Opiny – Nije sanksjes Ruslân treffe Fryslân

novimber 25, 2014 13:41

Op’e nij dogge Obama en Cameron alle war om Europa oer te heljen sanksjes ýn te stellen tsjin Ruslân, omdat dat lân mooglik belutsen is by in nij offensyf  fan de separatisten tsjin de regearingstroepen yn Oekraïne.

Sa is it al in pear kear gien en wy witte wat de gefolgen binne foar de EU en benammen foar Nederlân: Poetin sil sûnder twifel anderje mei nije boycotmaatregels tsjin EU-lannen. Dizze sille nei alle gedachten jitris foar in grut part rjochten wêze op lânbouprodukten en sjoen it belang dêrfan foar Fryslân is it ek benammen ús provinsje dy’t troffen wurdt. Dat is de foarige kearen ek bard, benammen ús boeren binne slim troffen hjirtroch. Sa is de molkepriis fier sakke en kinne túnkers harren produkten net mear kwyt. It is te hoopjen dat de EU diskear ferstanniger is en har net ferliede lit ta fiergeande sanksjes. En wat is de sin fan sanksjes: tink mar net dat Ruslân him dêr ek mar in grevel fan oanlûkt!
Sanksjes sille de inisjatyfnimmers Amearíka en Grut Brittannië amper reitsje sjoen harren beheinde  hannelskontakten mei Ruslân, mar lannen as Dútslân en Nederlân namste mear. It liket wol as gripe Obama en Cameron just sanksjes oan om konkurrinten yn de EU oan te pakken. Wylst hja sels gjin hier better binne as Ruslân, sjoen de ûnderfiningen yn Irak, Syrië, Afghanistan, Iran, Palestina,  Libië ensfh.
Of binne se út op fierdere eskalaasje fan it konflikt ta in nije Kâlde Oarloch of slimmer? Betink wol dat krekt 100 jier lyn de Earste Wrâldkriich begûn…

Jehannes Elzinga
Frjentsjer

novimber 25, 2014 13:41
Skriuw in reaksje

16 opmerkingen

 1. Marc desimber 5, 18:32

  Hast do al genoch aluminium foly yn hús?

  In lân keallet in oar lân binne, en hjir yn it Westen jouwe lju massaal de skuld oan de lannen dy’t feroardielje.

  De gewoante om oeral fraachtekenen efter te sette draaist kompleet troch yn dit lân.

 2. Rob Tielman desimber 8, 15:38
 3. Kerst Huisman desimber 11, 10:53

  No, ‘Marc’ en Rob Tielman, moatte de saken wol efkes helder bliuwe. Ruslân skeint de minskerjochten? Mar dat dogge de Amerikanen ek. En de Oekrainers sels, ús ‘freontsjes’ net te ferjitten. Dy binne dwaande mei in komplete etnyske suvering yn de Donbass. Dy sanksjes binne der hielendal net kommen tsjin skeiningen fan minskerjochten. It wie in reaksje op it referindum op de Krim, dêr’t de befolking him yn grutte mearderheid útspruts foar oansluting by de Russyske federeaasje. De Krim is yn de Sovjettiid by in ryklik mei wodka oergetten miel troch de Oekrainer Chroesjtsjof weijûn. Dêrfoar wie de Krim altiten Russysk. Boppedat binne de Russyske aksjes fan it lêste jier suver in reaksje op it hieltiten fierder opskowen fan de NATO nei it easten, yn striid mei de beloftes dy´t destiids oan Gorbatsjow dien binne. It soe krekt Friezen siere at se har mei alle macht fersette soenen tsjin dy sanksjes, en in aksje begjinne soenen om de Donbass as selsstannige republyk binnen in Oekraynske federaasje te erkennen. Want dat ferset is begûn doe´t it sintrale gûvernement yn Kiev gewoan it Russysk ferbea. It stypjen fan sa´n steltsje smjunten as dêr yn Kiev oan de macht kommen is, is sa ûnfrysk as it mar kin.

 4. Hylke desimber 11, 15:08

  No Kerst, helderhyd is goed mar litte wy it objektyf hâlde.

