Oprop om in dúdlik sinjaal te jaan oan steatssekretaris Dekker!

oktober 25, 2015 17:06

OUs-nij-byldmerk-Ried-fan-de-Fryske-Beweging-groot-2mtrint alle regionale omroppen ferlieze harren selsstannigens, allinnich foar Omrop Fryslân is dy kwestje net útiten. Dêr wurdt noch oer redendield. Om’t soks de kommende wiken ta in útdragene saak komme moat, is it neffens de Ried fan de Fryske Beweging no it stuit dat elkenien dy’t wiis is mei Omrop Fryslân him nochris oppenearret. By it Ryksregear oantrúnje op it behâld fan in ûnôfhinklike Fryske omrop hat de Ried maklik makke troch sels al in brief op te stellen. Dy delloegje, printsje, ûndertekenje en fuortstjoere kostet net mear as in pear minuten, in kefert en in postsegel. Sjoch hjirûnder foar in taljochting fan de Ried fan de Fryske Beweging en it brief.

Oprop om in dúdlik sinjaal te jaan oan steatssekretaris Dekker!

Omrop Fryslân studioDe selsstannige posysje fan ús Omrop Fryslân stiet faai! It regear (lês steatssekretaris Dekker) wol alle regionale omroppen yn ien lanlike direksje ûnderbringe. Dêryn moat de posysje fan Omrop sadanich feilich steld wurde dat it mooglik bliuwt om al datjinge út te stjoeren wat wy yn Fryslân séls belangryk fine. It regear is ferplichte is om op grûn fan Europeeske én Nederlânske wetjouwing, in selsstannige Omrop Fryslân yn stân te hâlden. Alle prikken moatte no yn it wurk steld wurde om ús steatssekretaris skerp te hâlden op it belang fan Omrop Fryslân. Ien fan de aksjes is it stjoeren fan in opskerpbrief! De Ried hat sa’n brief klear lizzen as foarbyld fan hoe’t dat kinne soe. Dêrfandinne ús oprop: downloade dy brief, útprintsje, ûndertekenje en opstjoere!

Klik hjir om it brief yn it Frysk del te laden

Klik hjir om it brief yn it Nederlânsk del te laden

oktober 25, 2015 17:06
Skriuw in reaksje

3 opmerkingen

 1. Jabik oktober 26, 13:16

  Werom yn it Hollânsk? Kin de man net mei Frysk út ‘e fuotten? Krekt echte Friezen: fuort ferbrekke.

 2. arjan oktober 26, 21:21

  Kan iemand een Friese vertaling van deze brief maken? Dan ga ik die PERSOONLIJK naar Den Haag brengen. Samen met wie ook die op de foto wilt met deze vlag, die trots voor het Binnenhof wappert => http://photos2.meetupstatic.com/photos/event/2/2/7/6/highres_401888822.jpeg

 3. arjan oktober 27, 13:53

  KONT TEGEN DE KRIB – GEEN SIGAAR UIT EIGEN DOOS ACCEPTEREN!

  De West Lauwerse Friezen laten zich weer in het pak naaien. Dit is wat Politiek Den Haag momenteel doet: men geeft datgene wat men minimaal via de rechter zou moeten geven.

  Dat is niet omdat ze tegen de Friezen zijn, ik denk eerlijk gezegd dat ze de Diep Friezen van alle niet Nederlandstalige Nederlanders de fijnste van wat in Politiek Den Haag normaal is afwijkende groep vinden…

  De Friezen nemen namelijk altijd genoegen met het minimale en pakken Politiek Den Haag nooit bij de ballen. Gevolg: de PVDA, VVD en het CDA en ook D’66 ( de machtspartijen, dus) hebben al miljarden in de Multi Culturele samenleving gestopt, maar een eigen omroep voor de Friestaligen? Ze doen het niet.

  De reden is: men wil vat houden op het commerciele gedeelte van de Friestalige omroep, men wil Nederlandstalige reclame in de Friese huiskamers. En dat via de eigen zenders, niet via You Tube en zo.

  Dit moet gebeuren: de Friese organisaties moeten deze boodschap afleveren: “Wij krijgen een eigen omroep met een ruim budget en volledige zelfstandigheid, die geheel buiten de RTO staat. Of we zien elkaar in de rechtzaal”.

  VUIST op tafel! Want wat Politiek Den Haag nu aanbied, dat krijgen we via de rechter ook wel. Maar wie zich gelijkwaardig opstelt ( de Friese en Nederlandse talen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig) die krijgt meer respect dan wie steeds weer zijn pak aanhoud…

  En via het Europese recht krijgen we waarschijnlijk een geheel eigen omroep. ( Juridisch Europa zal een neutraal oordeel geven, dat waar Juridisch Nederland wel erg veel Hollandse wetten heeft…..)

  Kortom: zet in op een totale overwinning via de rechter. En dan zien we wel of Politiek Den Haag daarna wel zelfstandigheid geeft maar er over gaat zeuren dat de Fryslân zelf moet dokken (dan kiezen ze dus voor deescalatie) of dat ze reageren met “”kom maar op”

  “De Friestalige Fries” moet nu echt zijn Torso even laten zien. Het Pinnokio gedrag moet vervangen worden voor David Gedrag.

  Je moet eigenlijk de Goliaths “‘Politiek Den Haag” en “”Politiek Brussel” tegen elkaar uitspelen.

  We zijn in de ogen van de wet zowel Nederlanders als Unie-Europeanen, dus wat dat betreft is dat wel in evenwicht……

  Kortom: in deze zaak de rug RECHTHOUDEN.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.