Nij harkboek fan Hylke Speerstra

Nij harkboek fan Hylke Speerstra

🕔11:40, 30.Oct 2009

It lêste boek fan Hylke Speerstra, “De kâlde krústocht”, is der no ek as harkboek. De âlve iisferhalen steane op seis CD’s en binne ynsprutsen troch de skriuwer sels. De útjefte fan dit nije harkboek is in inisjatyf fan Rotary

Lês it folsleine artikel
‘Fan de stêd en it libben’ nominearre

‘Fan de stêd en it libben’ nominearre

🕔11:36, 30.Oct 2009

De foarstelling Fan de stêd en it libben fan it Fryske toanielselskip Tryater is nominearre foar de AVRO Toneel Publieksprijs 2009-2010. Yn Fan de stêd en it libben stiet de grutte stêd sintraal as in metafoar foar it libben. Geastich,

Lês it folsleine artikel
Gearwurking skoallen en bedriuwen

Gearwurking skoallen en bedriuwen

🕔22:05, 29.Oct 2009

Hjoed sil op in feestlike gearkomste yn Bakkefean it startskot jûn wurde foar in grutskalich gearwurkingsprojekt tusken ûnderwiisynstellings en it technysk bedriuwslibben yn Noard-Nederlân. Mei-inoar giet it dêrby om 250 bedriuwen,  30 vmbo-skoallen en alle 5 de ROC’s. It haaddoel

Lês it folsleine artikel
JITIIZER

JITIIZER

🕔16:46, 29.Oct 2009

Wat is moaier foar in band as om der op it hichtepunt mei op te hâlden? JITIIZER hat goed 18 jier in soad wille hân, fan poppoadia en lytse kroechjes yn it begjin oant alle grutte Fryske festivals fan de

Lês it folsleine artikel
It raarste Hollânsk yn Fryslân

It raarste Hollânsk yn Fryslân

🕔14:56, 28.Oct 2009

De Nederlandse Taalunie hat oan it grutte publyk de fraach foarlein wêr’t it Nederlânsk (les Hollânsk) it moaist en wêr it raarst útsprutsen wurdt. Ut de antwurden docht bliken dat neffens de measten de lûding yn Haarlem it moaist is.

Lês it folsleine artikel
Twadde taal kin net útset wurde

Twadde taal kin net útset wurde

🕔12:57, 28.Oct 2009

Sa gau’t minsken in twadde taal leard hawwe, kinne se dy net mear útskeakelje; ek net as se har memmetaal brûke. Dat is in goede saak, want de kennis fan sa’n twadde taal makket it lêzen van in tekst yn

Lês it folsleine artikel
Duorsum hout en duorsum ûndernimme

Duorsum hout en duorsum ûndernimme

🕔12:45, 28.Oct 2009

Sawol de opdrachtjouwer as de opdrachtnimmer kinne op ferskillende wizen bydrage oan duorsum ûndernimmen. Nim bygelyks it stimulearjen fan ferantwurde  boskbehear. Troch yn projekten FSC-sertifisearre hout foar te skriuwen, ferplichtet de opdrachtjouwer de oannimmer om gebrûk te meitsjen fan mei

Lês it folsleine artikel
Klup fan Rome hat gearkomste

Klup fan Rome hat gearkomste

🕔12:41, 28.Oct 2009

De Klup fan Rome trunet oan op rappe aksje om it gefaar fan in katastrofale klimaatferoaring ôf te kearen. Regearingen hawwe biljoenen dollars útlutsen foar it stabilisearjen fan it finansjele systeem, no moat der ek genôch jild op it kleed

Lês it folsleine artikel
Frysktalige iPhone-applikaasje

Frysktalige iPhone-applikaasje

🕔12:15, 28.Oct 2009

Understeand parseberjocht komt fan Omrop Fryslân: Yn opdracht fan Omrop Fryslân hat Speak in nijsapplikaasje ûntwikkele foar de Apple iPhone en de iPod Touch. In unyk produkt, omdat it de earste Frysktalige iPhone-applikaasje is. In grut publyk kriget dêrmei tige

Lês it folsleine artikel
Ynskriuwing Willewike iepen

Ynskriuwing Willewike iepen

🕔11:57, 28.Oct 2009

De ynskriuwing  foar de ‘willewike 2010’ is iepen. De willewike is in wike dy’t hâlden wurdt yn de maaiefakânsje. It is in wike foar bern fan groep 6 fan de basiskoalle ôf oant en mei de tredde klasse fan it

Lês it folsleine artikel