Kongres ‘Seks, zorg & plezier’

Kongres ‘Seks, zorg & plezier’

🕔14:03, 23.Jun 2018

It CSM (Consultatie Seksueel Misbruik) organisearret op woansdei 27 juny yn it ramt fan syn tweintichjierrich bestean in kongres ‘Seks, zorg & plezier’. Deifoarsitter is Judith Kreijne, bekend fan it telefyzjeprogramma ‘The Dateables’. Mei oare sprekkers giet se yn op

Lês it folsleine artikel
Lêzing oer Tinco Lycklama yn de stêd fan de Perzen.

Lêzing oer Tinco Lycklama yn de stêd fan de Perzen.

🕔13:50, 23.Jun 2018

Tongerdeitejûn 28 juny begjint om 20:00 oere de lêzing ‘Tinco in de stad van de Perzen’. Sprekker is Dr. Corien Vuurman, foto- en kultuerhistoarikus. Tinco Lycklama’s reis troch Perzië (Iran) en syn besite oan Persepolis wurde yn in kultuerhistoaryske kontekst delset.

Lês it folsleine artikel
Bern fjouwer basisskoallen swaaie de skries út

Bern fjouwer basisskoallen swaaie de skries út

🕔12:30, 23.Jun 2018

WEAKENS – Woansdei 20 juny wie in bysûndere dei. Doe hawwe de skoalbern fan de Romte yn Itens, de Opslach yn Wommels, de Stjelp yn Baard en it Bynt yn Winsum op in spesjaal útswaaimomint de skries útswaaid. It útswaaimomint

Lês it folsleine artikel
De Vitae fan Freark fan Hallum – troch Klaas Bruinsma

De Vitae fan Freark fan Hallum – troch Klaas Bruinsma

🕔12:21, 23.Jun 2018

Boekoankundiging Hallum | Freed 6 july is de presintaasje fan it boek Freark fan Hallum, oarspronklik yn it Latyn skreaun troch kanunnik Sibrandus Leo (1528-1583) en no streekrjocht út it Latyn wei oerset yn it Frysk troch Klaas Bruinsma (1931).

Lês it folsleine artikel
Bisten sintraal: taal en it Frysk hynder

Bisten sintraal: taal en it Frysk hynder

🕔12:13, 23.Jun 2018

Hoe kommunisearje bisten mei-inoar en hoe kommunisearje se mei minsken? Undersiker Jorieke Savelkouls giet dêr neier op yn yn har lêzing op tongersdeitemiddei 28 juny, 14.30 oere yn de tinte yn de binnentún fan de Fryske Akademy te Ljouwert. Savelkouls

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Ferjitlik

Gedicht: Ferjitlik

🕔11:12, 23.Jun 2018

Ferjitlik Anke hat fertriet, want beppe is siik en dat fynt se ek sa sneu foar pake. Mar oan pake sjocht se neat, se hearde krekt noch dat er lake. “Is pake der net fertrietlik om?” woe Anke hiel graach

Lês it folsleine artikel
Aldste foto’s wer skerp troch nije technyk

Aldste foto’s wer skerp troch nije technyk

🕔10:59, 23.Jun 2018

Op in koperplaatsje is noch dizenich in gesicht te werkennen. Twa wite plakken dêr’t de eagen sieten, de linen fan in mûle en noas, in halskeatling. Mar de persoan dy’t oardel iuw lyn fêstlein waard op de iere foto, is

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

🕔07:22, 23.Jun 2018

Bid ta ús Heit Wa’t siket, sil fine. Wa’t kloppet, sil iependien wurde. Wa’t bidt, sil jûn wurde. Frede, fertrouwen, folhâlde. Gjin heit sil syn soan in stien jaan, as hy om brea of fisk freget. Jim, dy’t net altyd

Lês it folsleine artikel
Simmerwike Zen

Simmerwike Zen

🕔07:07, 23.Jun 2018

Fan tiisdei 10 oant snein 15 july is der op de Folkshegeskoalle Schylgeralân in Zen-kursus. Skylge mei syn prachtige natuer is in sfearfolle omjouwing foar it noflik en tagelyk djipgeand yn ’e kunde kommen mei alles wat mei Zenmeditaasje gearhinget.

Lês it folsleine artikel
Oerlibbingspak

Oerlibbingspak

🕔06:56, 23.Jun 2018

troch Jabik van der Bij Fan ’e wike ha wy yn Fryslân út alle hoeken en hernen fan Europa wei folk oer de flier. De FUEN is foar syn jierlikse konferinsje yn it WTC-hotel yn Ljouwert delstrutsen. Dat giet oan

Lês it folsleine artikel