Ferkiezings Twadde Keamer

Ferkiezings Twadde Keamer

🕔10:33, 21.Feb 2017

Op 15 maart binne de 2e keamer ferkiezings, docht dat sear? Jawis, alderhande partijen dogge er oan mei. Tefolle partijen, nee elkenien is syn/har eigen partij en it skifte harren fansels. Elkenien hat syn eigen programma en allegearre wol se

Lês it folsleine artikel
Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

🕔10:06, 21.Feb 2017

Oan de Twadde Keamerferkiezingen op 15 maart dogge allinnich lanlike partijen mei. In protte Friezen fine it wichtich dat dy partijen ek opkomme foar Fryske belangen. De Ried fan de Fryske Beweging hat dêrom in analyze makke fan de ferkiezingsprogramma’s

Lês it folsleine artikel
Frysktalige Wikipedia en autisme!

Frysktalige Wikipedia en autisme!

🕔10:27, 18.Feb 2017

Understeand skriuwen kin ik net kwyt op it plak dêr’t it thúsheart. Dochs bin ik fan miening dat by de Wikipedy sa stadichoan in misstân hearsket en dat it tiid wurdt om dy nei bûten te bringen. By de Wikipedy

Lês it folsleine artikel
Gedicht: troch de glêzen…

Gedicht: troch de glêzen…

🕔08:44, 18.Feb 2017

troch de glêzen… dûbele leeftydskoarting gâns oars by Hâns Oars twadde bril fergees fergees heartastel mei tegoedbon foar in bril trije brillen foar de priis fan ien ik sjoch troch de glêzen de bril net mear miskien moat ik mar

Lês it folsleine artikel
Taalsear is krekt as lânskipspine

Taalsear is krekt as lânskipspine

🕔21:55, 13.Feb 2017

Wat ferwaarleazge wurdt kin wol wearde ha, mar alles fan wearde is warleas. Ferwar is lykwols nét sinleas, ornearret Nanne Hoekstra. Minsken witte langer net mear hoe’t jirpels sean wurde moatte; dat, boeren kinne wol ophâlde mei de jirpelbou. In

Lês it folsleine artikel
Gedicht fan Priegel: ‘Kado’

Gedicht fan Priegel: ‘Kado’

🕔09:18, 10.Feb 2017

Kado Doe’t ik op in dei yn it gers lei net fier fan ’e Ie seach ik by ’t mimerjen hiel koart boppe my wêr’t de sinne wie. Tocht ik, wie de sinne no in hiel grutte ballon dy’t fêstsiet oan

Lês it folsleine artikel
Mei twa mjitten taapje

Mei twa mjitten taapje

🕔08:10, 6.Feb 2017

Op 4 desimber 2015 fernielde in Dútsk frachtskip de Friesenbrücke oer de Ems by Weener, mei as gefolch dat de treinferbining tusken Grins en Leer útfoel. It moat neffens de autoriteiten fiif  jier duorje foar’t dy wichtige ferbining tusken Noard-Nederlân

Lês it folsleine artikel
Skreaun Frysk yn opmars

Skreaun Frysk yn opmars

🕔08:30, 6.Jan 2017

Sawat in jier lyn stie op It Nijs in berjocht mei as kop ‘Fryske Akademy: hieltyd mear Friezen skriuwe Frysk’. It gie oer in ûndersyk ûnder in lytse 3200 Friezen dêr’t út bliken die dat it Frysk net minder brûkt

Lês it folsleine artikel
Jild foar it Frysk

Jild foar it Frysk

🕔11:53, 4.Jan 2017

Yn in ynstjoerd stik yn de LC fan 19 desimber neamt Luuk Hazelhoff jild bestege oan it Frysk ta weismiten keard. Hy stelt út om dat oan de earmen yn ús mienskip te jaan. Dat is in bekende trúk fan

Lês it folsleine artikel
Frysk blinder!

Frysk blinder!

🕔15:44, 25.Dec 2016

Dat it Frysk der faai foar stiet is wol dúdlik. De lêste fyftich jier is der mear Frysk ferlern gien as fiifhûndert jier dêr foar. Dat hat alderhande oarsaken: net fan belang fine, sleauwichheid en ûnkunde Fryskpraters. Tink bygelyks oan

Lês it folsleine artikel