Hindrik van der Meer “Freon fan Gysbert foar it libben”

Yn syn bestjoersgearkomste fan tiisdei 14 febrewaris hat de Gysbert Japicx Holckema Stichting ôfskied nommen fan de grûnlizzer fan It Gysbert Japicxhûs en -museum. Hindrik van der Meer wie fan … Lês fierder Hindrik van der Meer “Freon fan Gysbert foar it libben”