Efkes laitsje mei Herman Teuling!

juny 12, 2014 18:15

Yn De Telegraaf fan hjoed stie it ûndersteande tige fermaaklike ynstjoerde brief fan in Herman Teuling fan ‘e Lemmer. Dat de measten fan ús lêzers it der net mei iens binne wat er skriuwt, leit yn ‘e reden. Uterings fan frustraasje en beledigings oan de man syn adres sitte wy dan ek net op te wachtsjen, humoristyske reaksjes wol. Wat betinkt in moai, grappich, stikeljend wjerwurd?

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/959383/friese-taal-discriminatie

juny 12, 2014 18:15
Skriuw in reaksje

32 opmerkingen

 1. Jan westra juny 12, 19:20

  Deze mijnheer moet niet zo moeilijk doen, pas je een beetje aan.

 2. Jurjen juny 12, 20:30

  Hij eet ook nooit diepvries.

 3. Paul Peerdeman juny 12, 20:35

  Tink wol dasto yn Fryslân yndie net wolkom bist ast sa oer de Friezen en de Fryske taal pratest. Ast soks tjin dyn buorren seist sille dy net mei folle wille in petear mei dy hawwe!

 4. John Smid juny 12, 20:48

  De oplossing lijkt me voor de hand: Hij is vrij om te verhuizen naar een plaats waar geen Fries word gesproken. Tja, en tegen de Friezen wil ik alleen maar zeggen: Blijf gewoon Fries praten tegen mekaar.

 5. Andre van der Meer juny 12, 20:58

  In stive hark kinst net bugje dat Teulings is frij om te ferfarren. It spyt my dat ik de dakjes en streepjes net te plak krij. Ik haw gjin Frysk op de mobyl.

 6. mbc84 juny 12, 20:58

  der is mar ien Fryslân dêr’t je Frysk prate kinne, gjin ferlet fan Hollânsk, dat kinst fan Grinslân oant Limburch prate.. Dizze arrogante hâlding kom ik folle faker tsjin, en de Friezen dy’t harren dêr dan foar ferûntskuldigje, binne noch in slach slimmer as sa’n Hollanner. Menear fielt him net wolkom; no krektsa, hy is ek net wolkom. Wolst gjin Frysk ferstean, fynst it Frysk mar foar de hobby en sa, dêr is it gat fan ‘e doar, opsokkebalje do!

 7. kees draaisma juny 12, 21:08

  sa no en dan komt er sa’n figuur voorbij ,it is net oars ………………………….mar as er gratis patat kin krije in de tsjerkestrjitte in Snits , wit er heus wol te fynen ……………. ut is een holanner ommers 😛

 8. kees draaisma juny 12, 21:09

  sorry foar myn minne frysk 🙂

 9. Sytze juny 12, 21:13

  Yn Fryslân prate wy Frysk.

 10. grutte pier juny 12, 21:49

  Sille we grutte Pier om ried freegje?
  Bûter brea en griene tsiia wa’ t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.

  Wêr bin se bleaun?
  Al dy hurde Friezen?
  Fan bûgjend frjemd.
  Leaver dea as slaaf.

 11. Lammert Steendam juny 12, 22:47

  Dat Herman Teuling muoite hat om ferstânlik alles op in rychje te krijen is miskyn wat foar in soarch-ynstânsje. Hy kin, tink ik, in fraach, hjir oer, kwyt oan Plasterk . Ferhúzje nei in oare provinsje is ek in hiel aardige opsje.

 12. Gerry Labordus juny 12, 23:15

  Wat is der mis mei it Frysk? As immen hjir komt, wit hy, dat der in oare taal sprutsen wurdt. Frysk is de twadde rykstaal fan Nederlân en dat stiet beskreaun yn ‘e wet. Wy hawwe it rjocht om it te praten. Yn Limburg fersteane jo de minsken ek hast net. As immen hjir wenje wol, sil hy yn alle gefalllen him oanpasse moatte en ik ried him oan, om it ferstean te kinnen. It wenjen yn ús moaie provinsje wurdt foar him ek wat nofliker as hy him oanpasse wol.