  De Krim is net altyd Russysk west sa as jo sizze. Troch de ieuwen hinne ha it ûnderdiel west fan ferskate mogendheiden. It is yn 1783 foar it earst troch Ruslân annekseare, mar dêr waard dernei noch oant ein jierren 50 fan de 19e ieu om fochten.
  Yn 1917 ha de Krim-Tartaren harrensels ûnôfhinklik ferkleare en in eigen staat útroppen. Letter binne se op ‘e nij annekseare troch de bolsjewiken.
  Stalin hat letter etnyske suveringen útfiere litten wêrtroch de oarspronklike befolking ferjage of fermoarde waard. Dernei ha se dêr Russen hinne stjoerd om harren te seteljen.

  Jo opmerking dat ‘Oekraïner’ Chroetsjev de Krim ‘weijûn’ hat ûnder ynfloed fan in protte wodka is propagandistyske retoryk.
  Ruslân hat nammentlik sels de soevereiniteit fan Ukraïne erkent doe se it ferdrach fan Boedapest tekene ha. Dermei soene de grinzen fan Oekraïne fêst steane en respekteare wurde moatte, mar Poetin fynt no dus dat hy him dêr net oan hoecht te hâlden.

  Dat bringt my by Donetsbekken. It is my net hielendal dúdlik wat foar etnyske suvering jo dêr foar eagen ha. Litte wy derom efkes werom yn ‘e tiid gean nei begjin jierren 30. De Ukraïnse ynwenners woene doe net meiwurkje oan it ûnteigenen fan de buorkerijen en feestapel dy oplein waard troch Stalin. It gefolch wie de ‘Holodomor’. In genoside wêrtroch miljoen Ukraïners omkamen. Derneist waarden ek miljoenen deporteare nei Siberië. Derfoar yn it plak kamen Russen werom.
  Sadwaande is it persintaazje etnyske Russen yn it Donetskbekken oprûn.
  De oarspronklike ynwenners dy in tradysje fan frijheid hienen binne troch de Sowjet Uny ferneatige en ûnderdrukt.
  It is wier dat Russysk yn Donetsk en Loehansk no de dominante fiertaal is, mar dat betsjut net dat de mearderheid Russysk is en ôfskiede wol fan Ukraïne. De etnyske Russen binne binne in ‘grutte’ (krek gjin 40%) minderheid yn dizze kwestje dy mei geweld de rest ûnderdrukke.

  Koartom, it komplete ferhaal is wol wat nuansearder dan it iensidige propagandistyske byld dat jo hjir sketse.
  Jo oprop om as Friezen yn ferset te kommen fyn ik op grûn fan jo motivaasje derom ek tige mislearjend.

  Miskien is in ûnôfhinklike steat wol it bêste op it momint, dêr sil ik my net oer útlitte.
  Ik woe allinnich oanjaan dat jo tekst swier iensidich is en foarby giet oan alle feiten.

 5. Kerst Huisman desimber 12, 01:23

  Hylke, laf hear, om allinnich mei foarnamme te reagearjen. Ik doch dat mei myn folle namme, dan wit elkenien om wa’t it giet. Mar by sokken as dy witte jo dat noait. Dêrom soe ik dy eins net iens antwurdzje moatte, mar ik doch it al. Mar doch do it dan ek mei in iepen fizier. Sa’t it no giet, fyn ik it gewoan min, striemin. Doarst it net? Tink dêr earst mar ris oer nei. En nim fan my mar oan dat der echt in etnyske suvering geande is, dêr yn it easten, mei de seine fan dit ferflokte Nederlân. Dat hat gewoan yn de kranten stien. It is oankundige foar Hromadka TV, in foar in wichtich part troch Nederlân subsidearre stjoerder, en it Oekraynske leger hat sikehûzen en pjutteboartersplakken mei granaten besketten. Der binne al tsientûzenen minsken op de flecht, sûnt Joegoslavie witte wy dat dat IT resept is foar in etnyske suvering. Der is ek dy ferskriklike taspraak fan Poroshenko fan koartlyn, doe’t hy sein hat dat de bern yn Donetzk dizze winter mar skûljend yn de kelders trochbringe moatte. Silst ek wol wer net sjoen.

  En wat in ûnsin oer dy tradysje fan frijheid. Leaust dat no echt yn dy streken? Koest wol yn de lear west ha by dy nazi’s fan dy Oekraynske regearingspartij Svoboda, dêr’t de namme fan ‘Frijheid’ betsjut, mar dy´t sa graach fierder geane yn de tradysjes fan de nazibeweging fan Stephan Bandera, dyt destiids sa optein meidien ha oan de moard op de joaden. Hast tink ek net al dy foto´s sjoen fan dy ´frijwilligers´ dy´t de Oekraynske ´oerheid´ bystean yn de striid tsjin de opstannelingen en dy´t allegearre SS-symboalen fiere.

