Oargelkonserten Kees van Eersel

Oargelkonserten Kees van Eersel

🕔08:19, 22.May 2019

Kees van Eersel, berne yn 1944 te Vlaardingen, is in lanlik bekend oargelist, koardirigint en klokkespiler. Sûnt 1974 bespilet er it oargel fan de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes. Sjoch www.keesvaneersel.nl. No’t er ôfskied fan it konsertpoadium nimt jout

Lês it folsleine artikel
Mark Harbers stapt op as steatssekretaris

Mark Harbers stapt op as steatssekretaris

🕔20:01, 21.May 2019

Mark Harbers, de steatssekretaris fan asylsikerij, hat dien nommen. Dat die er nei in debat yn ‘e Twadde Keamer. Harbers joech ta dat er de Keamer “foutief geïnformeerd” hie. De Keamer stroffele oer in ferslach oer misdie yn Nederlân dat

Lês it folsleine artikel
Ofskied lektor Frysk Alex Riemersma

Ofskied lektor Frysk Alex Riemersma

🕔19:48, 21.May 2019

Alex Riemersma hat tiisdeitemiddei ôfskied nommen by hegeskoalle NHL Stenden. Hy wurke dêr as dosint fakdidaktyk by de learare-oplieding Frysk en as lektor Frysk en meartaligens. Ien fan syn wichtige taken wie it koördinearjen fan it trijetalige ûnderwiis yn de

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Stadichoan in bytsje mear sinne

Waarpraatsje: Stadichoan in bytsje mear sinne

🕔18:44, 21.May 2019

DE JOUWER – Nei in skiere tiisdei sil der op de oare dagen fan dizze wike wat mear sinne te sjen wêze. Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn. By in swakke oant matige weste- oant

Lês it folsleine artikel
‘Lân oer tsien jier skjinner, hechter en riker’

‘Lân oer tsien jier skjinner, hechter en riker’

🕔17:20, 21.May 2019

Panorama Nederland yn Fryslân op wei nei 2028 Oer tsien jier is Nederlân aardich opknapt; dat lit Panorama Nederland sjen. Ryksboumaster Floris Alkemade sil op 28 maaie de net-aldendeiske ynstallaasje symboalysk oerdrage oan kommissaris fan de Kening Arno Brok en

Lês it folsleine artikel
GGD Fryslân smookfrij

GGD Fryslân smookfrij

🕔10:46, 21.May 2019

Sûnt juster is GGD Fryslân smookfrij. Doe tekene de direkteur publike sûnens GGD Fryslân de Alliânsje Nederlân Smookfrij. De GGD wol in aktive bydrage leverje oan in smookfrije generaasje yn Fryslân. No noch begjinne alle dagen sa’n hûndert bern yn

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Stjerkes telle

Henk Wolf: Stjerkes telle

🕔10:13, 21.May 2019

Troch Henk Wolf As Jan wol dat syn hûn stil is, dan kin er him de bek ticht hâlde. Dat is in hele direkte manier om jins bedoeling dúdlik te meitsjen. Meastal is kommunikaasje lykwols minder direkt. Dy giet dan

Lês it folsleine artikel
Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

🕔10:03, 21.May 2019

Woansdei 22 maaie sil yn it eardere stedhûs fan Boalsert bekend makke wurde hokker boubedriuw it kultuerhistorysk sintrum De Tiid bouwe sil. De bou-oerienkomst mei de oannimmer sil út namme fan gemeente Súdwest-Fryslân tekene wurde troch boargemaster Jannewietske de Vries

Lês it folsleine artikel
CdK-penning foar boeierkommisje Steatejacht

CdK-penning foar boeierkommisje Steatejacht

🕔09:30, 21.May 2019

De boeierkommisje fan it Steatejacht hat juster de CdK-penning krige fan kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok. Yn de kommisje binne de Keninklike Sylferiening Oostergoo en de middenstân fertsjintwurdige. Sy joegen 65 jier lyn de boeier Friso oan it

Lês it folsleine artikel
Jouster toanielútlien wurdt trochset yn Balk

Jouster toanielútlien wurdt trochset yn Balk

🕔09:04, 21.May 2019

Kleanútlien Balk iepenet 4 juny de doarren op it adres Eigen Haard 38 yn Balk. In klupke entûsjastelingen út Balk hoegde net lang nei te tinken doe’t se te hearren krigen dat de froulju op ’e Jouwer nei tritich jier

Lês it folsleine artikel