‘Next Level’ op skoalle

‘Next Level’ op skoalle

🕔16:41, 2.jul 2015

Deputerre Sietske Poepjes yntrodusearret freed 3 july tegearre mei Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool, ûnderwisadvystsjinst Cedin, it PCBO Tytsjerksteradiel en ynisjatyfnimmer Harvest Social Enterprise it ynnovative programma Next Level School. Wêr:                     Stenden Hogeschool (boardroom), Rengerslaan 8, 8917 Ljouwert Wannear :    

Lês it folsleine artikel
Wetterskip Fryslân stelt fiif stúdzjebeurzen beskikber

Wetterskip Fryslân stelt fiif stúdzjebeurzen beskikber Fernijd

🕔08:30, 30.jun 2015

De wettersektor hat gouden hannen en knappe koppen nedich foar de takomst fan de sektor. Foar Wetterskip Fryslân reden om de jongerein fia ferskillende projekten yn ‘e kunde komme te litten mei de alsidigens fan wetter en technyk en se te

Lês it folsleine artikel
‘Hâld op mei feringelsking heger ûnderwiis’

‘Hâld op mei feringelsking heger ûnderwiis’

🕔14:38, 27.jun 2015

Opliedings yn it heger ûnderwiis moatte minder faak Ingelsk as fiertaal hawwe. Dat skriuwe tsientallen heechleararen, wittenskippers en skriuwers yn in manifest. Dat meldt De Telegraaf. Hja steure har oan de ‘hast totalitêre’ feringelsking op skoallen. It Nederlânsk wurdt ferwaarloazge,

Lês it folsleine artikel
Skoalbern dy’t dosinten skôgje: omkearde wrâld?

Skoalbern dy’t dosinten skôgje: omkearde wrâld?

🕔16:38, 25.jun 2015

It Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) wol dat skoalbern in rol spylje by it skôgjen fan de dosint. Skoalbern dy’t leararen skôgje, dat heart as de wrâld op syn kop. Wat wol it LAKS mei dit plan? Wêrom dit plan?

Lês it folsleine artikel
Gearwurking Fryske Akademy en Universiteit fan Nanjing

Gearwurking Fryske Akademy en Universiteit fan Nanjing

🕔14:39, 22.jun 2015

De Fryske Akademy giet op it mêd fan taalûndersyk en minderheidstalen in lange gearwurking oan mei de Sineeske Universiteit fan Nanjing. Hjoed wurdt der yn Ljouwert in oerienkomst tekene tusken de Akademy en it China Center for Linguistic and Strategic

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar Frysk op skoalle

Subsydzje foar Frysk op skoalle

🕔08:00, 20.jun 2015

It fuortset ûnderwiis en middelber beropsûnderwiis kin gebrûk meitsje fan de fernijde subsydzjeregeling ‘lesoeren Frysk yn it ûnderwiis’ fan 1 july oansteande ôf. De regeling makket it mooglik dat it fak Frysk ek nei de earste klasse as karfak en

Lês it folsleine artikel
Ferkearde normearring: learlingen dochs sakke

Ferkearde normearring: learlingen dochs sakke

🕔09:42, 17.jun 2015

Twa HAFU-eksamenlearlingen fan it Bogermankolleezje yn Snits dy’t ferline wike te hearren krigen dat hja slagge wiene, binne dochs noch sakke. It Bogermankolleezje ûntduts dizze wike dat it in ferkearde normearring brûkt hie foar it eksamenfak skiekunde. Alle 59 HAFU-learlingen

Lês it folsleine artikel
Basisskoallen yn Fryslân oan ’e slach mei muzykûnderwiis

Basisskoallen yn Fryslân oan ’e slach mei muzykûnderwiis

🕔09:38, 15.jun 2015

Basisskoallen dy’t mear muzyk yn de klasselokalen klinke litte wolle, kinne mei Keunstwurk alfêst in quickscan oer it muzykûnderwiis ynfolje. De quickscan bestiet út sa’n 20 fragen wêrmei’t skoallen sicht krije op de hjoeddeiske situaasje fan it muzykûnderwiis. Op basis

Lês it folsleine artikel
Fuortsmiten eksamens Belgyske universiteit weromfûn

Fuortsmiten eksamens Belgyske universiteit weromfûn

🕔10:04, 12.jun 2015

Sa’n tachtich studinten fan de Katholieke Universiteit Leuven kinne ferromme sykhelje. Harren fuortrekke eksamenpapieren binne weromfûn. Hja hoege har eksamen no net oer te dwaan. Fan ‘e wike waard bekendmakke dat himmelders by fersin it eksamen fuortsmiten hiene. It gong

Lês it folsleine artikel
Mear basisskoallen hâlde op mei tradisjoneel skoalroaster

Mear basisskoallen hâlde op mei tradisjoneel skoalroaster

🕔07:22, 10.jun 2015

Hieltyd mear basisskoallen litte de bern tusken de middei op skoalle ite en earder nei hûs ta gean. De skoallen stappe hieltyd faker fan it tradisjonele skoalroaster ôf. Dat lit DUO ûnderwiisûndersyk woansdei witte. By it klassike skoaltidemodel begjinne bern

Lês it folsleine artikel

Opjefte Nijsbrief

De nijsgjirrichste berjochten fan de wike ûntfange? Jou jo dan op foar ús nijsbrief. Wy hawwe al 11 453 leden!

Boot huren Bootnodig

Kommentaar fan koartby

 • Cor Jousma

  Cor Jousma

  It begruttet jo om de gewoane Griken, mar ja dy foarmje no ienris it grutste part fan de mienskip. Dy …

  Lit artikel sjen
 • Hylke

  Hylke

  Boppesteande fyn ik mar krom redenearen. In wurd definiearje mei it wurd sels is al nuver. Miskien kinne wy noch in label'tsje …

  Lit artikel sjen
 • Hylke

  Hylke

  Yn't earste plak ha de Griken it foaral oan harren sels te tanken liket my. Se ha in swakke ekonomy. Jierrenlang …

  Lit artikel sjen
 • Jan Hiemstra

  Jan Hiemstra

  Nettsjinsteande dat berjocht slacht yn it fúzjeproses fan de NHL en Stenden it Ingelsk noch foar master op, koene wy …

  Lit artikel sjen