  As ik it oer it ferflokte Nederlân ha, dan bedoel ik net al dy aardige minsken dy’t hjir ek wenje, want dy binne yn dit ferhaal net relevant, mar it regear en syn steatsorganen. Lês dan ris wat der allegearre op it ynternet oer te finen is, en behein dy net ta de goevernementspapegaaien fan de NOS en de Strontverstandkrant. Dan komst der wol achter wat der oan de hân is en it sil ús, swier oanrekkene wurde, dat wik ik dy.

  O ja, dy ´holodomor´. It is wol hast in ieu lyn, mar it skynt foar lju mei in blynkape op noch altiten in argumint te wêzen yn in konflikt dat no spilet. Holodomor is in wurd, útfûn troch Oekraynske nasjonalisten, dat troch harren brûkt wurdt yn in soarte fan byldfoarming, dat spesjaal hja slachtoffer fan de Russen west hawwe soene. It soe neffens dizze sjenswize Stalin´s opsetlike bedoeling west ha, hjirmei de Oekrainers ut te roegjen. No wie Stalin in minnen ien, mar ik haw in hiel soad dêroer lezen, mar sa leit it net. De lânboukollektivisaasje is wis út de hân rûn yn 1932, mar der sit in soad propagandistyske rûs omhinne, dêr´t jo earst ris trochhinne brekke moatte soene. Mar dat wurdt net dien. Der is oangeande de terreur fan Stalin en it tal slachtoffers in soarte fan getallekabalistyk ûntstien, dêr’t de iene auteur noch folle mear miljoenen wit te neamen as de oare. Yn stee fan dat noris gewoan te ûndersykjen, keakelje se mekoar nei. Se stekke in wiete finger yn de loft, en telle der wer tsien miljoen by. En wat de minsken op de Krim oanbelanget, Oekrainers hawwe it noait west, mar oant yn de achttsjinde ieu Tataren en Russen. De oanwêzigens fan Russen dêr hat hielendal neat mei Stalin te krijen

 6. Luitzen desimber 12, 15:56

  No, no, Kerst it kin wol wat minder. Dat immen in skûlnamme of allinnich syn foarnamme op it ynternet brûkt is hiel gewoan en hielendal net núver. Minsken wurde gauris warskôge foar harren online privacy en Hylke docht der grif oer net al te folle online te setten. Salangst dy goed gedraachst op it ynternet is der ek neat wêrst dy foar te ferstopjen hoechst, mar ast dy sa gedraachst datst benaud bist dat minsken dy opsykje bist yndie wol laf oan de gong, mar dat liket my hjir net it gefal.

  Atst in namme kiest en konsekwint dy namme brûkst sa’t oare minsken witte dat se mei deselde persoan prate is der neat oan de hân. It is laf wannearst meardere nammen brûkst en dy foardochst as meardere persoanen, in saneamde sokpop, mar dêr liket my hjir gjin sprake fan.

  Mar as der dan ien is dy’t it net mei dy iens is en dan dy in lafaard neamt omdatst net dyn folsleine namme brûkst, dan docht wer ris bliken dat it gjin goed idee is om dyn folsleine namme te brûken.

  Mei oare wurden, datsto Hylke in lafaard neamst om’t er syn folsleine namme brûkt seit mear oer dy dan oer him.

  Wêr hasto syn efternamme foar nedicht Kerst? Sadatst him yn it tillefoanboek opsykje kinst en by him om besite gean kinst en him dúdlik meitsje kinst dat er net tsjin dy yngean moat by online diskusjes (of oars…)?

  Hylke hat it rjocht om sels te bepalen wat oare besikers fan it Nijs oer him witte, dêr hasto neat oer te sizzen.

 7. Luitzen desimber 12, 16:00

  Ferbettering:

  *Hylke docht der grif goed oan net
  *om’t er syn folsleine namme net brûkt
  *by him op besite gean kinst

 8. Fere Supe desimber 12, 22:29

  Is it Lutzen of Luitzen? Of is dit nije stavering?

 9. Aage M desimber 13, 11:03

  ik tink dat Kerst it ek net sa betsjuttet.
  Er hat in wat opfleanend karakter dat fierder noch wat aksentuere waard nei it drinken fan in gleske wyn. Lykas kaptein Haddock ut Kuifje.

