Km-heffingbehear yn Ljouwert

Km-heffingbehear yn Ljouwert

🕔17:09, 31.Jan 2010

CDA-Twaddekeamerlid Sander de Rouwe wol derfoar soargje dat it administraasjeplak fan de kilometerheffing nei Ljouwert ta komt, mocht de kilometerheffing trochgean. Neffens de gemeente gjin gek idee. It Sintraal Justisjeel Ynkasso Buro soe in gaadlik plakje wêze.  It kin boppedat

Lês it folsleine artikel
Brief út 1795 fan Fries

Brief út 1795 fan Fries Fernijd

🕔09:51, 31.Jan 2010

Yn Emmen is in bysûndere brief fûn dy’t op 19 maart 1795 skreaun is. Yn de brief wurdt sprutsen oer de nije regearing fan dy tiid. In ôffurdiging fan de Universiteit fan Amsterdam achte de brief sa nijsgjirrich dat se

Lês it folsleine artikel
Bijen ferbaarnd

Bijen ferbaarnd Fernijd

🕔09:45, 31.Jan 2010

Foar de twadde kear yn koarte tiid is ymker Pim Lemmers it slachtoffer wurden fan ûnbekenden dy’t it op syn bijen fersjoen hawwe. Hy waard belle dat de heasouder op bernebuorkerij ’t Molentje yn Heemskerk yn de brân stie. Op

Lês it folsleine artikel
SP fraude Skarsterlân

SP fraude Skarsterlân

🕔19:39, 30.Jan 2010

It lanlik partijbestjoer fan de Sosjalistyske Partij fynt de fraude dy’t dizze wike oan it ljocht kaam by de wurkgroep Skarsterlân ûnakseptabel. De partij nimt it setten fan in falske hantekening heech op en sil sels in ûndersyk dwaan nei

Lês it folsleine artikel
Unyk winterfenomeen: polar low

Unyk winterfenomeen: polar low

🕔19:37, 30.Jan 2010

Us lân hat fan ’e moarn en fannacht betiid te krijen hân mei it foarbykommen fan in frijwat unyk winterfenomeen: in polar-low. Dy steuring, kommend út de poalstreken, is folle mei in belle tige kâlde loft wêryn’t dy oant 40

Lês it folsleine artikel
Yn it teken fan Chopin

Yn it teken fan Chopin

🕔19:33, 30.Jan 2010

Coopmanshûskonserten sneintemiddei 7 maart 2010 om 14.30 uur yn de Âlde Wite, Tsjerkebuorren 1, Dronryp  Didier Castell-Jacomin spilet wurken op piano fan  Frédéric Chopin en tiidgenoaten Op it programma steane û.o. it ‘Extrair des saisons’ fan Tchaikovsky, de nocturne ‘La séparation’

Lês it folsleine artikel
MP: gjin spul mei Barroso oer natuer

MP: gjin spul mei Barroso oer natuer

🕔17:33, 30.Jan 2010

Fan ’e wike moast minister-presidint Balkenende yn de Twadde Keamer fragen beänderje oer in opmerklike briefwikseling tusken him en de foarsitter fan de Europeeske Kommisje, Barroso. Balkenendes brief is al stjoerd op 13 july ferline jier en Barroso’s reaksje is

Lês it folsleine artikel
16de Lustrum fan it WSSFS is in feit

16de Lustrum fan it WSSFS is in feit

🕔12:42, 30.Jan 2010

Fan 19 oant 23 jannewaris hat it WSSFS, it Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje, har 16de lustrum fierd. Dit lustrum hie as tema ‘80 troch de bocht’. It hat in slagge wike west mei in grutte opkomst fan âld-leden

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 31-01

Fryske tsjerketsjinsten 31-01

🕔11:51, 30.Jan 2010

Achlum, Prot. gem., 9.30 o. dhr. B. Visser Broek, Herv. Gem., 9.30 o. dhr. H. Gileam Burgum, Krústsjerke: 19.00 o. dû H. Wagenaar Deinum, PKN-gem., 9.30 o. dû H. Wagenaar Droegeham, Ned. Herf. Gem. (PKN), 9.30 o. dhr. P. Fortuin

Lês it folsleine artikel
50e boeremoeting

50e boeremoeting

🕔11:12, 30.Jan 2010

Fan woansdei 3 oant sneon 6 febrewaris 2010 organisearret in wurkgroep út namme fan Stichting Fryske Rie yn Ljouwert de 50e Ynterfryske útwiksel tusken boeren út it Dútske Noard- en East-Fryslân en boeren út ‘ús’ saneamde Westerlauwersk Fryslân. Yn 1959

Lês it folsleine artikel