 13. Redmer juny 13, 09:01

  Fan ‘e wike hie ik op ‘Google Maps’ noch fersocht om yn Útert, Grins, Swol of De Haach te kommen. Se snapten der neat fan, dêr by Google.
  At jo by it Ryk terjochte wolle mei jo fragen of opmerkingen yn de twadde rykstaal, fange jo faaks bot. It fielt krekt as’t wy der net by heare.
  Ús bern (better as “Mijn kinderen”) moatte op skoalle wol tsien oeren de wike oan it Hollânsk besteegje. Dêr haw ik se mar fan frijsteld, want yn Fryslân ferstiet eltsenien it Frysk dochs wol. Troch al dy ekstra oeren te besteegjen oan nuttigere fakken, wurde us bern foarlutsen op de rest fan Nederlân.

 14. A.T. juny 13, 10:35

  Menear giet seker noait nei it bûtenlân ta. Fielt er him fêst ek achtersteld. Hy mei noch bliid wêze dat de measte Friezen noch Nederlânsk tsjin him prate. En hat er eins wolris heard fan ´e foardielen fan twataligens? Liket my dat hy yn Fryslân de minderheid is dy’t him oanpasse moat en dat net alle Friezen, ynklusyf de routeplanners, harren oan him oanpasse moatte. At je nei in adres geane, kinne je de Fryske strjitnamme dochs gewoan oerskriuwe? Of soe him dat te lestich wêze…

 15. triarii juny 13, 11:37

  It skreaut oan de hurdobbe! Friezen tsjoch op en jou dalje!

  Dat der jimmeroan noch ymport ‘minsken’ binne dy’t sa oer ús Fryske taal tinke.
  As Herman Teuling yntegrearje wol; stean iepen foar de taal en kultuer yn it habitat, wêryn’t jo ( grif guodkeap) o sa noflik en rêstich wenje!.
  Jo ûnderwrotte sa de sosjale koheezje en leechachtsje de mienskip.
  Jo degradearje jo ta in neat betsjuttende entiteit dy’t de lusten fan ús Fryslân wol ynklauwt, mar de ‘lêst’, de taal, net risse kin.

  Herman Teuling ‘ymport’: by de ôfslútdyk is it gat fan de doar en set jo mar rêd nei gean! Ik bin ree en hâld de doar foar jo ta! In wâld ûnder de kont kinne jo krije.

  Mear enerzjy fertsjinje jo net.

 16. Jehannes Elzinga juny 13, 11:50

  Ik fyn it allinnich mar tryst, we moatte begrutsjen mei sa’n man hawwe. Nearne kin er it fine, yn Hollân hawwe se him nei alle gedachten earder al útspuid want wêrom soe er oars nei Fryslân ferhuzje? En yn Fryslân kin er it allikemin fine. It is sa/n man dêr’t letter yn syn grêfskrift oer skrean wurdt: “hij kon het nergens vinden, arm en eenzaam is hij heengegaan”.

 17. Henk juny 13, 13:06

  Ut: H. de Boer (2009), Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs. Groningen: GION. Diss. RUG. S. 169-170.

  Uit de analyses van het schoolsucces van leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies bleek dat leerlingen die thuis alleen Fries of Nederlands dialect spreken een iets hogere onderwijspositie bereikt hebben (uitgedrukt in onderwijsmaanden iets meer dan een halve maand) in het vijfde cohortjaar dan alleen Nederlands sprekende leerlingen. In de analyse van het schoolsucces van leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies werd dit effect op de bereikte onderwijspositie niet gevonden in het vijfde cohortjaar, maar wel in het zesde cohortjaar. Het ging om een verschil van een kleine onderwijsmaand. Wel bleek dat leerlingen die thuis alleen Fries of Nederlands dialect spreken, minder vaak blijven zitten dan leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken. Leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies en die thuis alleen Fries of Nederlands dialect spreken bleken bovendien iets vaker op te stromen naar een hoger onderwijstype dan alleen Nederlands sprekende leerlingen. Leerlingen die thuis alleen Fries of een Nederlands dialect spreken haalden geen lagere examencijfers dan leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken.

  […]

  De resultaten tonen overigens ook aan dat het spreken van Fries in de thuissituatie zeker geen nadelige invloed heeft op het schoolsucces. In de analyse, waarin nagegaan is of er sprake is van onderadvisering van Friese leerlingen, bleek eveneens dat de thuistaal van leerlingen niet een deel van het onderadvies in Friesland kon verklaren.