 10. Hylke desimber 13, 21:41

  Achte hear Huisman,

  Ik probearje eltse diskusje iepen en oprjocht te fieren. It oansjen fan de persoan soe net relevant wêze moatte, om’t ik fyn dat je op basis fan arguminten oertsjûgje moatte en net op basis fan ferbaal geweld en retoryk.
  It falt my op dat dit lêste by jo nogal de oerhân hat. Yn jo twadde reaksje binne jo noch feller.
  Neffens my hat dit neat te krijen mei myn persoan, mar reitsje jo geagiteerd om’t ik kritysk bin en in pear fraachtekens set by jo skriuwen. Jo fiele jo derom miskien persoanlik oanfallen, mar dêr is gjin sprake fan. Ik reagearje puur ynhâldlik.
  Dat jo my fan alles ferwite en my sels foar in nazi learling útmeitsje is bespotlik en dan doare jo my belearend ta te sprekken dat ik nei tinke moat. Miskien soe ienige selsrefleksje hjir net ferkeard wêze.

  Eins wol ik gjin oandacht mear jaan oan dizze ôfliedende bysaken. Litte wy ús derom rjochtsje de kearn fan ‘e diskusje en hooplik kinne wy fan ôf no ynhâldlik prate.

  Sa as ik sei wie it retoaryske en propagandistyske karakter fan jo skriuwen foar my oanlieding om te regearen op jo earste stikje.
  Foar alle dúdlikheid ha ik gjin inkeld belang yn dit konflikt en ik kies ek net foar in bepaalde partij.
  Ik ha kunde oan beide kanten yn dit konflikt dat allinnich mar ferliezers kin. (wêrby in aardich detail miskien is dat ik kunde ha yn Donetsk, dat binne Russen en sy wolle ljouwer by Oekraine bliuwe sizze se. As se yn Ruslân wenje woenen winen se wol ferhuze.)
  Wêr it yn earste ynstânsje om gie wie om de stellighyd fan jo in bytsje te nuansearjen en in bytsje histoarysk perspektyf te jaan. Mei nammen it retoaryske sjarzjearjen en opblazen steurde my in bytsje.

  Jo hienen it bygelyks oer ‘De Krim is yn de Sovjettiid by in ryklik mei wodka oergetten miel troch de Oekrainer Chroesjtsjof weijûn’.
  No is de kar fan wurden al tige suggestyf hjir, want wat foar belang is der om te sprekken oer it ‘weijaan’ ûnder in ‘ryklik mei wodka oergetten miel’. Soks is retoryk, je sketse dermei in byld om in doel te berikjen. Oertsjûgje op basis fan retoryk wurdt faaks dien wannear minsken gjin goeie arguminten ha, dan falle se werom op dizze klassike taktyk. Dat is hjir dus ek neat oars, want eltsenien kin witte dat dit net wier wie.
  De oerdracht fan de Krim nei Oekraine is yn it Sintrale Komitee fan de kommunistyske partij besletten. It wie in pragmatysk beslút op basis fan politike en ekonomyske motiven. Se wienen bezich mei grutte projekten sa as as it bouwen fan ynfrastrukturele wurken.

  Fjirder seinen jo ek dat de Krim altyd Russysk west hat en dat wie net sa, dus dat byld ha ik wat nuanseare.
  Yn jo twadde reaksje sizze jo dat Stalin neat te krijen hat mei de oanwêzichheid fan Russen op’e Krim. Dat ha ik ek net sein, want de Russen sieten dêr yndie al folle langer. Stalin hat allinnich wol de Tartaren dêr wei deporteare litten.
  Rûn 1900 wie in tredde part Russysk en iets mear as in tredde part bestie út de Krim Tartaren. Nei de twadde wrâld kriich en de deportaasjes wie dit noch mar minder as 1 prosint. Dat de Russen dêr doe in romme mearderheid hienen hie dus wol degelik mei it yngripen fan Stalin te krijen.
  Dit binne feiten dy je ferifiearre kinne, krek en gelyk as de Holodomor dy plak fûn hat.
  Dizze Holodomor is net allinnich mar ‘in wurd’, mar is krek as de holocaust, ek al wer sa’n 70 jier lyn, in desastreuse en yngripende gebeurtenis west dy relevant is foar de ferhâldingen yn it gebied wêr’t wy it oer ha. Fansels binne der yn’e Sovjet Uny folle mear minsken omkaam, mar wy ha it no oer dizze regio en it falt net te ûntkennen dat dit in grutte ympakt hân hat. Nei dizze ramp is it oantal Russen ten opzichte fan de Oekraïners yn de regio tanaam. In protte lânen, wêrûnder de Jeropeeske Uny ha dizze tragedy as Genoside erkent: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20081022IPR40408+0+DOC+XML+V0//EN

