Petear mei Gert Schouwstra

maaie 15, 2010 13:28

Gert  Schouwstra stiet op nûmer 49 op de ferkiezingslist fan de Kristenuny. De Ried fan de Fryske Beweging stelt him in pear fragen. 

De kommende tiid sil de Ried fan de Fryske Beweging mear (takomstige) Twadde Keamer leden befreegje!

———————-
Fragen oan (takomstige) Twadde Keamerleden.

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is in belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette wolle foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. De Ried fan de Fryske Beweging is in stifting, dêr’t in grut tal Fryske organisaasjes en goed 500 stipers (donateurs) by oansletten binne.

Wy binne fan doel om dit ynterview te publisearjen op www.itnijs.nl en op www.fryskebeweging.nl. Derneist brûke wy ús oare media kanalen om dit ynterview wrâldkundich te meitsjen.

————————-

1. Mei ratifikaasje fan it Europeeske Hânfêst fan Regionale en Minderheidstalen hat Nederlân ferplichtings op him nommen oangeande de Fryske taal op it mêd fan ûnderwiis en media benammen radio en tv. Dêrmei is de ryksoerheid ferantwurdlik foar de útfiering fan dizze ferplichtings en kin him net ferskûlje achter legere oerheden. It Komitee fan Eksperts fan de Ried fan Europa konkludearret oant trije kear ta dat Nederlân net foldien hat oan syn ferplichtings oangeande it foarskoalsk, primêr en sekundêr ûnderwiis en jout it driuwend advys oan de ferplichtings oangeand it ûnderwiis en de media te foldwaan.

Wat foar stappen sil jins partij nimme dat Nederlân wol oan syn ynternasjonale ferplichtings oangeande it Frysk yn ûnderwiis en media foldwaan sil?

Mijn mening is dat de bestaande initiatieven tot versterking van het Fries in het onderwijs verder moeten worden uitgebouwd. Vooral in de voorschoolse opvang is nog veel verbetering mogelijk, o.a. door betere opleiding van het personeel. Op het gebied van cultuur, Friese geschiedenis en fryskeigenheid wordt de taak van de provincie verzwaard.

2. Wat is de miening fan jins partij oer it opheffen fan de provinsjes en/ of it gearfoegjen fan provinsjes ta lânsdielen? It opheffen fan de provinsje Fryslân is yn striid mei boppeneamd Hânfêst en in bedriging foar it Frysk. Is jo partij fan miening dat Fryslân as selsstannige provinsje bestean bliuwe moat? Sa ja wat foar stappen sille dêrta nommen wurde troch jo partij.

Een herschikking van bestuurlijke taken is onvermijdelijk. Het opheffen van de provincie Fryslân kan een bedreiging zijn voor de Friese identiteit en ligt dus niet als eerste mogelijkheid voor de hand. Een fusie van de Provincie met het Wetterskip Fryslân en overname van Rijkstaken zal de positie van het Fries wel versterken.

3. Is jo partij fan miening dat wannear it Nederlânsk yn de Grûnwet opnommen wurdt it Frysk op deselde wize dêryn opnommen wurde moat? Hoe sil jo partij him dêr dan foar ynsette?

De ChristenUnie wil dat het Nederlands in de grondwet wordt opgenomen. Aan de positie van het Fries binnen het koninkrijk wordt recht gedaan, dat kan door het ook in de grondwet op te nemen, maar ook op een andere manier. Uiteindelijk gaat het vooral om het resultaat.

4. Hoe en op hok foar mêd sil jo partij him fierder foar Fryslân en it Frysk ynsette?

Voor de Friese cultuur is de Friese taal van fundamentele betekenis. Tegenover de druk van internationalisering dient de Friese taal zorgvuldig en zelfbewust te worden onderhouden. Streektalen zijn belangrijk voor de eigen identiteit van gemeenschappen.

5. Mochten jo by de kommende ferkiezings keazen wurde, wêr sille jo jo yn it belang fan Fryslân persoanlik dan sterk foar meitsje?

Naast de cultuur, vooral voor het water, want zonder water bestaat Fryslân niet. Natuur en scheepvaart horen bij onze provincie. We moeten de waterkwaliteit verbeteren en de erfenis voor onze kinderen veiligstellen, zodat zij later net zoveel keuzes hebben als wij.

Gert Schouwstra (Sneek)
ChristenUnie kandidaat

Sjoch foar mear ynformaasje oer Gert Schouwstra: http://www.christenunie.nl/nl/gertschouwstra

————————–

(sjoch ek: Ynterview mei Annemarie van Gelder Partij van de Dieren)

—————————

maaie 15, 2010 13:28
Skriuw in reaksje

Gjin opmerkingen

Noch gjin opmerkings

Der binne noch gjin opmerkingen, mar jo kinne de earste wêze

Skriuw in reaksje
Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Jo mailadres wurdt net sichtber foar oare besikers fan dit webstee.
As der in stjerke by in hokje stiet, moatte jo dêr wat ynfiere.*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.