Eareprofessoraat foar De Boer

Eareprofessoraat foar De Boer

🕔22:10, 31.Oct 2009

Moandei 26 oktober 2009 – Op de grifformearde teologyske fakulteit yn Sarospatak (Hongarije) is ferline wike tongersdei in eareprofessoraat útrikt oan de Nederlanner Prof.Dr. Erik A. de Boer, bysûnder heechlearaar skiednis fan de Reformaasje oan de Vrije Universiteit yn Amsterdam. Hy

Lês it folsleine artikel
Nij Sealterfrysk wurdboek

Nij Sealterfrysk wurdboek

🕔22:00, 31.Oct 2009

De Seelter Buund siket om sponsors foar it nije wurdboek fan de taalwittenskipper Marron Fort. De printkosten binne 22.000 euro. Fort skreau earder al in wurdboek mei 35.000 Sealterfryske wurden, mei it Dútsk as ferklearjende taal. Yn 1798 ferskynde de earste

Lês it folsleine artikel
Lantsjepik

Lantsjepik

🕔12:07, 31.Oct 2009

As famke haw ik ris by in omke en muoike útfanhûze. Dy wennen poer op ’e romte by Stobbegea. Se seine trouwens altyd Stobbegat. Neffens omke hie it sa altyd hjitten, mar omdat de minsken dêr leaver net yn in

Lês it folsleine artikel
Opsterlân frjemd yn de knipe

Opsterlân frjemd yn de knipe

🕔10:41, 31.Oct 2009

De gemeenten Smellingerlân en It Hearrenfean wolle fusearje. Frjemd is fansels dat de gemeenten dan net tsjinelkoar oan lizze. De gemeente Opsterlân leit der noch tusken en is net fan doel om oan dizze fúzje mei te dwaan. De gemeente

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 1 novimber

Fryske tsjerketsjinsten 1 novimber

🕔10:39, 31.Oct 2009

Fryske tsjinsten Damwâld, Griff. tsjerke de Ontmoeting: 9.30 o. dû S. Feenstra Dokkum, Prot. tsjerke, De Herberg: 9.30 o. dû P. Beintema Drachten, Grutte tsjerke: 9.30 o. dû A.J. Nicolai Earnewâld, Herf. Gem., 9.30 o. dhr. J. Koops (OW) De

Lês it folsleine artikel
Stellingwarven betrekken stellings

Stellingwarven betrekken stellings

🕔10:35, 31.Oct 2009

Berkoop. Op donderdagaovend 19 november orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte in et kader van Stellingwarf 700 de lezing Ni’je stellings betrekken deur de Stellingwarven die verzorgd wodden zal deur Hans van Borselen uut De Fochtel. De heer Van Borselen is publicist

Lês it folsleine artikel
Bing sil no oan promoasje dwaan

Bing sil no oan promoasje dwaan

🕔10:30, 31.Oct 2009

It is alwer in pear moanne lyn dat www.bing.com online gie. De websneuper fan Microsoft docht it ridlik goed en pakt wat merkoandiel. No hat Microsoft in grut budzjet fan 100 miljoen euro beskikber steld om de websneuper te promoaten.

Lês it folsleine artikel
Dochs in moai alternatyf

Dochs in moai alternatyf

🕔20:47, 30.Oct 2009

Mei 300 kilometer yn ’e oere yn goed trije oeren nei Parys? Mei de Thalys kin it en stêden as Parys en Antwerpen wurde better berikber! Fan 13 desimber ôf kinne wy mei 300 kilometer yn ’e oere nei Parys,

Lês it folsleine artikel
Balkenende presidint Europa?

Balkenende presidint Europa?

🕔11:45, 30.Oct 2009

Premier Balkenende soe wolris de earste presidint wurde kinne fan Europeeske Uny. De Britske âld premier Tony Blair wurdt sels troch syn eigen sosjalistyske partijgenoaten net mear stipe. Foarsitter Joseph Daul fan de grutte kristendemokratyske fraksje EVP yn it Europarlimint

Lês it folsleine artikel
Gjin foie gras Hearrenfean

Gjin foie gras Hearrenfean

🕔11:43, 30.Oct 2009

Restaurants en caterings op It Hearrenfean hawwe ôfpraat om gjin foie gras mear op it menu te setten. Foie gras is ferfette guozze- of einelever, dêr’t de bisten ûnder twang foar fuorre wurde moatte. It Hearrenfean is it earste plak yn

Lês it folsleine artikel