  Dan it ferbieden fan it Russysk. Dat leit ek wat nuansearder. Fansels ha ik as Fries sympaty foar folken dy yn in taalstriid ferwiksele binne om’t wy ús dêr mei identifisearje kinne.
  Hjir moat allinnich wol sein wurde dat it Oekrains nei de Russyske Revolúsje ferbean waard en sels yn de Sovjet Uny noch lange tiid achtersteld waard. Pas yn 1991 nei de ûnôfhinkliks waard it as de offisjele steatstaal erkend. (Russysk hat dus lange tiid de dominante taal west en diels dêrom prate in protte minsken yn it Donetsbekken yndie Russysk, mar sa as ik al earder oanjoech binne net alle sprekkers dermei Russen, want in protte Oekrainers brûke it dus ek en it is dus net sa dat de mearderheid Russysk is!)

  Yn Ukraine binne ferskate regionale talen as offisjele talen erkent. It Russysk is dus ek gewoan in offisjele taal yn bepaalde regio’s. Der hat yndie efkes sprake fan west om dizze status werom te draaien, mar it is der net fan kaam. It Russysk is dus hielendal net ferbean. Ik tink dat jo dizze saak miskien ferwarre ha mei ferbieden fan in pear Russyske stjoerders yn Ukraine. Dat hie allinnich neat mei de taal te krijen. Op it stuit binne der ek gewoan noch genôch Russysk(talige) media aktyf yn Ukraine.

  Oer stjoerders sprutsen, jo hiene it oer ‘Hromadka TV’. Wat foar stjoerder is dat? Ik kin dy stjoerder net en koe it ek net op ynternet werom fine.
  Fansels ha ik it nijs folge en der binne ek wol inkele nazi symboalen foarby kaam, mar ekstremisten ha je oeral en wy moatte no net dwaan of’t alle boargers en frijwilligers nazi’s binne. It is net represintatyf foar de Oekrainse befolking.

  Ik behein my net ta ien boarne. Foar in kompleet byld moatte je betroubere ynformaasje fine en de rûs d’r útfilterje. Hoewol bygelyks de NOS in gerenomeard ynstituut is ha ik dêr yndie ek wol’ris wat sjoen wêr’t se de boel dubieus opknipt hienen wêr’t je in hiel fertekent bield krigen fan de realiteit.
  Dochs hawwe wy Frije media. As soks bart, om’t in redaksje dy kar makke hat, dan is der lokkich noch wol in oare ûnôfhinklike krante of sjoernalist dy dêr oer skriuwe kin.
  Yn Ruslân dominearje de staatsmedia en wurde krityske sjoernalisten oppakt en soms sels fermoarde.
  Wêr moatte wy no achter komme en wat soe ús dan presiis oanrekkene wurde?

  It fernuvert my hoe jo eltse kear fan de iene kant alles lykje te bagatellisearren wylst jo hanneljen fan de oare kant swier oansette. De manier werop jo alles lykje goed te praten wat de Russen dogge troch te wizen op wat it westen allegear ferkeard docht docht propagandistysk oan. Elts is ferantwurdlik foar syn eigen hanneljen.
  Ik sis net dat it westen frijút giet en yn ‘e histoarje binne der ek genôch misstappen oan te wizen.
  De wierheid sneuvelt as earste yn ‘e kriich, derom probearje ik rasjoneel te bliuwen en each te hâlden foar de feiten sa as wy dy kinne.

  Janoekovytsj is troch it folk fuort stjoerd, net troch it westen. It binne de Oekrainers sels west dy in oare koers fare woenen. In mearderheid fan it folk woe mear gearwurkje mei de Jeropeeske Uny. Sels yn it Easten fan’e Ukraine wie destiids noch in krappe mearderheid foar.
  Ruslân is de Krim yn lutsen en hat dermei de soevereiniteit en de grinzen skeint dy se sels bekrêftige ha yn ferdragen. Dat wie in stikje machtsfertoan en yntimidaasje. Fansels witte wy allegear wol wat de strategyske belangen binne, mar it wie ek in sinjaal nei alle lannen yn ‘e regio.

