Lokwinsk oan Friisk Foriining

maaie 12, 2010 09:53

Tige achtenearre dames en hearen,

De Ried fan de Fryske Beweging út Westerlauwersk Fryslân wol jimme hjirby hiel hertlik lokwinskje mei it feit, dat jim krewearjen beleanne is mei it ta stân kommen fan in nije radio-omrop mei de moaie namme ‘Nais foon diling’.

Dat dizze nije stjoerder fan hjoed ôf oan in grutter gebiet en sadwaande mear Noardfriezen betsjinje kin mei nijsgjirrige, taalbefoarderjende programs yn de Noardfryske taal, is ús tige nei ’t sin. Wy achtsje it in unyk projekt sa’t it syn beslach kriget: yn gearwurking mei in gymnasium en skoallelearlingen, dy’t ta radioreporter oplaat wurde. Hulde!

Wy fine it ynteressant dat jimme programs tenei ek te beharkjen wêze sille oer it ynternet, alle moandeis in oere lang. De klank fan jimme Frysk hâldt ús yn de besnijing, ek al hawwe wy muoite mei it ferstean. Wy hoopje – en jimme sûnder mis ek – dat der skielk mear stjoertiid yn sit.

Wy winskje jimme fierder in soad sukses en foaral in protte nocht, wille en ynspiraasje mei dit nuttige wurk.

Mei achtinge en
freonlike groetnisse,

Renze Valk, skriuwer

maaie 12, 2010 09:53
Skriuw in reaksje

5 opmerkingen

 1. Erwin maaie 12, 03:33

  Ik ha krekt eefkes op de webside fan de Friisk Foriining sjoen, mar dy binne sa drok as in lyts baaske. In lokwinsk wurdich.

 2. pyt maaie 12, 08:57

  SEALTER WEBRADIO is yn dit ferbân ek it neamen wurdich. Ynfo op: http://stq.wikipedia.org/wiki/Seelter_Seendenge

 3. Erwin maaie 12, 17:25

  Sûnt wannear docht Wikipedia oan reklame? Ik koe de útstjoering net online beharkje. Ik kin it Sealtersk wol in bytsje lêze, mar ik ha it net fine kind.

 4. pyt maaie 13, 15:22

  Dit is in nuttige ynstruksje foar in net-kommersjeel stasjon. De útstjoerings binne sneins om de 14 dagen, lykas oanjûn yn “Do Programme…”.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.