Petear mei Annemarie van Gelder (pvdd)

maaie 26, 2010 20:50

Fragen oan (takomstige) Twadde Keamerleden.

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is in belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette wolle foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. De Ried fan de Fryske Beweging is in stifting, dêr’t in grut tal Fryske organisaasjes en goed 500 stipers (donateurs) by oansletten binne.

Wy binne fan doel om dit ynterview te publisearjen op www.itnijs.nl en op www.fryskebeweging.nl. Derneist brûke wy ús oare mediakanalen om dit ynterview wrâldkundich te meitsjen.

1. Mei ratifikaasje fan it Europeeske Hânfêst fan Regionale en Minderheidstalen hat Nederlân ferplichtings op him nommen oangeande de Fryske taal op it mêd fan ûnderwiis en media benammen radio en tv. Dêrmei is de ryksoerheid ferantwurdlik foar de útfiering fan dizze ferplichtings en kin him net ferskûlje achter legere oerheden. It Komitee fan Eksperts fan de Ried fan Europa konkludearret oant trije kear ta dat Nederlân net foldien hat oan syn ferplichtings oangeande it foarskoalsk, primêr en sekundêr ûnderwiis en jout it driuwend advys oan de ferplichtings oangeand it ûnderwiis en de media te foldwaan. Watfoar stappen sil jo partij nimme dat Nederlân wol oan syn ynternasjonale ferplichtings oangeande it Frysk yn ûnderwiis en media foldwaan sil?

Het behoud van de Friese taal en cultuur vinden wij belangrijk en als daarover afspraken gemaakt zijn is het natuurlijk van belang dat die nagekomen worden. Nederland moet zich sowieso beter aan regelgeving houden. Maar als Partij voor de Dieren richten wij ons toch meer op de grote problemen –ook- in Friesland op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. Friesland dreigt steeds meer een vee-industrie-provincie te worden, waar koeien het jaar rond binnen blijven en weilanden steriele groene biljartlakens lijken zonder tekenen van leven. Weidevogels en diverse soorten belangrijke insecten sterven uit en steeds meer natuurgebieden dreigen te worden opgeofferd op het altaar van de economie. Onze aandacht gaat eerst en vooral daar naar uit.

2. Wat is de miening fan jo partij oer it opheffen fan de provinsjes en/ of it gearfoegjen fan provinsjes ta lânsdielen? It opheffen fan de provinsje Fryslân is yn striid mei boppeneamd Hânfêst en in bedriging foar it Frysk. Is jo partij fan miening dat Fryslân as selsstannige provinsje bestean bliuwe moat? Sa ja, hokfoar stappen sille dêrta nommen wurde troch jo partij.
De Partij voor de Dieren is voor het behoud van de provincies. We zullen ons daar hard voor maken, ook omdat bestuurlijke herindelingen nu niet aan de orde zouden moeten zijn: we hebben heel wat andere problemen op te lossen! We zagen immers aan de tak waarop we zitten. De vele crises die onze planeet teisteren zijn veroorzaakt door menselijk toedoen. Als we niet snel tot andere beleidskeuzes op dat gebied komen, brengt dit komende generaties in onoverkomelijke problemen.

3. Is jo partij fan miening dat wannear’t it Nederlânsk yn de Grûnwet opnommen wurdt, it Frysk op deselde wize dêryn opnommen wurde moat? Hoe sil jo partij him dêr dan foar ynsette?
De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het opnemen van talen in de grondwet, noch het Nederlands, noch het Fries. Niet nodig, we doen al eeuwen zonder, is meegaan in de druk op verdere polarisatie tussen bevolkingsgroepen en dat komt niemand ten goede.

4. Hoe en op hokfoar mêd sil jo partij him fierder foar Fryslân en it Frysk ynsette?
De Partij voor de Dieren wil zich inzetten voor het welzijn van Friesland en de Friezen, niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren, het milieu en de natuur. De authenticiteit van Friesland moet niet verloren gaan. We moeten voor alles voorkomen dat Friesland een vee-industrie-provincie wordt, met alle ellende van dien voor mens en dier zoals op mensen overdraagbare dierziektes door overvolle stallen, luchtwegklachten door fijnstof en antibioticaresistente bacteriën zoals MRSA. Dierenwelzijn moet drastisch verbeteren en het natuurbeleid (Natura 2000, de EHS) moet serieus genomen worden. De Partij voor de Dieren wil een radicale omslag in het landbouwbeleid. Ons voedsel moet worden geproduceerd binnen de grenzen van dierenwelzijn en de draagkracht van de aarde. Schone lucht, schoon water en een schone bodem, gezond voedsel en een vitaal en leefbaar platteland staan te allen tijde voorop. Boeren ontvangen een goede prijs voor een eerlijk product en worden beloond voor het in stand houden van het landschap.

5. Mochten jo by de kommende ferkiezings keazen wurde, wêr sille jo jo yn it belang fan Fryslân persoanlik dan sterk foar meitsje?
De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de mens centraal stelt, maar een planeetbrede visie heeft. De Partij voor de Dieren is echt heel anders dan alle andere partijen omdat we denken vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk is in de politiek. Waar de andere politieke partijen hun inspanningen goeddeels richten op het behartigen van de korte-termijn belangen van de mens, probeert de Partij voor de Dieren mensen ertoe te bewegen verder te kijken dan alleen het belang van de eigen soort. Dit heeft een nieuwe politieke stroming op gang gebracht die uitgaat van het overstijgend belang dat zich niet laat vangen in termen van ‘links’ of ‘rechts’ of van traditionele levensbeschouwelijke stromingen. De Partij voor de Dieren is een seculiere emancipatiebeweging die plaats biedt aan mensen van uiteenlopende achtergronden die elkaar vinden in het streven de aarde leefbaar te houden voor mensen en voor dieren. Dit is zeker in het belang van Friesland. Boeren, burgers, maar ook de dieren en de natuur worden beter van ons programma. We behouden een leefbaar platteland, vitale dorpen en maken de wereld een beetje gezonder.

Annemarie van Gelder
Partij voor de Dieren Friesland

————————–

(sjoch ek: Ynterview mei Gert Schouwstra fan de Kristenuny)

—————————

maaie 26, 2010 20:50
Skriuw in reaksje

2 opmerkingen

  1. Rinie van der Zanden maaie 27, 08:09

    Ja, sa is it! Fryslan moat wer moaier wurde en bliuwe. En dat kin allinnich plak fine mei respect foar minsk, dier, natur en miljeu. `Duurzaam` Alles hinget nammentlik mei alles gear . En dat skine wy net goed mer te beseffen!

  2. Monique Slee maaie 27, 09:53

    De enige partij waar ik vertrouwen in heb, is de Partij voor de Dieren. Die staat 100% voor mijn idealen: een prachtig Friesland, waar de dieren buiten kunnen lopen, al valt daarin nog veel te verbeteren. Een partij die eindelijk eens niet de mens en de economie centraal stelt, maar aandacht, respect en mededogen heeft voor dier, natuur en milieu. Zonder dat is de wereld arm: sterker nog, kunnen wij niet leven, want als we doorgaan op deze manier, vernietigen wij onze planeet.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Jo mailadres wurdt net sichtber foar oare besikers fan dit webstee.
As der in stjerke by in hokje stiet, moatte jo dêr wat ynfiere.*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.