Wjeraksel tsjin frjemden

oktober 19, 2015 11:42

Yn in wykblêd stie lêsten in ferslach oer hoe’t der yn ’e bûtendoarpen oer tocht waard as der in asylsikerssintrum komme soe. Opfallend wie dat de fjouwer stimmen út ien doarp allegearre fûl anty wiene, wylst de trije út oare doarpen folle mear begryp opbrochten. No is dat iene wat in apart doarp; it hat in sterke sosjale struktuer, mar ek in skiednis fan grutte earmoede.

Dat bringt jin op earmoede as in faktor yn de wjeraksel tsjin helpsykjende frjemden. As it jinsels goed giet, is it ommers folle makliker om ek oaren de romte te jaan, alhoewol’t earmoede ek krekt begryp foar in oar syn soargen jaan kin.
Dochs nim ik oan dat it tsjintwurdige hâlden en dragen fan gâns Nederlanners in soad te krijen hat mei harren situaasje. Doe’t hjir sa’n tsien jier lyn noch folle mear asylsikers wiene, hiene de measte Nederlanners in folle wisser bestean as no. Faak hiene se in fêste baan en oars wie der ek wol wurk te krijen. Yn alle gefallen stie de útkearinge-kraan noch folle wider iepen as no en de jongerein krige noch stúdzjebeurzen. Yn Dútslân sjogge wy ek dat de wjerstân yn it earme easten (Dresden) begûn.

It liket my dêrom ta dat it foar in bettere sfear fan grut belang is dat alle minsken in wisser bestean krije. In stap yn ’e goede rjochting is al om autochtoane Nederlanners likefolle kâns op in hierhûs te jaan as flechtlingen mei in status.

Pytk (=pyt)

oktober 19, 2015 11:42
Skriuw in reaksje

15 opmerkingen

 1. Rob oktober 20, 17:50

  Neffens my hat it der mear mei te krijen (alteast yn’e Rânestêd) dat der safolle allochtonen binne wêr’t earder fan sein waard dat hja weromgean soene. Dat sil mei in protte fan dizze flechtelingen (moat hast laitsje om it wurd) ek wol wêr sa gean. As hja goed yntergrearje soene soe der gjin probleem wêze, mar we binne no dwaande mei de tredde generaasje en hawwe noch in protte problemen mei har.

 2. Jaap oktober 21, 11:14

  Hat Rob hurde sifers by syn stelling dat “wy noch in protte problemen mei har” ha? Of sjocht hy allinne mar nei dy dêr’t it net goed mei giet? Ik bin wol benijd nei de hurde sifers oer wa’t har wol en wa’t har net oan har nije situaasje oanpast ha.
  Fierder tink ik dat Piet seker in punt hat, nammerste mear as de asylsintra allegearre yn folkswiken komme en de achtertún fan Willem Alexander-en-dy bûten byld bliuwt.

 3. triarii oktober 21, 11:31

  Net allinnich ús thússitewaasje is fan ynfloed oft wy dy saneamde ‘tsûnamy oan flechtlingen’ mei eangst skôgje of iepen earms leavje. Wy hawwe ek net it reau om elkenien rêd by de ‘piramide fan Maslov’ op te skuorren. Boppedat de wide kleau tusken ús en harren kultuer is no ienkear hiel grut, dat is net samar oer te sljochtsjen. My tinkt dat it kulturele- en biologyske aspekt noch in hiele bulte trelit jaan sil. Wy binne as minsken allegearre oan elkoar bûn, mar earne yn ús ûnderpânse is der dochs in ûnbestimd gefoel.

 4. pyt Skriuwer oktober 21, 11:38

  Neffens in ierdrykskundeboek út sawat 1900 sieten der doe yn Galicië (no Súd-Poalen) hûnderttûzenen Joaden. Dat liket op’e sitewaasje fan no yn Kroatië en Servië. Hooplik is de westlike reaksje no better!

 5. Kening Redbad oktober 21, 12:20

  As jo yn in oarlochsgebied wenje kin ik begripe dat jo feilichheid sykje. Wat ik net begryp is, dat jo troch 5 of 7 feilige lannen reizgje en 10.000 euro oan de minskeslûkers maffia betelje om krekt hjir te kommen. Wat ik ek net begryp is dat de smoarrike oaljesteaten harren Moslim bruorren net opnimme. Dat litte se oan de ‘ûnleauwingen’ yn it westen oer. Dêr sit neffens my belied efter.

