Mient Jan Faber is bekeard

Mient Jan Faber is bekeard

🕔23:18, 28.feb 2014

“It idee fan in kearnwapenfrije wrâld is flauwekul, dêr sil nea wat fan op ‘e hispel komme.” Dat skriuwen fan Mient Jan Faber (foto) yn it moanneblêd Kerk in Den Haag late fan ‘e wike rûnom ta fernuvering. Want Faber

Lês it folsleine artikel
Minst winterske winter ea

Minst winterske winter ea

🕔19:50, 28.feb 2014

Op ien nei wie dizze winter, dy’t neffens de meteorologen hjoed ôfrint, de myldste sûnt it begjin fan de mjittings yn ús lân yn 1706. Allinnich de winter fan 2007 wie waarmer, sa docht it KNMI te witten. Yn De

Lês it folsleine artikel
Karen Bies skriuwt Grut Frysk Diktee 2014

Karen Bies skriuwt Grut Frysk Diktee 2014

🕔12:40, 28.feb 2014

Woansdei 16 april wurdt de finale fan it tolfde Grut Frysk Diktee hâlden. It evenemint fynt lykas wenst plak yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. Tekstskriuwer en foarlêzer is dit jier Omrop  Fryslânpresintatrise Karen Bies. Oaninoar of los,

Lês it folsleine artikel
Miljeutún De Fok

Miljeutún De Fok

🕔10:22, 28.feb 2014

De miljeutún De Fok is in natoergebietsje oan de Offingawiersterleane en by de Griene Dyk lâns. Yn 1972 is dat gebietsje oanlein mei it doel in stikje natoer ‘safolle mooglik syn gong gean te litten’. Ik bin Ytsen Kooistra, ien fan de inisjatyfnimmers

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 2 maart 2014

Fryske tsjerketsjinsten 2 maart 2014

🕔08:06, 28.feb 2014

Achlum Prot. Gemeente, 9.30 o., H. Gilliam De Westereen Meniste Gemeente, 16.00 o., ds. K. Visbeek, mei it Kwartettekoor (As in Mosk yn it sân) Drachtsterkompenije Griff. tsjerke, 9.30 o., H. Bijma Earnewâld Herf. tsjerke, 9.30 o., hr. Dijkstra Hallum

Lês it folsleine artikel
KNAW weromfluite

KNAW weromfluite

🕔22:00, 27.feb 2014

Posysje fan de Fryske Akademy is net langer yn besprek. It minstearje fan Underwiis hat de Keninklik Nederlânske Akademy fan Wittenskippen nochris dúdlik te kennen jûn dat oan de bân mei de Fryske Akademy net mear toarnd wurde mei. Yn

Lês it folsleine artikel
Embedded yn Fryslân

Embedded yn Fryslân

🕔21:31, 27.feb 2014

Goed 1.300 militêren fan ‘De brigade fan it Noarden’ (43 Meganisearre Brigade) brûkten fan 17 oant 27 febrewaris Fryslân as oefenterrein. Foar Fryslân DOK gienen de programmamakkers ‘embedded’ mei op ‘en paad, om de operaasje fan binnenút te folgjen. Faak wurde

Lês it folsleine artikel
Rjocht fan talen op in territoarium

Rjocht fan talen op in territoarium

🕔20:54, 27.feb 2014

Ut in Belgysk eachpunt besjoen set filosoof Philippe van Parijs  op in rychje wêrom’t “autochtoane” talen in streekje foar hawwe moatte soene. Op tiisdei 18 febrewaris waard oan ‘e fakulteit Letteren fan de Antwerpske kampus KU Leuven in debat organisearre oer

Lês it folsleine artikel
Ynformaasjejûn oer gaswinning

Ynformaasjejûn oer gaswinning

🕔09:00, 27.feb 2014

De ôfdielingen FNP yn Opsterlân en Hearrenfean organisearje op 5 maart yn it doarpshûs fan Langsweagen in ynformaasjejûn oer de gefolgen fan gaswinning yn de beide gemeenten. De beide ôfdielings dogge dat bewust tegearre. Ferskillende boarlokaasjes steane op it grûngebiet

Lês it folsleine artikel
Oerkommelingen oanholden

Oerkommelingen oanholden

🕔17:18, 26.feb 2014

It duo dat al dagen op ‘e flecht is foar de plysje, is oanholden yn Dútslân. Dêr die woansdei de polysje tynge fan. Antonio Marcos van der Ploeg (25) fan De Harkema en Enise Merve Bircan (19) binne troch in Dútske

Lês it folsleine artikel