Fryske tsjerketsjinsten 2 maaie 2010

april 29, 2010 15:55

Burgum
Prot. Tsjerke, Krústsjerke: 19.00 o. fr drs Y. Hiemstra
Earnewâld
Herf. Gem., 9.30 o. dhr. W. Tjerkstra (OW)
Eksmoarre
Prot. gem., 9.30 o. dhr. H. Giliam
Hegebeintum
Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o. da De Boer-de Boer (OW)
Hjerbeam
Fr. Oek. Wurkferbân, 9.30 o. dhr. P. Speelman (OW)
Hurdegaryp
Prot. Gem., 9.30 o. dû Th.W. Jensma (Hoftsjerke)
Jelsum
PKN Herf. Gem., 9.30 o. dhr. U. Zwaga
Koatstertille
PKN tsjerke y.w., 11.00 o. pastor G.H. Visser (griff. tsjerke)
Ljouwert
De Schakel: 9.30 o. dû B. Smilde
Twizel
Griff. tsjerke, 9.30 o. pastor G.H. Visser
Tsjom
Prot. gem., 19.30 o. dhr. H. Gileam
De Westereen
Minnistetsjerke, 9.30 o. br M. Span

boarne : Friesch Dagblad

april 29, 2010 15:55
Skriuw in reaksje

2 opmerkingen

  1. Roel april 30, 10:30

    Goed idee, Fryske tsjerketsjinsten. In Nederlânske tsjinst yn in tsjerke fol mei Friezen is krekt in komysk tonielspultsje. Neidat Luther de bibel oerset hie út it Latyn hie der eins ek fuortendaliks in Fryske komme moatten. By it ûntwikkeljen fan in standert NL taal wie de bibel fan grut belang. As der fuortendaliks in Fryske bibel west hie, dan wie de posysje fan it skreaune Frysk sterker west. Mear talen, mear wille!

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.