 6. P. Hekstra oktober 21, 12:25

  Troch drokte haw ik in part fan de diskusjes mar heal heard. It kin dus wêze, dat AZC’s net allinnich yn doarpen bûten de Rânestêd komme, mar ek bygelyks yn de iepen romten by de Grachtengordel, by Voorburg, Leidschendam en Rijswijk (dat is net in wyk by Riis).
  Wa kin my oer de nijste ûntjouwings yn dy plakken ynljochtsje?

 7. arjan oktober 21, 15:31

  Lastige zaak, maar de Friese volksaard kan er mee overweg. De vergelijking met WW2 vat ik als migratie-scepticus als bijzonder ongepast op. En wel om deze reden: er zijn vluchtelingen die met opzet door koude rivieren lopen, vanwege de beelden. In Italie dreigen vluchtelingen met zelfmoord.

  Als Delta Fries ben ik bekend met de mentaliteit die hier achter zit, en deze mentaliteit is niet beter of slechter dan de onze (is mijn publieke standpunt) maar het verschil is TE groot. Deze mensen zijn in veilige landen lege opvangcentra voorbij gelopen. Dit zijn geen Joden uit Polen, dit zijn Arabieren uit Syrie. De Joden uit Polen waren Europeanen. Wij nemen alleen vluchtelingen uit Europa op. Zo zijn onze verdragen bedoeld. Deze mensen moeten wel opgevangen worden, maar niet opgenomen worden.

  De politiek in Den Haag is leugenachtig, dus wat ze ook zeggen, we moeten het niet geloven. Maar als er KINDEREN van 3 JAAR JONG voor je neus staan…. Dan HELP je ze. Die kinderen zijn geen arabieren uit een achterlijke cultuur ( Europese Moslims zijn wel modern), dit zijn gewoon KINDEREN.

  Dus: kop houden en helpen. En wie dat niet doet, is geen Fries, Niet eens een beetje Fries zoals ik…. Maar gewoon GEEN Fries.

  Overigens, Politiek Den Haag zal hier wel FORS voor moeten dokken. Ik hop dat er hier en daar wat politici meelezen….. Als Den Haag belt, dan noem je gewoon de prijs met de mededeling: “We willen graag helpen, maar dit is de prijs”.

 8. arjan oktober 21, 15:33

  Over de locaties: dat is simpel. Er is veel vraag naar locaties. Overal waar de buurt akkoord is, op een enkeling na, moet je het doen. Op plaatsen waar dat niet zo is, moet je het niet doen. En ik verwacht dat als de prijs goed is, dat Friesland dit gewoon DOET. Op een enkele rotwijk in een stad die begint met een L. na dan.

 9. arjan oktober 21, 18:45

  Aan P: de plaatselijke arabische gemeenschap doet erg veel voor de syriers. PVDA types ook. Verder laat iedereen de vluchtelingen aan zijn lot over of gaat er tegen te keer. De landelijke politiek speelt het sluw. Die denken alleen aan hun eigen loopbaan, op een enkeling na.

  Alleen in wijken met inheemse lagere middenklasse is de weerstand enorm.

  Het gaat hier de goede kant op, maar de landelijke pers laat alleen de herrie zien.

  Het wantrouwen tegen de overheid is hier niet zo groot als die zijn moet. Die overheid is in staat zeker 100 000 mensen een verblijsvergunning te geven wat nog meer kwaad bloed zal zetten bij de inheemse lagere middenklasse.

  Een inheemse onderklasse bestaat hier niet meer.

  De situatie is nog steeds zorgelijk, indien deze migratie stroom niet snel terug gaat naar ongeveer 100 per week, dan gaat de situatie nog voor kerst onhoudbaar worden.

 10. RvRoy oktober 22, 10:40

  Jaap, as jo ris in pear moannen yn Amsterdam-West wenje soene soene jo begripe wêr’t ik it oer haw. Of rin der ris als homo of lesbo hân yn hân. Nee, ik kom net mei sifers. Dat is ek net nedich. Myn wjeraksel is ek net op sifers basearre mar ûnderfining. Mar fansels kinne jo sels ris nei sifers oer wurkleazens en kriminaliteit sjen.

