Mei-inoar de skouders derûnder

Mei-inoar de skouders derûnder

🕔08:01, 17.Feb 2019

troch Jan Breimer Under de titel ‘VERDERE STANDAARDISERING VAN HET FRIES – Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy’ stiet yn Levende Talen Magazine 2019 | 1 in artikel fan Renske van der Meer-Pasma. De skriuwster is dosint

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie Fernijd

🕔20:00, 16.Feb 2019

Kollum Wy hawwe wer fan alles meimakke sûnt de lêste kollum. Yn it foarste plak wie de kachel noch lang net klear doe’t de snie kaam. Hindrik en ik leine wat op ’e bank mei de telefyzje oan. Hindrik wie

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Snein op ‘e nij ‘maitiid’

Waarpraatsje: Snein op ‘e nij ‘maitiid’

🕔17:51, 16.Feb 2019

DE JOUWER – Wy belibje in hiel moai wykein, want foar snein sjocht it waar der ek kreas út. Yn ‘e nacht fan sneon op snein is it helder, al kin der yn Fryslân ek wat bewolking foarkomme. By in

Lês it folsleine artikel
Krookjefakânsjeprogramma It Fryske Gea

Krookjefakânsjeprogramma It Fryske Gea

🕔12:17, 16.Feb 2019

It Fryske Gea treft it yn dizze maitiid wol hiel bysûnder. Mei it moaie waar yn it foarútsicht kin omraak geniete wurde fan de natuer. It Fryske Gea hat alderhande aktiviteiten foar de krookjefakânsje taret dêr’t jong en âld oan

Lês it folsleine artikel
Foarlêskampioenen Noardwest-Fryslân

Foarlêskampioenen Noardwest-Fryslân

🕔10:30, 16.Feb 2019

Woansdei 13 febrewaris holden de Biblioteken Noard Fryslân harren regiokriich fan de nasjonale foarlêswedstriid yn de Koarnbeurs yn Frjentsjer. Bern fan sechtsjin basisskoallen yn Noardwest-Fryslân namen it tsjininoar op om in plakje yn de provinsjale omloop te krijen. De bern dy’t

Lês it folsleine artikel
Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

🕔10:28, 16.Feb 2019

Op it stuit is Swim Fish Swim! te sjen yn it Natuermuseum Fryslân, in ynteraktive foarstelling foar de hiele húshalding oer fiskmigraasje. Spesjaal foar de foarjiersfakânsje binne der ferskate ekstra aktiviteiten oer dat ûnderwerp mei as titel: Gean as in

Lês it folsleine artikel
Wikipedia Edit-a-thon 2019 yn Eindhoven

Wikipedia Edit-a-thon 2019 yn Eindhoven

🕔10:10, 16.Feb 2019

Minder as tsien persint fan de redakteuren op Wikipedia binne froulju. En dat is te sjen. Der is in skrinend tekoart oan dokumintaasje oer froulju, geslacht, feminisme en keunst op dy webside – ien fan de meast rieplachte algemiene neislachwurken

Lês it folsleine artikel
De Sêge fan Boer

De Sêge fan Boer

🕔07:35, 16.Feb 2019

De Sêge fan Boer ferteld troch Sjoerd F. Talsma Yn de bosk fan Boer – grut en ticht – barden foarhinne frjemde dingen. Der wenne yn ’e Boersterbosk in boer dy’t tige earm wie, want hy hie net in soad

Lês it folsleine artikel
Groepsynterviews Waadhoeke oer húsfêsting arbeidsmigranten

Groepsynterviews Waadhoeke oer húsfêsting arbeidsmigranten

🕔07:21, 16.Feb 2019

De gemeente Waadhoeke sil yn de earste helte fan maart fiif groepsynterviews hâlde oer de húsfêsting fan arbeidsmigranten. Sa moat helderheid krigen wurde oangeande belangen, soargen en rânebetingsten fan de ûnderskate groepen. De ynterviews binne taret mei de wurkgroep ‘húsfêsting

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

🕔06:50, 16.Feb 2019

Lit de berntsjes ta my komme De learlingen hawwe spul ûnderinoar en ik freegje: “Wêr hawwe jim it eins oer?” Dêr sizze se neat op, want se ha tsierd oer de fraach wa fan harren it wichtichst is. Ik rop

Lês it folsleine artikel