Doar ris wat oars

Doar ris wat oars

🕔17:02, 30.Jun 2016

Foar it Kolleezje fan Deputeare Steaten is in ‘waarnimmend’ Kommissaris fan de Kening wolkom. Yn de media is goed útlein dat it hjoeddeistige kolleezje te min bestjoersûnderfining hat om sels de funskje fan kommissaris foar langere tiid waar te nimmen.

Lês it folsleine artikel
3,5 ton foar Natuermuseum Fryslân

3,5 ton foar Natuermuseum Fryslân

🕔15:57, 30.Jun 2016

It Natuermuseum Fryslân kriget 3,5 ton subsydzje fan de Provinsje Fryslân foar ‘Friesland onder Water 3.0’. It giet om in folslein fernijde opset én foarse útwreiding fan de tige populêre presintaasje Friesland onder Water, wêrby’t in byld jûn wurdt fan

Lês it folsleine artikel
Untwerp fontein foar Starum sneon 2 july te sjen

Untwerp fontein foar Starum sneon 2 july te sjen

🕔15:50, 30.Jun 2016

Starum – It konsept-ûntwerp foar de fontein fan Starum wurdt kommende sneon 2 july presentearre. Dat bart yn it bywêzen fan de keunstner Mark Dion. De Amerikaan lit fan 15.00 oere ôf syn kreaasje oan de Starumer befolking sjen. Mei

Lês it folsleine artikel
2 july oant 10 septimber: Tsjerkepaad 2016

2 july oant 10 septimber: Tsjerkepaad 2016

🕔15:39, 30.Jun 2016

Fan 2 juli oant en mei 10 septimber binne wer in soad tsjerkegebouwen yn Fryslân op sneontemiddeis foar besichting iepen. De tsjerken dy’t oan it saneamde Tsjerkepaad meidogge binne werom te kennen oan de spesjale tsjerkepaadflagge. By dy tsjerken en

Lês it folsleine artikel
Provinsje akkoart mei weryndieling

Provinsje akkoart mei weryndieling

🕔15:00, 30.Jun 2016

Op 28 juny hawwe Deputearre Steaten in positive sjenswize fêststeld oer de weryndieling fan de gemeenten Frjentsjerteradiel, It Bilt, Ljouwert, Ljouwerteradiel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. It kolleezje advisearret it kabinet om mei de weryndieling yn te stimmen. De weryndieling giet

Lês it folsleine artikel
Dútser skinkt seishûndert moderne wurken oan Stedelijk Museum

Dútser skinkt seishûndert moderne wurken oan Stedelijk Museum

🕔13:43, 30.Jun 2016

It Stedelijk Museum yn Amsterdam kriget seishûndert wurken fan de Dútske samler Thomas Borgmann. It giet om wurk fan keunstners dy’t sûnt de jierren njoggentich trochbrutsen binne. Op de eigen webside lit it stedsmuseum witte dat it novimber takom jier

Lês it folsleine artikel
‘Klimaatdoelstelling Parys net helber’

‘Klimaatdoelstelling Parys net helber’

🕔13:33, 30.Jun 2016

De op de klimaatkonferinsje fan Parys oerienkommen doelstelling om de temperatuer dizze ieu mei net mear as twa graden Celsius stiigje te litten, is mei de hjoeddeiske tasizzings net helber. Dat seit in ynternasjonale groep wittenskippers yn it wittenskipsblêd Nature.

Lês it folsleine artikel
Fytspaad troch Grouster Leechlân iepene

Fytspaad troch Grouster Leechlân iepene

🕔12:28, 30.Jun 2016

It nije fytspaad troch it Hôflân en it Grouster Leechlân is justermiddei offisjeel iepene troch wethâlder Thea Koster fan de gemeente Ljouwert en twa Grouster famkes, Goaitske Bouma en Jacoba Visser. Se diene dat op skeelers. De beide famkes wenje

Lês it folsleine artikel
Minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk

Minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk

🕔08:52, 30.Jun 2016

Minder opstoppingen foar it ferkear oer de Ofslútdyk. Dat wol de FNP berikke mei it ynfieren fan bloktiden yn de spits foar de brêgen by Koarnwertersân en Den Oever. De steatefraksje freget yn skriftlike fragen oan Deputearre Steaten om it idee

Lês it folsleine artikel
Requiem fan Gerrit Breteler

Requiem fan Gerrit Breteler

🕔08:41, 30.Jun 2016

Cityproms Ljouwert presintearre ôfrûne wike tal fan muzikale aktiviteiten. Ien fan de hichtepunten wie it Frysktalige requiem ‘It komt sa’t it giet’ fan Gerrit Breteler, wenjend yn Nes by Dokkum. Foar it grutste part is de muzyk skreaun troch Johan Bijhold út

Lês it folsleine artikel