Streuperij gefaar foar kraanfûgels

Streuperij gefaar foar kraanfûgels

🕔22:22, 28.feb 2010

De Súd-Afrikaanske kraanfûgels binne faai. Streuperij en yllegale hannel yn de bisten binne in nije bedriging. Dat makke it Súd-Afrikaanske Volksblad juster buorkundich. Stroomtriedden binne in wichtige deadsoarsaak fan de kraanfûgels. Se fljogge dertsjin oan en bliuwe deryn hingjen. Der

Lês it folsleine artikel
17e Friesen droapen op Hilgelân

17e Friesen droapen op Hilgelân

🕔21:59, 28.feb 2010

17e Friesen-droapen op Hilgelân (Helgoland) 2010 Programma 28-30 maaie (tink der om: it is mooglik dat it programma op ûnderdielen noch feroaret) Freed 28 maaie: Moarns betiid Mei de bus út Ljouwert (fierders ek opstappe yn Drachten en Grins) 10.30

Lês it folsleine artikel
Op it puntsje fan ‘e tonge ..

Op it puntsje fan ‘e tonge ..

🕔21:41, 28.feb 2010

Ofgryslike frustrearjend: jo witte dat in wurd bestiet, jo witte de betsjutting derfan, mar it wurd wol jo mar net yn it sin komme. Nij ûndersyk liket derop te wizen dat sokke ûnderfiningen – in wurd leit jo op it

Lês it folsleine artikel
Wrâldwiid waarme winter

Wrâldwiid waarme winter

🕔12:26, 28.feb 2010

De kjeld fan dizze winter yn Nederlân makke diel út fan in gebiet fan Ierlân oant yn Sibearië dêr’t it kâlder wie as ornaris. Fergelike mei de langjierrige trochsneedtemperatuer oer it tiidrek 1971 – 2000 wie de temperatuer by ús

Lês it folsleine artikel
Chopin

Chopin

🕔10:18, 28.feb 2010

sneintemiddei 7 maart 2010 begjint om 14.30 oere yn de Âlde Wite, Tsjerkebuorren 1, Dronryp Didier Castell-Jacomin Hy spilet wurken op piano fan Frédéric Chopin en tiidgenoaten Yntree € 15 Dit jier wurdt betocht dat Chopin 200 jier lyn berne waard It

Lês it folsleine artikel
Delft

Delft Fernijd

🕔08:13, 28.feb 2010

Op twa oere riden fan Ljouwert leit it prachtige âlde Delft. De strjitten en grêften binne sfearfol en de minsken hertlik. Der binne nêst de Alde en de Nije Tsjerke prachtige musea, u.o. it Prinsenhof, dêr’t de kûgelgatten noch yn

Lês it folsleine artikel
Britsk parlemint tsjin homeopaty

Britsk parlemint tsjin homeopaty

🕔00:53, 28.feb 2010

De wittenskip wist it al lang: homeopaty wurket net. Homeopatyske medisinen binne klearebare wetter dat foar in soad jild as genêsmiddel ferkocht wurdt en gjin ynfloed hat op de sûnens fan pasjinten. No seit de polityk it ek. It Ingelske

Lês it folsleine artikel
Kleau earme en rike bern grutter

Kleau earme en rike bern grutter

🕔17:32, 27.feb 2010

Segregaasje yn Nederlân nimt ta … allinnich libbensomstannichheden rike bern ferbettere Ut it jierliks ûndersyk ‘Kinderen in Tel’, dat it ‘Verwey-Jonker instituut’ útfiert yn opdracht fan û.o. Unicef, docht bliken dat de segregaasje tusken bern yn efterstânswiken en bern yn bettere

Lês it folsleine artikel
Swiere ierdskok Sjily

Swiere ierdskok Sjily

🕔16:06, 27.feb 2010

Nei Japan is fannacht it Súd-Amerikaanske lân Sjily ek troch in ierdskok troffen.  De skok wie mei in krêft fan 8,8 op ‘e skaal fan Richter gâns swierder as dy yn Japan. Der binne al mear as tachtich deaden teld

Lês it folsleine artikel
Trochdonderje mei dy weryndieling

Trochdonderje mei dy weryndieling Fernijd

🕔14:56, 27.feb 2010

Mei foarbygean fan de beslútfoarming yn de Twadde en Earste Keamer is de troch de bestjoerders fan de 5 weryndielingsgemeenten al in siktaris beneamd. Der wurdt blykber fan útgien dat men de Keamers yn de bûse hat. Sa fan as

Lês it folsleine artikel