Jeroen Wijnand, ek wol Baba, is ferneamd

Jeroen Wijnand, ek wol Baba, is ferneamd

🕔12:19, 29.Jul 2011

Op Hyves binne in protte filmkes fan Baba te sjen. Hy is berne yn 1976 en hat mear as tweintich jier yn Warten wenne. Thús prate er Hollânsk. Mar syn maten prate allegearre Frysk en dêrom hat er himsels it

Lês it folsleine artikel
Yn Ingelân binne se grimmitich op Murdoch

Yn Ingelân binne se grimmitich op Murdoch

🕔11:36, 29.Jul 2011

De Times, in krante dy’t fan Murdoch is, lit úthongere Afrikaantsjes sizze dat se harren búk fol ha fan it ôflústerjen. Neffens in protte Britten is dat der fier by troch. It is rasistysk en it is net oan in

Lês it folsleine artikel
Twatalige bern kenne earder it ferskil tusken grut en lyts

Twatalige bern kenne earder it ferskil tusken grut en lyts

🕔10:57, 29.Jul 2011

Ut in ûndersyk fan taalwittenskipper frou Elena Tribushinina fan de universiteit fan Utert docht bliken, dat lytse bern de betsjutting fan grut en lyts noch net goed begripe. Fan harren twadde jier ôf brûke beukers dizze eigenskipswurden wol, mar se ha

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 31 july 2011

Fryske tsjerketsjinsten 31 july 2011

🕔09:52, 29.Jul 2011

De Westereen Fermoanje, 9.30 o., ds. K. Visbeek Earnewâld Herfoarme tsjerke, 9.30 o., L. Durksz Grou Sint Pitertsjerke, 9.30 o., ds. P. Dykstra, Skipperstsjinst mei shantykoar De Hellingbazen Jiskenhuzen Prot. tsjerke, 9.30 0., ds. H. Postma Ryptsjerk Prot. tsjerke, 9.30

Lês it folsleine artikel
Militêre lieder Libyske rebellen dea

Militêre lieder Libyske rebellen dea

🕔23:42, 28.Jul 2011

BENGASY – De militêre lieder fan de Libyske rebellen, generaal Abdel Fattah Younes, is dea. Yn febrewaris dit jier sleat Younes him oan by de reboelje tsjin de Libyske machthawwer Gadaffy. Younes wie ûnder Gadaffy minister fan Ynlânske Saken en

Lês it folsleine artikel
Ûnderwiisassistint kin net begripend lêze

Ûnderwiisassistint kin net begripend lêze

🕔21:30, 28.Jul 2011

Noch net de helte fan de ûnderwiisassistinten op Amsterdamske basisskoallen hellet in foldwaande foar in toets begripend lêzen. Fan de 164 toetste assistinten helle mar 42 persint in foldwaande foar it begripend lêzen, 84 persint helle in foldwaande foar lêzen

Lês it folsleine artikel
Grinzers stekke Fryslân dochs mar net los

Grinzers stekke Fryslân dochs mar net los

🕔20:48, 28.Jul 2011

LJOUWERT – 5500 Grinzers bearden dat se Fryslân losstekke en it ta de see yn triuwe woene. Mar no’t it op dieden oankomt, skrilje se tebek. Spitich, want de Friezen stiene manmachtich ree om harren te helpen. It begûn mei

Lês it folsleine artikel
It debat oer yntegraasje is fersmoarge en besmet

It debat oer yntegraasje is fersmoarge en besmet

🕔13:47, 28.Jul 2011

Yn Noarwegen hat in fûnemintalist in oanslach begien. Hy woe de marxisten en de moslims te liif. Op de webside fan de PVV fûn ik hjoed immen dy’t it geweld fan de dieder stipe, mar nei it jûnsmiel wie de

Lês it folsleine artikel
Fryske Ballonfeesten op De Jouwer

Fryske Ballonfeesten op De Jouwer

🕔11:41, 28.Jul 2011

Juster binne der njoggentjin ballonnen de loft yn gien. It seach der oan it begjin fan de jûn min út. Der wie tongerwaar om De Jouwer hinne. De tonger wie dúdlik te hearren op de baan. Likewol binne se de jûns let

Lês it folsleine artikel
De kompjûter kin jo hân bestjoere

De kompjûter kin jo hân bestjoere

🕔09:30, 28.Jul 2011

TOKYO – Elkenien kin gitaarspylje, sels minsken dy’t hielendal gjin gefoel hawwe foar muzyk. Mei in nije Japanske útfining kin elkenien omtrint alles mei de hannen. De saneame ‘beseten hân’ is in bân dy’t men om ‘e pols dwaan kin.

Lês it folsleine artikel