Feie Fonyk: stappeteller

Feie Fonyk: stappeteller

🕔08:16, 24.Mar 2017

    Eltsenien hat der lêst fan. Ik bedoel je geane derop út, mar krekt fuort, dan begjint de twivel: Haw ik it kofjesetapparaat wol útdien, de doar op slot draaid, de kat net yn de gong opsletten? Dat binne

Lês it folsleine artikel
Mei Frysk komst net sa fier

Mei Frysk komst net sa fier

🕔14:00, 20.Mar 2017

fan Jabik van der Bij   Friezen lykje algeduerigen in kar meitsje te moatten oer de taal dy’t se brûke: Frysk of Hollânsk. Hast altyd falt dat út yn it foardiel fan it Hollânsk. Simpelwei omdat It grutste part fan

Lês it folsleine artikel
Aksje plaknammen Waadhoeke

Aksje plaknammen Waadhoeke

🕔09:38, 17.Mar 2017

Yn de nije gemeente Waadhoeke soene alle minsken gelyk wêze moatte. De minsken út it eardere Littenseradiel en Menameradiel hawwe it rjocht om Frysktalige plaknammen te fieren en de minsken út de eardere gemeenten Frjentsjerteradiel en It Bilt hawwe dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: praat of praten

Feie Fonyk: praat of praten

🕔14:39, 16.Mar 2017

    Anne Merkuur hat it sels heard en fêstlein. Der binne Friezen dy’t sizze: “Ik ha sjoend en wy hawwe praten” yn stee fan: “Ik haw sjoen en wy hawwe praat”. Merkuur is promovendus by de Fryske Akademy en

Lês it folsleine artikel
Juncker oan it keallesketsen

Juncker oan it keallesketsen

🕔08:05, 15.Mar 2017

troch Sybren Singelsma Ik kin net sizze dat it libben yn Brussel saai is de lêste tiid. Donald Tusk – wer as foarsitter fan de Europeeske Ried beneamd troch de Europeeske regearingslieders mei as iennichste tsjinstim syn eigen Poalen – is dan

Lês it folsleine artikel
It sit djipper

It sit djipper

🕔11:50, 14.Mar 2017

fan Jabik van der Bij   In wykein mei in protte rebûlje tusken Nederlân en Turkije. Foar de measten is it wol dúdlik: in protte spul om neat. As it gjin ferkiezingstiid wie, dan wie it allegearre net sa út

Lês it folsleine artikel
In lek yn ’e wet

In lek yn ’e wet

🕔13:51, 13.Mar 2017

fan Jabik van der Bij   Op 6 febrewaris 2017 plofte der in brief fan de Belestingstjinst by Foet (stichting Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten) út Sleat op ’e matte. It boadskip wie koart en dúdlik: Foet rekket syn ANBI-status mei weromwurkjende

Lês it folsleine artikel
De ferrifelderij van VVD en CDA

De ferrifelderij van VVD en CDA

🕔22:37, 12.Mar 2017

It lykje wol hynstedraverijen, dy ferkiezingen. Suver alle dagen bringe de media nije peilingen. Op it stuit leit de VVD op kop mei 25 sitten, mar de PVV komt der mei goed 20 sitten deun efteroan en dy sjocht CDA

Lês it folsleine artikel
Flogjenderwize oer politike merk Ljouwert (fideo)

Flogjenderwize oer politike merk Ljouwert (fideo)

🕔15:39, 12.Mar 2017

Woansdei 15 maart is it safier, wy meie wer stimme. Guon binne stâlfêst en stimme troch hage en doarn deselde partij. Mar rju minsken sweevje noch. Dêr hear ik ek by! It tinkt my sa dreech as de 119de psalm

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer faginisme

Feie Fonyk oer faginisme

🕔15:35, 9.Mar 2017

    Gelokkich hawwe de measte manlju gjin lêst fan faginisme, mar jim sille begripe dat soks komt, trochdat harren freondinnen of froulju der gjin lêst fan hawwe. Ik siet woansdeitejûn 8 maart op de ynternasjonale frouwedei yn Grins by

Lês it folsleine artikel