Juffers en masters: dêr draait it om.

Juffers en masters: dêr draait it om.

🕔11:53, 30.jul 2015

Pier Bergsma Wy hawwe yn ús lân tûzenen dy’t om it ûnderwiis hinne hingje. Ast de wurden ‘raad’ en ‘onderwijs’ yntypst op Google dan krigest yn 0.23 sekonden mear as fjouwer miljoen hits. Wy hawwe in Onderwijsraad, in PO raad,

Lês it folsleine artikel
Taalmetoade Frysk op de iPad

Taalmetoade Frysk op de iPad

🕔07:44, 22.jul 2015

‘It is leuk, hiel maklik om te brûken én hoechst gjin boeken mei nei skoalle te tôgjen’, seit in learling fan it Singelland Lyseum. Hy leart op skoalle Frysk mei de nije digitale taalmetoade Searje 36. Op it CSG Bogerman binne

Lês it folsleine artikel
Frysk: it leukste fak foar de iPad

Frysk: it leukste fak foar de iPad

🕔21:36, 9.jul 2015

‘It is leuk, hiel maklik om te brûken én hoechst gjin boeken mei nei skoalle te tôgjen’, seit in learling fan it Singelland Lyseum. Hy leart op skoalle Frysk mei de nije digitale taalmetoade Searje 36. Op it CSG Bogerman

Lês it folsleine artikel
‘Next Level’ op skoalle

‘Next Level’ op skoalle

🕔16:41, 2.jul 2015

Deputerre Sietske Poepjes yntrodusearret freed 3 july tegearre mei Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool, ûnderwisadvystsjinst Cedin, it PCBO Tytsjerksteradiel en ynisjatyfnimmer Harvest Social Enterprise it ynnovative programma Next Level School. Wêr:                     Stenden Hogeschool (boardroom), Rengerslaan 8, 8917 Ljouwert Wannear :    

Lês it folsleine artikel
Wetterskip Fryslân stelt fiif stúdzjebeurzen beskikber

Wetterskip Fryslân stelt fiif stúdzjebeurzen beskikber Fernijd

🕔08:30, 30.jun 2015

De wettersektor hat gouden hannen en knappe koppen nedich foar de takomst fan de sektor. Foar Wetterskip Fryslân reden om de jongerein fia ferskillende projekten yn ‘e kunde komme te litten mei de alsidigens fan wetter en technyk en se te

Lês it folsleine artikel
‘Hâld op mei feringelsking heger ûnderwiis’

‘Hâld op mei feringelsking heger ûnderwiis’

🕔14:38, 27.jun 2015

Opliedings yn it heger ûnderwiis moatte minder faak Ingelsk as fiertaal hawwe. Dat skriuwe tsientallen heechleararen, wittenskippers en skriuwers yn in manifest. Dat meldt De Telegraaf. Hja steure har oan de ‘hast totalitêre’ feringelsking op skoallen. It Nederlânsk wurdt ferwaarloazge,

Lês it folsleine artikel
Skoalbern dy’t dosinten skôgje: omkearde wrâld?

Skoalbern dy’t dosinten skôgje: omkearde wrâld?

🕔16:38, 25.jun 2015

It Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) wol dat skoalbern in rol spylje by it skôgjen fan de dosint. Skoalbern dy’t leararen skôgje, dat heart as de wrâld op syn kop. Wat wol it LAKS mei dit plan? Wêrom dit plan?

Lês it folsleine artikel
Gearwurking Fryske Akademy en Universiteit fan Nanjing

Gearwurking Fryske Akademy en Universiteit fan Nanjing

🕔14:39, 22.jun 2015

De Fryske Akademy giet op it mêd fan taalûndersyk en minderheidstalen in lange gearwurking oan mei de Sineeske Universiteit fan Nanjing. Hjoed wurdt der yn Ljouwert in oerienkomst tekene tusken de Akademy en it China Center for Linguistic and Strategic

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar Frysk op skoalle

Subsydzje foar Frysk op skoalle

🕔08:00, 20.jun 2015

It fuortset ûnderwiis en middelber beropsûnderwiis kin gebrûk meitsje fan de fernijde subsydzjeregeling ‘lesoeren Frysk yn it ûnderwiis’ fan 1 july oansteande ôf. De regeling makket it mooglik dat it fak Frysk ek nei de earste klasse as karfak en

Lês it folsleine artikel
Ferkearde normearring: learlingen dochs sakke

Ferkearde normearring: learlingen dochs sakke

🕔09:42, 17.jun 2015

Twa HAFU-eksamenlearlingen fan it Bogermankolleezje yn Snits dy’t ferline wike te hearren krigen dat hja slagge wiene, binne dochs noch sakke. It Bogermankolleezje ûntduts dizze wike dat it in ferkearde normearring brûkt hie foar it eksamenfak skiekunde. Alle 59 HAFU-learlingen

Lês it folsleine artikel

Opjefte Nijsbrief

De nijsgjirrichste berjochten fan de wike ûntfange? Jou jo dan op foar ús nijsbrief. Wy hawwe al 10 951 leden!

Boot huren Bootnodig

Kommentaar fan koartby

 • Rob

  Rob

  @Arjen: Dit had ik nooit verwacht. Internet staat bol van de reaguurders die geen kennis van een specifiek onderwerp hebben …

  Lit artikel sjen
 • Arjan van der Werff

  Arjan van der Werff

  Ik ha efkes wat ynfo sykje op WWW.GOOGLE.FRL QUOTE AAGE "It trijemanskip foarmde in oergongs regear nei dat Napoleon dyn macht …

  Lit artikel sjen
 • Arjan van der Werff

  Arjan van der Werff

  qoute rob "Fieder hiest earder yn’e diskusje sein dat de situaasje fan de Krim en Kosovo itselde is. Ik soe …

  Lit artikel sjen
 • Arjan van der Werff

  Arjan van der Werff

  Earst oer de taal freegje: it turks, koerds, nederlânsk en frysk hawwe wat, wat itselde is. Qoute Rob: "Ik bin hikke …

  Lit artikel sjen