunst te belibjen. Tongersdei 26 septimber koene de

Lês it folsleine artikel
Tiid foar folgjende stap winkelleechstân noardlike provinsjes

Tiid foar folgjende stap winkelleechstân noardlike provinsjes

🕔08:49, 29.Sep 2019

De trije noardlike provinsjes hawwe yn ’e ôfrûne perioade al op ferskate wizen wurk makke fan de leechstân fan winkels. Wilens is it tal leechsteande winkels ôfnommen en is winkelromte út ’e merk helle. Dat docht bliken út in ûndersyk

Lês it folsleine artikel
Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

🕔07:53, 29.Sep 2019

Yn hoefier wurdt in meartalich perspektyf yn it ûnderwiis yn de ûnderwiispraktyk as in bedriging foar it Frysk ûnderfûn? Taspraak fan Rianne Blokzijl, dosint Fryske taal en kultuer Piter Jelles Ljouwerter Lyseum, by Betinking Slach by Warns 28-09-2019 Foar’t ik jim

Lês it folsleine artikel
Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân

Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân

🕔07:21, 29.Sep 2019

Taspraak fan dr. Joana Duarte, lektor Meartaligens en skriftlike taalbehearsking oan de NHL Stenden Hegeskoalle, by de betinking fan de Slach by Warns op 28-09-2019 Tige tank oan Tom Dijkstra en oan de stifting Slach by Warns foar de útnûging

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ofstannen

Simone Djurrema: Ofstannen

🕔20:00, 28.Sep 2019

Kollum Der binne in ferhipt protte Sweden dy’t it leafst yn de beboude kom wenje. In hûs kin der wol oardel ton kostje wylst itselde hûs tsien minuten bûten in stedsje wat mear as de helte kostet. Want in ein

Lês it folsleine artikel
It stedhûs fan Boalsert hat gjin toer mear

It stedhûs fan Boalsert hat gjin toer mear

🕔14:24, 28.Sep 2019

De markante toer fan it âld stedhûs fan Boalsert is der sneon fanôf helle. Boubedriuw Jurriëns hat de spits fan de santjinde-iuwske toer mei in kraan nei ûnderen ta helle. De rest fan ‘e toer wurdt yn ‘e rin fan

Lês it folsleine artikel
Ferkiezings yn Flaanderen tenei hielendal oars

Ferkiezings yn Flaanderen tenei hielendal oars

🕔14:18, 28.Sep 2019

Yn Fryslân is stimmen in rjocht, yn Flaanderen is it in plicht. Dat sil lykwols feroarje, alteast by de ferkiezings foar de gemeenterie en it provinsjaal bestjoer. Dat hat it nije Flaamske regear ûnder lieding fan Jan Jambon hjoed buorkundich

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔10:11, 28.Sep 2019 Lês it folsleine artikel
Nammen foar brêgen Reidmarrûte

Nammen foar brêgen Reidmarrûte

🕔09:32, 28.Sep 2019

De Reidmarrûte, oanlein foar elektrysk of hybride oandreaune sloepen, is al wer in skoftke yn gebrûk. Mar hielendal ‘ôf’ is de farrûte noch net. Dat feroaret no’t fjouwer brêgen yn Westhim fan de gemeente Súdwest-Fryslân nammen krigen ha: Pôllebrêge, Kotsyl,

Lês it folsleine artikel