 18. Anja Oostenveld juny 13, 13:40

  Op twitter al in hiele protte opskoar mei en oer dizze man. Hy hâldt fêst oan syn eigen miening en elts dy’t mei him yn diskusje giet kriget in snear.
  Ik ha lang besocht om mei him yn gesprek te bliuwen mar ik ha it opjûn.

 19. Paul Peerdeman juny 13, 14:36

  “Rock and Water Center is proud to bring the internationally renowned Anti Bullying program to the USA!” Fan syn Twitter profyl…

  Moai sa man…

 20. Jens juny 13, 14:39

  Net serieus nimme, gewoan om laitsje.
  Wol bysûnder dat er wol wer Ingelsk begripe kin.

 21. willy juny 13, 22:27

  ik schrijft het maar in het nederlands anders kan mijnheer het niet lezen
  zwem over het ijsselmeer terug waar je vandaan komt,je doet je kinderen een hoop te kort.
  je woont in de mooiste provincie van nederland met een eigen taal en gebruiken.
  als het je niet bevalt staat het je vrij om te gaan

 22. elly juny 26, 13:37

  Hup Redmer en mbc84 !!!

 23. Anneke juny 26, 14:25

  As alle Nederlanders sa grutsk wienen as de Friezen op harren profinsje Fryslân , dan seach Nederlâ der al posytiever út!!!

 24. Mark juny 26, 16:39

  Mei it ek laitsjen mei Redmer (13-06-14) wêze? Iik ha my sloplake om syn reaktie op dit ûnderwerp!! Skitterend! Op dy menear Teuling wol ik net iens reagearre, sucht.

 25. Anneke juny 26, 16:42

  As alle Nederlanders sa grutsk binne op Nederlan as de Friezen op harren profinsje, dan seach Nederlan der al posityver ut!!

 26. Jaap Klimstra juny 26, 17:47

  En dan te witten dat Lytse Loane (kleine laan) eins in grut fersin is. De namme wie eartiids ‘klynlân’ mar de domme hollânsktalige amtners tochten dat dat Kleine Laan betsjutte.

  It is eins wol frjemd dat allinnich de domme hollanners dizze kant út komme. Ien mei in bytsje ferstân moat it Frysk dochs wol machtich wêze nei tsien jier. Of soe him dat oan de Friezen sels lizze, dat dy miene dat elk dy’t hollânsk praat wat mear is as in oar en hjir mar direkteur of foarsitter wurde moat en dat sokke domme hollanners yn hollân sels gjin kâns krije??

 27. swiebertje juny 27, 09:54

  moai werom nei hollan boin wy wer fan in dommerik of

 28. Minke juny 28, 12:01

  Ein Reich, ein Volk, eine Sprache.
  Houzee.
  Hier is de oplossing voor België? Iedereen hoort daar Bels te spreken.
  En die Zuid-Tirolers in Italië, die spreken Duits en dat is walgelijk en een schande.
  Nee, de nationale staatsgrenzen bepalen strikt wat je behoord te spreken, nietwaar Herman? In Kerkrade Hollands, in Aken Hoogduits. Zo blijft de wereld overzichtelijk en weet iedereen waaraan hij of zij toe is. Dat verzekert de vrede tussen de naties.

 29. elly juny 28, 19:30

  Ja, Anneke, Guus Meeuwis song dat ek al 😉

 30. Jan Piet juny 30, 22:18

  Deze meneer moet nog veel leren.
  Waar staat geschreven dat er in een land maar 1 taal mag worden gesproken?
  Ja, in het denkraam van Teuling past het perfect.

  75% van de landen in de wereld is twee- of meertalig.
  Dus MEERTALIG HEID is de regel.

 31. sietske july 30, 13:38

  Die man is in war ,we spreken 2 talig ,nog niet kan verstaan
  Wat domkop ,voelt zich achter gesteld ?
  Weet hij ook hoe wij frysen ons voelen
  We zijn geen hollanenders maar frysen
  Domoor

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Jo mailadres wurdt net sichtber foar oare besikers fan dit webstee.
As der in stjerke by in hokje stiet, moatte jo dêr wat ynfiere.*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.