Skoalbern jouwe advys

Skoalbern jouwe advys

🕔16:11, 30.mei 2015

Rûm hûndert skoalbern út it fuortset ûnderwiis hawwe ôfrûne freed wilens it JeugdWaterCongres yn de Lemmer harren advizen presentearre oer duorsum wetterbehear, wetterkwaliteit en feiligens. In fiifkoppige sjuery besteande út dykgraaf Paul van Erkelens, wethâlder Mirjam Bakker fan de gemeente

Lês it folsleine artikel
Bernedeiferbliuw De Tovervis fan Smallsteps yn Drachten

Bernedeiferbliuw De Tovervis fan Smallsteps yn Drachten Fernijd

🕔08:30, 30.mei 2015

Op sneon 6 juny 2015 is it feest op bernedeiferbliuw De Tovervis yn Drachten. It bernedeiferbliuw fan organisaasje Smallsteps wurket sûnt 2011 mei in belied dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. De Tovervis hat dat trajekt

Lês it folsleine artikel
Fryske Foarlêswike

Fryske Foarlêswike Fernijd

🕔09:00, 26.mei 2015

Oeral yn Fryslân wurdt fan 1 o/m 5 juny foarlêzen yn it Frysk oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedei-ferbliuwen en by gastâlders. Der wurdt foarlêzen troch pakes en beppes, troch heiten en memmen, mar der binne ek bekende Friezen dy’t harren

Lês it folsleine artikel
Fragen oer wankende sluting skoalle Boksum

Fragen oer wankende sluting skoalle Boksum

🕔11:50, 25.mei 2015

It soe skande wêze as de skoalle yn Boksum slute soe. As foaroprinner yn it trijetalige ûnderwiis hat krekt sa’n skoalle in wichtich plak yn it provinsjale belied. Dat seit de Steatefraksje fan de FNP yn skriftlike fragen oan deputearre

Lês it folsleine artikel
Praktyske ferkearsproef 2015

Praktyske ferkearsproef 2015

🕔08:30, 20.mei 2015

It is wer safier! Dizze wike wurdt al wer foar de 25e kear de praktyske ferkearsproef holden. Hast 469 learlingen fan 23 basisskoallen yn de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel dogge deroan mei. Dêrfoar fytse se in rûte troch Boalsert. Rûte mei

Lês it folsleine artikel
Unferwachte ûnderwerpen yn vwo-eksamen natuerkunde

Unferwachte ûnderwerpen yn vwo-eksamen natuerkunde

🕔22:51, 18.mei 2015

Moandeitemiddei bûgden 20.750 vwo’ers har oer it eksamen natuerkunde. It eksamen wie yn ferhâlding koart, mar befette twa fragen oer modellearjen, in ûnderwerp dat hast nea foarkomt yn natuerkunde-eksamens. Dosint Ade Hoekstra fan it Stad & Esch yn Meppel seach

Lês it folsleine artikel
Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling

Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling

🕔13:55, 16.mei 2015

Boartsjendewei in taal derby Op woansdei 13 maaie wie it feest op pjutteboartersplak De Bernejister yn Easternijtsjerk. It pjutteplak fan Stichting Peuterspeelzalen Dongeradiel wurket sûnt april 2012 mei in belied dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern

Lês it folsleine artikel
Boargemaster jout gastles op skoalle yn Feanwâlden

Boargemaster jout gastles op skoalle yn Feanwâlden

🕔13:13, 30.apr 2015

Feanwâlden – Op woansdei 29 april hat boargemaster Sicko Heldoorn fan de gemeente Dantumadiel in gastles jûn op de OBS Dr. Theun de Vriesskoalle yn Feanwâlden. It ûnderwerp fan de gastles wie de de lokale oarlochsskiednis. Sa hie de boargemaster it

Lês it folsleine artikel
Hjoed begjint CITO-toets foar groep 8

Hjoed begjint CITO-toets foar groep 8

🕔10:33, 21.apr 2015

Alle bern út groep 8 meitsje fan hjoed ôf de CITO-toets nije styl. Der binne twa wichtige feroaringen oanbrocht. Alderearst tsjinnet de toets as twadde miening njonken it advys fan de ûnderwizer. Dat advys fan skoalle is liedend. Twad moatte wol alle learlingen de toets meitsje;

Lês it folsleine artikel
Meartalich ûnderwiis, in stap foarút

Meartalich ûnderwiis, in stap foarút

🕔14:35, 20.apr 2015

Woansdei 22 april wurdt yn Drachten troch ferskate partijen in ûnderwiiskongres organisearre foar it Fryske basis- en fuortset ûnderwiis dêr’t meartaligens sintraal yn stiet. De dei begjint mei it oanbieden fan Referinsjeramt Frysk oan deputearre Jannewietske de Vries. It referinsjeramt

Lês it folsleine artikel

Opjefte Nijsbrief

De nijsgjirrichste berjochten fan de wike ûntfange? Jou jo dan op foar ús nijsbrief. Wy hawwe al 1 113 leden!

Boot huren Bootnodig

Kommentaar fan koartby

 • Gurbe

  Gurbe

  It is mar krekt wêr't je bliid mei binne...

  Lit artikel sjen
 • Aage M

  Aage M

  Moai stikje Abe. Mearttaligens as de oarsaak fan de delgong fan it Frysk en in ferwiising nei it baskysk underwiis. …

  Lit artikel sjen
 • Abe de Vries

  Abe de Vries

  Hjoed ek as opinystik yn it Friesch Dagblad.

  Lit artikel sjen
 • Abe de Vries

  Abe de Vries

  Sjoch: Ferlet fan Frysk. http://www.fers2.eu/opiny11-270515-riemersmadevries.html

  Lit artikel sjen