 11. Jaap oktober 22, 14:10

  Rob, ik hoech der net foar nei A’dam. Ik ha sels in Turkse skoansoan en in Antilliaanske skoandochter. Ik ha rûnom op ‘e wrâld west. Punt is dat der no roppen wurdt dat al dy flechtelingen ferkrachters en dieven binne. Oant no ta hear en lês ik nergens wat fan sokke ûnheblikheden yn de omjouwing fan asylsintra. Dêrom wol ik sifers ha fan útspattings fan dy flechtelingen. Wol wit ik dat as jo swart binne jo om it hurdsje oanholden wurde omdat jo oare kleur jo al yn it fertochtebankje set.

 12. arjan oktober 22, 22:11

  Over opvang moet je denk ik geen debat voeren, opvang zal sowieso gebeuren gezien onze humaniteit.

  Asiel? Ik ben tegen. Dat is alleen aan de orde als mensen niet via veilige landen hier gekomen zijn.

  Probleem is dat we niet weten hoe dit zich verder ontwikkelt. Het lijkt me echter voor de hand te liggen dat het Arabische cultuur gebied groter word. Als dat door natuurlijke aanwas komt, dan tsja, hadden de vorige generaties ze maar niet binnen moeten laten. Niemand word gedwongen om naar Amsterdam Nieuw West te verhuizen. Ik vind nóg meer Arabieren binnenlaten een slecht idee.

  Verder, wat mij verontrust is dat de nationale TV ( de Vara, Jeroen Pauw) doen alsof er alleen maar super moderne hoog opgeleide Syriers binnen komen.

  Wat ik zie is dit ( en ik ZIE het echt, er is een eerste opvang op het centraal station): erg veel gezinnen met een ouderwets geklede moeder,
  een ouder vader en twee kinderen.

  Ik zie erg weinig moderne mensen, dat waar de nationale TV doet alsof het vooral om moderne mensen gaat.

  Het is denk ik voor een ieder goed in contact te komen met deze mensen. Deze mensen verdienen denk ik wel een paar jaar rust in Nederland.

  Maar asiel? Nee. Zo snel als Assad en IS weg zijn, moet deze hele gemeenschap weer terug naar Syrië.

  Ik heb niets met gebral als “Eigen volk Eerst”, echter, je moet wel de juiste voorwaarden scheppen voor de inheemse culturen om ongestoord het eigen pad te vervolgen.

  Mensen op basis van huidskleur aanhouden is al strafbaar. Overal waar dat bewezen word, moet je optreden. Op dit vlak gebeurd er al vrij veel, echter, hier zit een probleem ja.

 13. Atte oktober 25, 08:29

  Ik fyn dot we tofolle asielsiekers hawwa, grinzen tigt, us ferswoargingstaet kreked, 600,.000 minsken hawwe gjin wurk, de wagtlyst fan de wenningbouw is to heeg. Dan is der nog een great forskil yn koltur; De measten hingje de islam oan en dot is net forienigbaer my hou wy in it Frije Westen libbje.

  Nee; ik bin net PVV mar een Socialist, we moate earst opkomme foar us eigen minsken en kinne net de rest fan de wrald op us nek nimme, en ja ik wenje yn it westen.

 14. mbc84 oktober 25, 09:41

  Hoe’t de media (mainstream) omgiet mei dit ûnderwerp, docht my tinken oan de DDR. Kranten lykas de Volkskrant, Parool en NRC of nijsstjoerders lykas NOS en RTL en praatprogramma’s lykas RTL Late Night of Pauw, se dogge oan ophitsing en bagatellisearje de earnst fan dizze saak troch dizze “flechtelingen” ôf te skilderjen as wienen it minsken dy’t net oars wend west hawwe as in frij libben yn demokrasy. Der wurdt ús in soad ynformaasje ûntholden, want it soe it byld fan “flechtelingen” en/ of islam fersteure kinne…

  Ik sil it jim oars fertelle. It binne minsken dy’t net witte hoe’t se harren hâlde en drage moatte yn in frij Westersk lân. Wat se al leard hawwe (foar safier’t se überhaupt ûnderwiis hân hawwe) is dat de islam de oplossing is. De islam is perfekt en ôf (der kin neat mear oan taheakke wurde). Neffens harren kin de islam nea min wêze en stiet it altiten boppen al it oare. Wy fine dit in nuvere gedachtegong en wolle hjir net oan.

