Psych.ûndersyk Sytske H.

Psych.ûndersyk Sytske H.

🕔21:53, 29.Feb 2012

Sytske H. út Nij Beets, feroardiele foar it deadzjen fan fjouwer fan har eigen tatebern, wurdt takomme moanne psychysk ûndersocht yn forinsysk psychiatrysk sintrum Oldenkotte yn Rekken (Gelderlân). Dêr die it gerjochtshôf yn Ljouwert hjoed tynge fan.  H. har bern

Lês it folsleine artikel
De EIN fan boek en krante?

De EIN fan boek en krante?

🕔19:18, 29.Feb 2012

Neffens de LC publisearret Koos Tiemersma allinne mar mear op ynternet. Sels haw ik ek wat wurdboeken op ynternet en dat jout in geweldige besparring yn kosten en muoite. Boppedat kin men fan de dellader eventueel in lytse fergoeding freegje

Lês it folsleine artikel
Amtner wegeret hetero’s

Amtner wegeret hetero’s

🕔17:42, 29.Feb 2012

Yn Nederlân kenne wy wegerjende amtners – ferpofamtners – dy’t gjin homoseksuele pearkes trouwe wolle. Yn Dallas, Teksas, is der lykwols in amtner dy’t wegeret om heteroseksuele pearen yn de boask te ferbinen. Yn de measte Amerikaanske steaten is it

Lês it folsleine artikel
Learaars sille te bollejeien

Learaars sille te bollejeien

🕔17:13, 29.Feb 2012

Omtrint tûzen skoallen slute op 6 maart har doarren en op op syn minst njoggentjinhûndert skoallen wurdt staakt. Dat makken de mienskiplike ûnderwiisfakbûnen juster buorkundich.  De ûnderwiisbûnen ferwachtsje tsientûzenen stakers by it stakingsgearkommen yn de Amsterdamske Arena. De fakbûnen tinke

Lês it folsleine artikel
Kamera op alve fûgels

Kamera op alve fûgels

🕔16:05, 29.Feb 2012

Fûgelleafhawwers kinne fan ‘t jier ek wer it trêdzjen en brieden fan ûnderskate fûgels op ‘e foet folgje fia kamera’s fan de Fûgelbeskerming Nederlân. Dit jier hingje der kamera’s yn de nêsten fan alve fûgelpearen, sa liet de natuerorgani-saasje hjoed

Lês it folsleine artikel
‘Confucianisme’ en wolfeart

‘Confucianisme’ en wolfeart

🕔15:03, 29.Feb 2012

Yn 1997 brochten gâns Koreanen harren goud út ‘e klûzen nei de banken ta en kearden sadwaande mei-inoar in wankende krisis ôf. No ek fleurje Aziatyske ekonomyen. De Pekineeske etikus Tu Weiming wit wêrom: confucianisme soarget foar lykwicht yn de

Lês it folsleine artikel
Koos Tiemersma jout fergees in e-boek

Koos Tiemersma jout fergees in e-boek

🕔13:17, 29.Feb 2012

Under syn skriuwersnamme Froon Akker bringt Koos Tiemersma âlder en ek nij wurk út as e-boek. Nei’t er ferline jier ‘Ien is in swalker’ útbrocht as e-boek en dit fergees beskikber stelde om te sjen oft der genôch belangstelling fan

Lês it folsleine artikel
Kan hat Japan rêden

Kan hat Japan rêden

🕔11:25, 29.Feb 2012

Foarste minister Naoto Kan hat Japan hoede foar in noch folle gruttere nukleêre tamtaasje, sa docht bliken út ûnôfhinklik ûndersyk nei it telider gean fan de kearnsintrale yn Fûkûsjima (sjoch foto en it Nijsdossier dêroer) fan in partikuliere stifting –

Lês it folsleine artikel
‘Killer’-sellen genêze?

‘Killer’-sellen genêze?

🕔22:28, 28.Feb 2012

It kin wêze dat ûndersikers in oant no ta ûngenêslike foarm fan útsiedde boarstkanker dochs bestride kinne. Dat makke it Maastricht UMC+ hjoed buorkundich. As boarstkanker útsieddet, wurde by in grut part fan de pasjinten de sellen op ‘en doer

Lês it folsleine artikel
Wêrom docht Albayrak sa krampeftich?

Wêrom docht Albayrak sa krampeftich?

🕔18:02, 28.Feb 2012

Yn it programma Pauw&Witteman binne de kandidaten foar it foarsitterskip fan de PvdA-fraksje yn de Twadde Keamer om bar te gast. Moandei wie Albayrak oan bar. Wat wol te ferwachtsjen wie barde: Jeroen en Paul begûnen fuort oer it feit dat

Lês it folsleine artikel