Fan útsûndering nei regel

Fan útsûndering nei regel

🕔14:39, 22.Feb 2017

Gastbydrage fan Anne Merkuur Ferlykje de de beide lêste wurden yn de folgjende sintsjes: a             Juster haw ik mei him praat b             Juster haw ik mei him praten Hjoed-de-dei brûke hast alle Friezen hjir ‘praten’ yn stee fan de geef

Lês it folsleine artikel
Undersyk nei favorite wurd fan presidint Trump

Undersyk nei favorite wurd fan presidint Trump

🕔09:43, 22.Feb 2017

It favorite wurd fan Donald Trump is… ‘I’ (ik), op ’e foet folge troch ‘very’ (tige) en ‘tremendous’ (enoarm of ferskriklik). Dêrnjonken blykt de kommunikaasjestyl fan Trump tige simpel te wêzen. Hy brûkt koarte sinnen en werhellet deselde arguminten alle

Lês it folsleine artikel
Roodeschuur is der net mear

Roodeschuur is der net mear

🕔23:37, 16.Feb 2017

De plaknamme Roodeschuur is net mear te lêzen. De Nederlânske oersetting fan Roodeschuur is fan ‘e plaknammebuorden helle. Dat is de earste stap yn it ferwiderjen fan ‘e dûbeltalige buorden fan buorskippen yn ‘e gemeente Achtkarspelen. Wethâlder Jouke Spoelstra hat it earste

Lês it folsleine artikel
Sint-Piter

Sint-Piter

🕔10:10, 15.Feb 2017

Sint-Pitersdei Dan grienet de wei Dan bakt mem stro Dan keallet de ko, Dan leit de hin Dan hat de húsman it nei syn sin. Dit ferske wurdt noch hieltyd troch Grouster bern songen yn de tiid om Sint Piter

Lês it folsleine artikel
Paul Hekstra wei

Paul Hekstra wei

🕔08:13, 15.Feb 2017

Moandei 13 febrewaris is folsein ûnferwachts ds. Paul Hekstra yn de âldens fan 74 jier stoarn. Hekstra, dy’t yn 1942 berne wie yn it doetiidske Nederlânsk Ynje, groeide nei de oarloch op yn Fryslân en studearre teology yn Amsterdam en

Lês it folsleine artikel
Hindrik van der Meer “Freon fan Gysbert foar it libben”

Hindrik van der Meer “Freon fan Gysbert foar it libben”

🕔17:13, 14.Feb 2017

Yn syn bestjoersgearkomste fan tiisdei 14 febrewaris hat de Gysbert Japicx Holckema Stichting ôfskied nommen fan de grûnlizzer fan It Gysbert Japicxhûs en -museum. Hindrik van der Meer wie fan it begjin ôf belutsen by de aktiviteiten sa’t dy hjoeddeis

Lês it folsleine artikel
Twatalige stasjonsbuorden yn Slowakije

Twatalige stasjonsbuorden yn Slowakije

🕔22:21, 9.Feb 2017

Nei in lange politike striid fiert Slowakije no twatalige buorden op treinstasjons yn. Dit jier krije de stasjons yn 55 plakken buorden dêr’t neist de Slowaakske namme ek de namme yn in regionale taal op stiet. Plaknammebuorden binne sûnt mids jierren njoggentich

Lês it folsleine artikel
“Wurdblinens komt troch min ûnderwiis”

“Wurdblinens komt troch min ûnderwiis”

🕔20:30, 9.Feb 2017

Wurdblinens of dysleksy is in goarre yn Nederlân. 8 persint fan ’e Nederlânske bern hat in dysleksyferklearring. Safolle bern mei in lêssteuring, dat kin net, is it betinken fan trije heechleararen. Hja wite de lêsproblemen fan ’e bern oan min

Lês it folsleine artikel
Twiveljende Twilling yt Twibakken by Twiljocht

Twiveljende Twilling yt Twibakken by Twiljocht

🕔12:40, 8.Feb 2017

Neist de wurden twabak (‘beschuit’, twa kear bakt) en twaling (twa dy’t út deselde dracht berne binne) besteane ek de foarmen twibak en twilling. Twi is itselde as twa en bestie al yn it Aldfrysk. Yn twiljocht (dûbeld ljocht, binnendoar

Lês it folsleine artikel
Bilkerts pleitsje by Twadde Keamer foar erkenning Biltsk

Bilkerts pleitsje by Twadde Keamer foar erkenning Biltsk

🕔00:42, 8.Feb 2017

De petysje foar in offisjele erkenning fan it Biltsk as streektaal of minderheidstaal is ûnderskreaun troch 1310 minsken. Biltske organisaasjes hawwe de petysje ein jannewaris opsteld, doe’t it ministearje fan ynlânske saken te witten die dat it it Biltsk net

Lês it folsleine artikel