  Wat wy ús net reälisearje is dat dizze minsken folle ideologysker tinke as dat wy foar mooglik hâlde. Wy yn it Westen wolle net mear ideologysk wêze. Alle kulturen binne ommers lykweardich (kultuerrelativisme). Dit is no krekt ús tige swakke punt, we litte oer ús hinne wâldzje (letterlik en figuerlik). De hordes streame ús moaie Europa yn, en easkje asyl. Easkje in hûs, easkje jild, easkje dit en easkje dat. Ik fernim grutte ûntefredenens. Dizze saneamde flechtelingen moatte bliid wêze dat se feilich binne en in dak boppen de kop hawwe en te iten krije! De ûntankbere hûnen.

  It liket dat wy it hawwe kinne oer in “grutter plan”. De grinzen wurde folslein net bewake, en Turkije lit mei opsetsin grutte kloften de grins nei de EU oerstekke. Der binne gâns yn ‘e hege en polityk-korrekte kringen dy’t miene dat de EU better wurde sil fan dizze “heechopliede” minsken.

  Mar dizze minsken, dy hawwe neat mar dan ek neat mei ús wearden en noarmen. Wat se wolle is jild. Sjoch mar hoe’t se allegearre troch Denemarken teagen nei Sweden ta. Wêrom wolle se net yn Denemarken bliuwe?? Te min finânsjele foarsjennings.

  Sweden is it paad al lang bjuster, lykas Dútslân it paad no ek bjuster is. Hoe krijt immen it yn ‘e plasse en rop “kom mar hjirhinne”. Der komt nochris by dat it ûntkend wurdt dat IS him ûnder de “flechtelingen” befynt. IS wol gaos en sil ek gaos yn Europa bringe (foar safier’t it al net dien hat) at wy de grinzen no net foar 100% ticht goaie. En dat kin, grinzen ticht goaie. It is wol sa’n ûnsin dat dat net kinne soe.

 15. Arjan oktober 25, 17:51

  Duitsland en Zweden zijn gewoon een beetje laat met het bereiken van het omslagpunt van onverantwoord internationalisme naar verantwoord nationalisme.

  Zweden heeft ook nog eens als probleem dat het land enorm preuts is. ( Geen kindertjes dus).

  Normaal gesproken is Merkel voor de kerst weg. Zij is echt enorm dom bezig geweest. Het gaat een zooitje worden in Duitsland en Merkel zal verantwoordelijk gehouden worden. Dat zal dan ook het begin van de omslag in het denken in het politieke midden in Duitsland betekeken,

  Verder, is er geen enkel bewijs voor welk verband ook tussen Islam en criminaliteit. De hoogste criminaliteitscijfers zijn te vinden bij de Antilianen. Daar zitten geen moslims bij. Het veronderstelde verband tussen Islam en criminaliteit is er niet.

  Ik zie het niet voor mijn neus, ik zie juist van het geloof losgeraakte jongens en meisjes die crimineel worden. En ik zie het niet in de cijfers. De oorzaak van deze criminaliteit is vermoedelijk erg slecht bestuur in de nog maar net onafhankelijke landen in het Midden oosten en Afrika. Armoede kweekt criminaliteit.

  Er is dus wél een verband tussen achtergronden in het Midden Oosten of Afrika en criminaliteit.

  Daarom moeten deze mensen geen asiel, maar alleen opvang krijgen. En zo snel mogelijk weer terug naar Syrië.

  Verder, je moet niet beginnen aan gezinshereniging. We moeten dit hard en eerlijk spelen. De regering houd de boot een beetje af, echter, we moeten duidelijk zijn: wie niet uit Duitsland of Belgie komt, is door een veilig land gereisd, en dat betekend dat deze mensen ontheemden zijn, en ook als zodanig behandeld moeten worden.

  Dat moet eerst duidelijk worden, daarna kan je als dit echt nog jaren duurt eens gaan kijken naar gezinshereniging,

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.