Tsjalfstadion?

Tsjalfstadion?

🕔22:00, 30.Dec 2011

De namme Thialf is foaral bekend fan it Thialf-stadion. De namme is  ôflaat fan de Germaanske namme Thialfi: dat wie de feint fan Donar, de Germaanske god fan tonger en wjerljocht. Hy is ek as in Fryske  foarnamme oerlevere, yn Opsterlân.

Lês it folsleine artikel
Skylge lêbet oer de Fryske taal

Skylge lêbet oer de Fryske taal

🕔21:59, 30.Dec 2011

De publikaasjes fan de provinsje wurde skreaun yn it Frysk. De gemeenteried fan Skylge makket dêr kapsje op, alhoewol’t op Skylge it Frysk in offisjele taal is. Riedslid en foarsitter fan it gewest Fryslân fan de PvdA, de hear Schellenberg,

Lês it folsleine artikel
De telegraaf hat de olympyske ringen fûn

De telegraaf hat de olympyske ringen fûn

🕔21:30, 30.Dec 2011

Yn Fryslân wie it al lang bekend, dat in âldjiersferiening de ringen meinommen hie. It is no ek buorkundich yn Amsterdam en yn de rest fan Nederlân. AT5 neamt it in tradisjonele âldjiersstunt. De direkteur fan it olympysk stadion kin

Lês it folsleine artikel
Flaanderen hat jild oer

Flaanderen hat jild oer

🕔21:17, 30.Dec 2011

Flaanderen slút 2011 ôf mei in oerskot fan hast 97 miljoen euro. De ynkomsten foelen net ôf en ek de útjeften foelen ta. De Flaamske minister fan begrutting is bliid mei it oerskot, dat brûkt wurde sil foar it ôfbouwen

Lês it folsleine artikel
Skarsterlân: Twitterje foar de konteners

Skarsterlân: Twitterje foar de konteners

🕔21:16, 30.Dec 2011

De gemeente Skarsterlân is fan doel om twiits te ferstjoeren as de froast ynfalt. Dizze gemeente wol de minsken warskôgje om tefoaren te kommen, dat de lidden fan de smoarchguodkonteners fêstfrieze. De gemeentlike ynsammelders fan hússmoargens hawwe alle winters by

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinst 31 desimber 2011

Fryske tsjerketsjinst 31 desimber 2011

🕔19:16, 30.Dec 2011

Hegebeintum Frysk Oekumenysk Wurkferbân, 1900 o., ds K. Visbeek

Lês it folsleine artikel
Bûsboekje yn ’e lift

Bûsboekje yn ’e lift

🕔14:58, 30.Dec 2011

Der binne dit jier 10% mear Fryske Bûsboekjes ferkocht as ferline jier. Dit jier kaam it ferkeapsifer út op likernôch 4.400, tsjin 4.000 ferline jier. Yn doarpen dêr’t gjin boekhannel sit, binne hast 300 bûsboekjes ferkocht troch mei-inoar 19 waarme bakkers.

Lês it folsleine artikel
Nuversoartich waar yn 2011

Nuversoartich waar yn 2011

🕔22:57, 29.Dec 2011

It wie in jier suver sûnder winter,  mar mei in ekstreem mylde, rekôrdroege en tige sinnige maitiid, in bûtenwenstich wiete simmer en in o sa sinnige, waarme en droege hjerst. Mar by einbeslút past 2011 yn de trend fan it

Lês it folsleine artikel
Aldjiersstunten: wat fine jo?

Aldjiersstunten: wat fine jo?

🕔22:35, 29.Dec 2011

Om dizze tiid hinne binne der ploegen dwaande mei âldjierstôgjen en it útheljen fan oare âldjiersstunten. Wat fine jo fan de stunten fan dit jier? Of ha jo noch heugenis fan âldere stunten? Lit jo gean en skriuw alles op.

Lês it folsleine artikel
Ivoar: heechste tal oaljefanten dea sûnt 1989

Ivoar: heechste tal oaljefanten dea sûnt 1989

🕔22:24, 29.Dec 2011

Dit jier is der in rekord tal oan ivoaren tosken yn beslach nommen. It heechste tal sûnt der algemien it near op de jacht lein is. Neffens Traffic hawwe oaljefanten in grousum jier efter de rêch. Der is mear as

Lês it folsleine artikel