Aksje plaknammen Waadhoeke

Aksje plaknammen Waadhoeke

🕔09:38, 17.Mar 2017

Yn de nije gemeente Waadhoeke soene alle minsken gelyk wêze moatte. De minsken út it eardere Littenseradiel en Menameradiel hawwe it rjocht om Frysktalige plaknammen te fieren en de minsken út de eardere gemeenten Frjentsjerteradiel en It Bilt hawwe dat

Lês it folsleine artikel
Iepen brief oan de riedsleden fan Frjentsjerteradiel

Iepen brief oan de riedsleden fan Frjentsjerteradiel

🕔08:31, 7.Mar 2017

Achte riedsleden, Yn de plannen oangeande de fúzjegemeente Waadhoeke kom ik in aspekt tsjin dat ik net lyk krije kin mei ús demokratyske rjochten. By dy weryndieling ûntstiet in nij rjochtsgebiet, mei foar alle ynwenners deselde rjochten. Soks op basis

Lês it folsleine artikel
Ferskûle programpunten

Ferskûle programpunten

🕔11:28, 2.Mar 2017

As men de stânpunten fan ûnderskate partijen beharket, dan komme der soms konsekwinsjes út, dy’t se miskien leaver wat ferburgen hâlde wolle. Ik kom sa op in stik of trije, mar der is grif wol mear te betinken. 1. It

Lês it folsleine artikel
Foto’s

Foto’s

🕔08:00, 2.Mar 2017

Foto’s De foto’s fan eartiids ik sil se bewarje sa kin ik oantinkens foar jierren koesterje   Want al binne se troch de jierren ferkleure hja toane noch altyd hiel dúdlik myn libben   Want foto’s fan eartiids achteryn de

Lês it folsleine artikel
‘Sijke’, ferhaal fan Jehannes

‘Sijke’, ferhaal fan Jehannes

🕔15:36, 27.Feb 2017

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krige de redaksje in ferhaal tastjoerd: ‘Sijke’. ‘Yn ’e skiterij, heite!’ Ik stie yn in lange rigele foar de kassa fan de supermerk. Myn frou hie yn de folder lêzen dat de Edet-Soft

Lês it folsleine artikel
Gedicht: ‘ûnder druk wurdt alles floeiber’

Gedicht: ‘ûnder druk wurdt alles floeiber’

🕔10:00, 25.Feb 2017

ûnder druk wurdt alles floeiber ús Fryske taal stiet ûnder fjoer dêr kin ik lykwols net oer hoe sizze jo no moaier “smûk skaadzjend beamtegrien” no dat wit neffens my net ien minsken brûk dêrom jim ferstân praat, skriuw, tink

Lês it folsleine artikel
Gedicht fan Inne Bilker: ‘Holwert’

Gedicht fan Inne Bilker: ‘Holwert’

🕔09:37, 23.Feb 2017

Holwert As ik de stêd as in jas Fan myn skouders gliidzje lit En de kant útlutsen wurd Wêr’t de noard-westewyn De wolken ferlitten hat En op my oanstoarmet En sâlt wetter Myn lippen beruorket De wyn it wetter fûleindich

Lês it folsleine artikel
Ferkiezings Twadde Keamer

Ferkiezings Twadde Keamer

🕔10:33, 21.Feb 2017

Op 15 maart binne de 2e keamer ferkiezings, docht dat sear? Jawis, alderhande partijen dogge er oan mei. Tefolle partijen, nee elkenien is syn/har eigen partij en it skifte harren fansels. Elkenien hat syn eigen programma en allegearre wol se

Lês it folsleine artikel
Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

🕔10:06, 21.Feb 2017

Oan de Twadde Keamerferkiezingen op 15 maart dogge allinnich lanlike partijen mei. In protte Friezen fine it wichtich dat dy partijen ek opkomme foar Fryske belangen. De Ried fan de Fryske Beweging hat dêrom in analyze makke fan de ferkiezingsprogramma’s

Lês it folsleine artikel
Frysktalige Wikipedia en autisme!

Frysktalige Wikipedia en autisme!

🕔10:27, 18.Feb 2017

Understeand skriuwen kin ik net kwyt op it plak dêr’t it thúsheart. Dochs bin ik fan miening dat by de Wikipedy sa stadichoan in misstân hearsket en dat it tiid wurdt om dy nei bûten te bringen. By de Wikipedy

Lês it folsleine artikel