‘Allinnich ploegje as it echt nedich is’

‘Allinnich ploegje as it echt nedich is’

🕔14:46, 1.May 2015

Moat men de tún of it lân no omdolle of net? Hieltyd mear partikuliere túnkers en boeren dogge dat net mear. Dat skeelt swier wurk, en it libben guod yn de boaiem bliuwt yntakt. Lykwols kinne skimmels en túch wol

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer breawobbers

Feie Fonyk oer breawobbers

🕔10:28, 1.May 2015

Guon minsken hawwe hobbys. Sa hawwe jo manlju dy’t biljerte, jo hawwe dowehâlders en geitefokkers. Der skine ek guon te wêzen, dy’t yn harren frije tiid it leafst foar de telefyzje hingje, mar dat soe ik net in hobby neame.

Lês it folsleine artikel
Nije Steaten: 28 fan 43 Frysktalich

Nije Steaten: 28 fan 43 Frysktalich

🕔10:08, 1.May 2015

Op 26 maart lêstlyn binne de nije Steaten fan Fryslân ynstallearre. Dat is no alwer sa’n fiif wiken lyn. Hoe is krekt de gearstalling fan dy Steaten? Wêr komme se wei, wat is de ferhâlding man/frou en hoefolle Fryskpraters binne

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker

🕔10:00, 1.May 2015 Lês it folsleine artikel
Aksjedei foar Nepal

Aksjedei foar Nepal

🕔09:09, 1.May 2015

De aksjedei Nederlân helpt Nepal is freedtemoarn út ein set mei in tuskenstân fan goed 3,3 miljoen euro foar Giro 555 (IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55). Minister Lilianne Ploumen fan Untwikkelingsgearwurking makke it bedrach bekend yn it 555-kafee yn

Lês it folsleine artikel
Underierdsk wetter liket noarm op planeten en moannen

Underierdsk wetter liket noarm op planeten en moannen

🕔08:30, 1.May 2015

De oanwêzichheid fan wetter op planeten wurdt sjoen as in kaai foar mûglik libben, mar oars as op de ierde sitte de oseanen nei alle gedachten oan de binnenkant fan planeten en moannen. út ‘e Volkskrant fan 16 maart, oerset

Lês it folsleine artikel
Yn in oare taal wurde jo ek in oar minske

Yn in oare taal wurde jo ek in oar minske

🕔08:00, 1.May 2015

“As ik in oare taal praat, fiel ik my in oar minske”, is in observaasje fan twa- of meartaligen dêr’t men gauris fan heart. It is in sizzen dat net sa fier fan de wierheid ôf leit, docht bliken út

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 3 maaie 2015

Fryske tsjerketsjinsten 3 maaie 2015

🕔07:53, 1.May 2015

Easterein Martinytsjerke, 9.30 o., H. Giliam Hegebeintum Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o., ds. L.H. Westra Hjerbeam Niklaastsjerke, Fr. Oek. Wurkferbân Hjelbeam, 19.00 o., G.H. Visser Hurdegaryp Prot. Gem., 9.30 o., ds. E. Jongstra Jellum Tsjerklike Gemeente Westerwert, 9.30 o., ds. J.

Lês it folsleine artikel