Haikû

Haikû

🕔12:17, 28.Apr 2013

Taljochting fan Henk Veenstra: “Hjir is mei opset sin – syn – kroan skreaun; it past kreas by dizze maitiid. It giet in dit fers om in frijfeint, dy’t net alhiel oerwei kin mei syn skarreltsje. Sy draacht in bern

Lês it folsleine artikel
De kening en it ljipaai

De kening en it ljipaai

🕔02:12, 28.Apr 2013

It Bûn fan Fryske Fûgelbeskermingswachten daget de nije kening Willem-Alexander út om tenei it earste ljipaai wer yn ûntfangst te nimmen. Yn 1969 hat keninginne Juliana dizze tradysje ôfskaft, mar it bûn wol dizze tradysje wer oppakke. Se biede de

Lês it folsleine artikel
Samsom foar bestraffen yllegaal ferbliuw

Samsom foar bestraffen yllegaal ferbliuw

🕔01:16, 28.Apr 2013

LJOUWERT – De moasje fan Sander Terphuis is sneon op it PvdA-kongres yn Ljouwert mei grutte mearderheid oannommen. In soad leden binne tsjin it strafber meitsjen fan yllegaliteit en help oan yllegalen. Terphuis krige in steande ovaasje nei syn sprekbeurt.

Lês it folsleine artikel
Reedriden moat oantrekliker en werkenberder

Reedriden moat oantrekliker en werkenberder

🕔20:46, 27.Apr 2013

It ‘dreamteam’ fan de KNSB dat oan it wurk gien is om ideeën út te setten foar de reedriderssport nei it Olympyske Winterspul fan Sotsjy, stelt yn in earste rapportaazje foar om de ynternasjonale wedstriidkalinder oan te passen. Dy moat

Lês it folsleine artikel
Syrië

Syrië

🕔19:57, 27.Apr 2013

De ôfrûne wike is de situaasje yn Syrië slim efterútbuorke; berjochten oer it gebrûk fan gemyske wapens troch it Syryske leger bringt in yntervinsje troch it Amerikaanske leger hieltyd tichterby. Spesjale troepen binne al yn de omkriten en presidint Obama

Lês it folsleine artikel
Hâld op mei dy Standertwurdlist!

Hâld op mei dy Standertwurdlist!

🕔18:35, 27.Apr 2013

In Standertwurdlist, bêst, as dy net mear docht as de staveringsregels yllustrearje. Mar wy krije no fan de Fryske Akademy in boekje dat net allinne in yllustraasje foarmet fan de staveringsregels, mar dat ek fertelle wol hokker dialektfoarmen wol en

Lês it folsleine artikel
Foardrachtkriich yn Sealterlân.

Foardrachtkriich yn Sealterlân.

🕔17:30, 27.Apr 2013

Oan de legere skoalle fan Skäddel is in Sealter foardrachtkriich hâlden. Der diene 24 bern út de tredde en de fjirde klasse (“groepen 5 en 6″) oan mei. Yn de tredde klasse waard Anna Klären de earste en yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Lanlik PvdA-kongres yn Ljouwert

Lanlik PvdA-kongres yn Ljouwert

🕔12:40, 27.Apr 2013

Goed santich flechtlingen binne yn ‘e glûpende kjeld yn sliepsekken foar de yngong fan it WTC-gebou yn Ljouwert  krûpt by it PvdA-kongres. Hja fine dat de oerheid harren oan ‘e dyk set hat, sûnder rak en dak. De demonstranten binne

Lês it folsleine artikel
Man betellet mei biljet fan 30 euro

Man betellet mei biljet fan 30 euro

🕔23:30, 26.Apr 2013

In man út it Dútske Dülmen hat juster yn in supermerk fjouwer pakjes sigaretten betelle mei in biljet fan 30 euro. It kassafamke seach it net en joech him kreas syn wikseljild werom. Dêrnei seach hja dat op it biljet,

Lês it folsleine artikel
Tasizzing oan de nije kening.

Tasizzing oan de nije kening.

🕔21:51, 26.Apr 2013

Nije wike tiisdei sil keninginne Beatrix har amt dellizze; Willem Aleksander nimt it stokje oer. Yn de nije tsjerke fan Amsterdam wurdt de nije kening ynhuldige. Fan de 150 folksfertsjintwurdigers út De Haach lizze 16 gjin eed fan trou ôf

Lês it folsleine artikel