Itensiede foar goud

Itensiede foar goud

🕔17:11, 29.Jan 2015

Fryslân DOK op snein 8 febrewaris 2015 Twa jier lang is hy dwaande mei de tariedings foar in wedstryd fan krapoan seis oeren. Jan Smink, topkok út Wolvegea. Syn doel: mei Lars Aukema fan De Jouwer in topprestaasje delsette op

Lês it folsleine artikel
Anonime leafdesbrieven komme fan Afûk-meiwurkers

Anonime leafdesbrieven komme fan Afûk-meiwurkers

🕔14:42, 29.Jan 2015

“Ik woe graach datsto hjir wieste en wat dy blommen dogge dielste.” “Myn leafste, De leafde is in himelfjoer, it lôget op, it betteret oer.” It binne samar in pear rigels út brieven dy’t ynwenners fan Rie okkerdeis op ‘e

Lês it folsleine artikel
Fryske boeken foar busreizgers

Fryske boeken foar busreizgers

🕔14:22, 29.Jan 2015

Hjoed set it projekt Bus fol ferhalen út ein. Fyftjin grutte steds- en streekbussen fan Arriva en Qbuzz hawwe in nijsgjirrige oanfolling op it ynterieur krige: boekekasten fol mei Fryske boeken. Busreizgers kinne se ûnderweis lêze en se meie se ek thús útlêze.

Lês it folsleine artikel
Tresoar fynt brief fan Franklin Roosevelt as bern

Tresoar fynt brief fan Franklin Roosevelt as bern

🕔13:46, 29.Jan 2015

  LJOUWERT – Tresoar-meiwurker Theo Kuipers hat wat hiel bysûnders oantroffen yn it argyf fan syn wurkjouwer: in brief dy’t de lettere Amerikaanske presidint Franklin Delano Roosevelt as bern stjoerd hat oan in Fries, Sijbrand Fontein te Harns. De lytse Franklin

Lês it folsleine artikel
500 jier Grutte Pier

500 jier Grutte Pier

🕔07:00, 29.Jan 2015

It is hjoed presys 500 jier lyn dat de jonge boer Pier Gerlofs Donia út de omkriten fan Kimswert hommels feroare yn de frijheidsstrider Grutter Pier, dy’t oant hjoed-de-dei ta legindarysk bleaun is. Dat wurdt jûn betocht mei it jitris

Lês it folsleine artikel
De arbeidsreserve docht in boadskip

De arbeidsreserve docht in boadskip Fernijd

🕔00:01, 29.Jan 2015

De wierheid hat in skel lûd en dêrom fersêftsje wy yn de taal faak de wierheid, dan komt it wat minder hurd oan. Soms brûke wy fage termen om de oandacht fan de wierheid ôf te lieden. Soms is de

Lês it folsleine artikel
Harksit oer gaswinning: Grinslân kin yn gefaar wêze

Harksit oer gaswinning: Grinslân kin yn gefaar wêze

🕔20:30, 28.Jan 2015

De Grinslanners hawwe gjin betrouwen mear yn De Haach. Dat sei Albert Rodenboog, de boargemaster fan Loppersum, hjoed yn ‘e Twadde Kearmer. Rodenboog sei dat er prate út namme fan in groep boargemasters yn it gebiet dat troffen wurdt troch

Lês it folsleine artikel
Junior Rely!

Junior Rely!

🕔16:49, 28.Jan 2015

Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan oan de Junior Rely mei. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach. Wat binne de spulregels foar de Junior Rely? Skriuw

Lês it folsleine artikel
Rely Jorritsma Fûns-priisfraach.

Rely Jorritsma Fûns-priisfraach.

🕔16:43, 28.Jan 2015

Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Doch dan mei oan de Rely Jorritsma Fûns priisfraach. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach. Rely Jorritsma fûns. Yn syn testamint skreau Rely Jorritsma dat der alle jierren in

Lês it folsleine artikel
Sympoasium: in ieu lang jongelju yn it spier foar it Frysk

Sympoasium: in ieu lang jongelju yn it spier foar it Frysk

🕔16:30, 28.Jan 2015

Jonge en âlde Fryske bewegers besjogge mei-inoar wat jonge minsken de ôfrûne ieu woene mei de Fryske taal en wat hja no wolle. It is dit jier nammentlik in ieu lyn dat de Jongfriezen op it toaniel ferskynden. Kultuerorganisaasje Sirkwy

Lês it folsleine artikel