  De ynstelde sanksjes troch de Jeropeske Uny wienen dan ek net sa sear fanwege it skeinen fan minskenrjochten. Se binne ynsteld as reaksje op de yllegale anneksaasje fan de Krim en it skeinen fan de territoriale yntegriteit, soevereiniteit en ûnôfhinklikheid fan Oekraine:
  http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/buitenlandse-wetgeving/internationale-sancties/sancties-oekra%C3%AFne/rusland

  Hjir woe ik it earst mar efkes by litte. Ik stean iepen foar kommentaar en hear ek graach goeie arguminten.
  Miskien dat immen my sels oertsjûgje kin, dan stel ik myn miening by. Mei retoryk en persoanlike oanfallen meitsje je net in protte yndruk en dêr hat nimmen yn dizze diskusje baat by.
  Litte wy it derom gemoedlik hâlde. It is dochs fantastysk dat wy iepen en frij yn petear kinne op dizze prachtige webside!

 11. Aage M desimber 14, 17:52

  Hylke,

  De lingte fan dit kommentaer is reklame foar it Frysk, it nivo bijna wittenskaplyk ( Der it boarnen untbrekke).

 12. Kerst Huisman desimber 15, 13:35

  Laf dus.

 13. Luitzen desimber 15, 13:37

  @Fere Supe: Je sprekke it út as Lútsen, dat it sil wol in âlde stavering wêze. Om’t der al in oar op it Nijs is dy’t dy stavering brûkt, hâld ik it mar sa’t myn âlden it my leard hawwe.

 14. Hylke desimber 15, 16:56

  Ja bêste Kerst, dat is jo miening, dat is no wol dúdlik. Sels fyn ik it in swaktebod dat jo net ynhâldlik reagearje wolle, mar allinnich op ‘e persoan spylje. Dat is myn miening.

  Jo fine it blykber wichtich om in foar en efternamme te brûken, mar wa seit dat dit jo eigen namme is?
  En sels as it jo namme is, dan seit it noch net sa folle om’t dêr fêst mear minsken mei de selde namme binne.
  It ynternet biedt op sekere hichte anonimiteit en dat soene jo ek witte moatte.
  Werom ha jo bygelyks jo wenplak der net by set? Dat is hiel gebrûklik as je stikjes ynstjoere nei de krante.
  In âld redakteur fan ‘e Ljouwerter Krante soe soks doch witte moatte soene je sizze, mar neffens my is dat it em just.
  Ik ha in pear boeken fan dy Kerst Huisman yn ‘e kast stean en dat binne hiele aardige boeken. It wol my net oan dan dy man mei syn wittenskiplike eftergrûn him sa kinne lit.
  Mar miskien sit ik der neist en ha jo jo in bytsje fergaloppeare mei jo útlittingen en lûke jo op dizze wize no de keutel tebek.

  Earlik sein hie ik ek net ferwachte dat jo ynhâldlik reagearje soenen, want ik hie yn jo eardere skriuwen al in tendins bespeurd wêr’t jo blyk jouwe net sa foar in iepen en suvere diskusje te wêzen.

 15. Hylke desimber 15, 17:10

  Tige tank foar dyn freonlike wurden Aage!

  No wie ik net fan doel om hjir in wittenskiplik stik del te setten en sa sjoch ik it seker ek net. Dochs ha ik wol twa referinsjes yn de tekst opnaam foar de dúdlikens.
  De oare saken dy ik behannelje binne ek allegear kennis út it publike domein dy elk foar him sels ferifieare kin.

  Mochten der saken ûndúdlik wêze, dan wol ik ek in noch wol wat taljochtsje, mar it gie my der foaral om de boel in bytsje te nuansearjen.
  Eins bin ik der no ek wol in bytsje klear mei om’t ik myn nocht ha fan sokke persoanlike oantigingen. Anonimiteit of net, úteinlik bin ik ek gewoan in minsk en soks is nea noflik om te hearren.

 16. Rob desimber 17, 09:51

  Ik lês dizze diskusje no pas, mar ik bliid dat Hylke sa’n goeie reaksje skreaun hat. Ik bin sels ynteressearre yn Oekraïne sûnt 2003 (krekt foar de Oranjerevolúzje) en haw hast nea ien heard dy’t sa goed op de heechte is van de skiednis. En ynstee fan “laf” soe ik sizze wolle: Goede arguminten binne wichtiger dan in goede namme.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Jo mailadres wurdt net sichtber foar oare besikers fan dit webstee.
As der in stjerke by in hokje stiet, moatte jo dêr wat ynfiere.*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.