Ferkiezings Twadde Keamer

Ferkiezings Twadde Keamer

🕔10:33, 21.Feb 2017

Op 15 maart binne de 2e keamer ferkiezings, docht dat sear? Jawis, alderhande partijen dogge er oan mei. Tefolle partijen, nee elkenien is syn/har eigen partij en it skifte harren fansels. Elkenien hat syn eigen programma en allegearre wol se

Lês it folsleine artikel
Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

Oersjoch Fryske punten yn ferkiezingsprogramma’s Twadde Keamer 2017

🕔10:06, 21.Feb 2017

Oan de Twadde Keamerferkiezingen op 15 maart dogge allinnich lanlike partijen mei. In protte Friezen fine it wichtich dat dy partijen ek opkomme foar Fryske belangen. De Ried fan de Fryske Beweging hat dêrom in analyze makke fan de ferkiezingsprogramma’s

Lês it folsleine artikel
In soarch minder?

In soarch minder?

🕔18:39, 20.Feb 2017

troch Jabik van der Bij   Under it bewâld fan Rutte c.s. is bot ynset op it privatisearjen fan de thússoarch. Grutte groepen froulju dy’t earder yn leantsjinst wiene by in ynstelling waarden okkerjiers ûntslein. Tenei moasten se as ZZP’er

Lês it folsleine artikel
Frysktalige Wikipedia en autisme!

Frysktalige Wikipedia en autisme!

🕔10:27, 18.Feb 2017

Understeand skriuwen kin ik net kwyt op it plak dêr’t it thúsheart. Dochs bin ik fan miening dat by de Wikipedy sa stadichoan in misstân hearsket en dat it tiid wurdt om dy nei bûten te bringen. By de Wikipedy

Lês it folsleine artikel
Gedicht: troch de glêzen…

Gedicht: troch de glêzen…

🕔08:44, 18.Feb 2017

troch de glêzen… dûbele leeftydskoarting gâns oars by Hâns Oars twadde bril fergees fergees heartastel mei tegoedbon foar in bril trije brillen foar de priis fan ien ik sjoch troch de glêzen de bril net mear miskien moat ik mar

Lês it folsleine artikel
Jild oer?

Jild oer?

🕔14:12, 16.Feb 2017

troch Jabik van der Bij   Hjoed kaam Omrop Fryslân mei it berjocht dat provinsje Fryslân in kursus foar motorriders subsidiearret. Jimme witte wol, dat folk yn lear mei grutte helms op ’e kop, dy’t je mei barstend geweld ynhelje

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer webjunkies

Feie Fonyk oer webjunkies

🕔13:53, 16.Feb 2017

    Ut ûndersyk docht bliken dat rotten tige gefoelich foar ferslaving binne. Lykas minsken. It sil ek jilde foar oare sûchdieren, mar dêr is by myn witten gjin ûndersyk nei dien. Der binne in lytse fiifhûnderttûzen minsken ferslaafd oan

Lês it folsleine artikel
Taalsear is krekt as lânskipspine

Taalsear is krekt as lânskipspine

🕔21:55, 13.Feb 2017

Wat ferwaarleazge wurdt kin wol wearde ha, mar alles fan wearde is warleas. Ferwar is lykwols nét sinleas, ornearret Nanne Hoekstra. Minsken witte langer net mear hoe’t jirpels sean wurde moatte; dat, boeren kinne wol ophâlde mei de jirpelbou. In

Lês it folsleine artikel
De drege deistige taalkar

De drege deistige taalkar

🕔21:07, 11.Feb 2017

Troch Henk Wolf Lykas hast elkenien yn Fryslân haw ik wolris tsjûge west fan in lytse taalstriid. Okkerdeis hearde ik noch in wat opsternaat petear. In famke fertelde lulk yn it Nederlânsk oan in kammeraatske dat twa oaren yn har

Lês it folsleine artikel
Gedicht fan Priegel: ‘Kado’

Gedicht fan Priegel: ‘Kado’

🕔09:18, 10.Feb 2017

Kado Doe’t ik op in dei yn it gers lei net fier fan ’e Ie seach ik by ’t mimerjen hiel koart boppe my wêr’t de sinne wie. Tocht ik, wie de sinne no in hiel grutte ballon dy’t fêstsiet oan

Lês it folsleine artikel