130 min idee

130 min idee

🕔16:43, 31.Oct 2010

De maksimum faasje foar autoferkear ferheegje nei 130 km yn ‘e oere is net sa’n bêst idee fan it nije kabinet. Elk foardiel hat syn neidiel, mar it foardiel fan sa út en troch in bytsje mear trochavensearje kinne, stiet in hiele

Lês it folsleine artikel
Stront fan it spoar

Stront fan it spoar

🕔15:47, 31.Oct 2010

Masinisten binne altyd bang dat by oankomst op it stasjon de remmen it net goed dogge. Dat hat hjirmei te krijen, dat minsklike ekskreminten it spoar glysterich meitsje. Treinen steane somstiden lang stil en de minsken dogge dan har behoef yn de

Lês it folsleine artikel
Wa’t net tsjin ús is, is

Wa’t net tsjin ús is, is

🕔14:31, 31.Oct 2010

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in trefpunt foar dûmnys, tsjerklike wurkers en oare gemeenteleden fan alle denominaasjes, dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of yn it Frysk in ûnderwerp teologysk beljochtsje wolle. It doel fan it FFF is oefenjen yn

Lês it folsleine artikel
DI-FERS fan Henk Veenstra

DI-FERS fan Henk Veenstra

🕔12:23, 31.Oct 2010 Sjoch foar mear: http://vkblog.nl/blog/4220/ONLINERS-FRIESLAND Lês it folsleine artikel
Harry Mulisch is ferstoarn

Harry Mulisch is ferstoarn

🕔11:24, 31.Oct 2010

Harry Mulisch is yn ‘e âldens fan 83 jier ferstoarn. Mulisch wie al in skoftke slim siik. Yn de ferrûne wike waard syn sûnenstastân hurd minder. Mulisch wie ien fan ‘de grutte trije’: de trije skriuwers dy’t yn de twadde helte

Lês it folsleine artikel
Halloween ek yn Fryslân?

Halloween ek yn Fryslân?

🕔11:03, 31.Oct 2010 Lês it folsleine artikel
Brûzjend bloed, it einresultaat

Brûzjend bloed, it einresultaat

🕔09:29, 31.Oct 2010

Sjoch ek: https://www.itnijs.frl/2010/10/bruzjend-bloed-in-priuwke/

Lês it folsleine artikel
Klimaatûnk?

Klimaatûnk?

🕔09:25, 31.Oct 2010

Yn polityk en op jierdeisfeestjes hearsket it akseptearre byld dat ús klimaat waarmer wurdt troch it CO2 fan it ferstoken fan branje. Ek út stikjes en mieningen yn ‘e media docht bliken dat it in algemien akseptearre byld is. Mar is

Lês it folsleine artikel
FN-Biotop suver slagge

FN-Biotop suver slagge

🕔21:54, 30.Oct 2010

Delegaasjes út alle dielen fan de wrâld ha it oprêden en slút, oan ‘e ein fan twa wiken ûnderhanneljen yn it Japanske Nagoya, in ferdrach oer it biologysk ferskaat. Nei de ôfdijer fan de klimaatkonferinsje ferline jier yn Kopenhagen binne

Lês it folsleine artikel
Bulgaren sjitte op bearen

Bulgaren sjitte op bearen

🕔14:14, 30.Oct 2010

It parlemint fan Bulgarije hat besletten om de wet op de jacht oan te pasjen. Dêrtroch meie tenei wer brune bearen deasketten wurde. De oerheid sil dêrfoar alle jierren in kwotum fêststelle. Neffens de nije wet mei elk jier tusken

Lês it folsleine artikel